Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ATAĞACI

  (Ağdam, Şəmkir) 1. dabbağxanada gönün suyunu sıxmaq üçün işlənən ağac alət (Ağdam) 2. damın üzərinə döşənən nazik ağac (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • ATAĞAR

  I (Şəki) ağac adı II (Zaqatala) alçaq ağaclı meşələr

  Tam oxu »
 • ATAĞIZDI

  (Çənbərək) məc. sözü keçən, sözü ötən. – Atağızdı yə:si var Məsiniη, saxlasın dayna

  Tam oxu »
 • ATALAMAX

  (Ordubad) yumaq. – Əkin vaxdı biz əvvəlcən yeri suynan atalayırıx

  Tam oxu »
 • ATALIX

  (Şəki) başlıq (keçmişdə qız köçərkən atasının oğlan evindən aldığı pul və ya qızıl). – Qızın atası diyir bi bu qədər sənnən atalığ alıcam

  Tam oxu »
 • ATAVÜL

  (Zaqatala) 15-20 dərzdən ibarət taya. – Bafaları atavülə yığışdırın

  Tam oxu »
 • ATDAĞAŞ

  (Qazax) uşaq oyunu adı. – Ə, gəlin bir atdağaş oynıyax

  Tam oxu »
 • ATDAMMAX

  (Şəki, Zəngibasar) yola düşmək, getmək. – Pilo-çilonu yidilər, işdilər, so:ra ata minəsidi, atdanasıdı; – Gelin iki günə kimi atdanasıdı; – Toyiydi qı

  Tam oxu »
 • ATDAMPAÇ

  (İmişli) arxın dar yeri. – Burda yaxşı atdampaç var

  Tam oxu »
 • ATDANDIRMA

  (Şəmkir) kənd toylarında atlılar ata minən zaman zurna ilə çalınan hava (marş). – Əyə, Tünü, qonaxlar atdanır, bir atdandırma çal!

  Tam oxu »
 • ATDARDAKİMİNATI

  (Tərtər) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ATDI

  atdı lobya: (Ağdam, Şəki) ağaca və ya kola dırmaşan uzun sarmaşıqlı lobya. – Atdı lobya saralıf, yığmax lazımdı (Şəki) ◊ Atdı yerpənəx’ (Şəki) – şaxa

  Tam oxu »
 • ATDIBAŞ

  (Göyçay) uşaqların qarğıdan qayırdıqları oyuncaq at. – Alginan bu qarğını, get özünə atdıbaş qayır, oynagınan

  Tam oxu »
 • ATDIX

  (Şərur) qırılmış, parçalanmış buğda dənəsi

  Tam oxu »
 • ATDOL

  (Kəlbəcər) bitki adı

  Tam oxu »
 • ATDURUM

  (Bakı) zirək, dəcəl, hər şeyə baş qoşan. – Qız dögür a, atdurumdu, boşdan tük aparır

  Tam oxu »
 • ATGÖTÜ

  (Basarkeçər) yabanı bitki adı. – Ə, siyirquyruğı əvəzinə atgötü yığmısan

  Tam oxu »
 • ATICI

  (Qazax) keçəçi. – Atıcı qəlif düzəldər

  Tam oxu »
 • ATICILIX

  (Qazax) keçəçilik. – Ləzgi Vəli atıcılıxnan dolaner; – Bu geder atıcılığ örgəner

  Tam oxu »
 • ATILAMA

  (Gədəbəy, Şəki) ovduq (su ilə qatığın qarışığından hazırlanmış sərinləşdirici içki). – Yanğıya qatıq atılaması; – Oynü <hər gün> atılama

  Tam oxu »
 • ATILAMAX

  (Qarakilsə, Şəki) nehrə çalxamaq. – Qatıx yığılıf qalıtdı, atılanasıdı (Şəki)

  Tam oxu »
 • ATİTİRƏN

  (Borçalı) quş adı. – Atitirən də quşdu

  Tam oxu »
 • ATQAYTARAN

  (Qazax) quşqonmaz, iritikanlı bitki adı. – Atqaytaran batdığı yer çox yaman ajışer

  Tam oxu »
 • ATQULAĞI

  I (Qazax) bir bərabərdə, müvazi, qoşa, yanaşı. – Hələ ki dəli Hasannan Cırıxburun atqulağı gedellər, sonra görəy hası ötəjəy II (Qarakilsə) həmyaş, ya

  Tam oxu »
 • ATQULANÇARI

  (Qazax) qulançar (yeyilən yabanı bitki adı). – Souxbulax vazqalında basajır gələndə 10 kom atqulançarı satdım

  Tam oxu »
 • ATQUŞU

  (Sabirabad) göycəqarğa. – Atquşunun əti öskürəyə dərmandı

  Tam oxu »
 • ATQUVANİ

  (Xaçmaz) toylarda at çapılan zaman çalınan hava. – Bunnan qabağa həmşə tuylarda atquvani çaldurub cavannar atdarin hücətə sürətdilər

  Tam oxu »
 • ATLAMA

  (Kəlbəcər, Qazax, Qəbələ) bax atılama. – Atlama ürəx’ sərnidən şeydi (Qazax); – Gəlinbajı, ürəyim yanır, mənə atlama hazırra (Qəbələ)

  Tam oxu »
 • ATMA

  (Kürdəmir, Ordubad) evin üstünə qoyulan ağac, tir. – Əvin üsdə atılan ağaca atma deyərıx (Ordubad) Atma çay (Xaçmaz) – şirin çay

  Tam oxu »
 • ATMACALAMAX

  (Çənbərək) dağıtmaq. – İfan bir ay döy geydiyi köynəx’, gənə atmacalanıf

  Tam oxu »
 • ATMƏY

  (Cəlilabad) üyütmək. – Də:rmana on dağiyəçən fikir verdim, yavaş atey

  Tam oxu »
 • ATUDAN

  (Şərur) acgöz. – Onun elə atudan uşağı var ki

  Tam oxu »
 • ATUF

  (Qax) papiros

  Tam oxu »
 • AULU

  (Qax) çobanların daşla oynadıqları oyun adı

  Tam oxu »
 • AUPAY

  (Qax) çobanların bişirdikləri iri qarğıdalı xingalı. – Bi də qorıysın çobanlar aupay pişirip, hərəyə dört-beş paylıylar

  Tam oxu »
 • AVA

  I (Hamamlı) ipdən toxunan gödək geyim. – Nənəm maηa ava toxuyur II (Çənbərək) bax aba I

  Tam oxu »
 • A:VA

  (Qax) gicgah. – Senin a:vasına elə yumrux çallam gözünnən çirə atılar

  Tam oxu »
 • AVA-QAVA

  (Mingəçevir, Şəki) forma, görünüş

  Tam oxu »
 • AVAD

  (Göyçay) quru kol-kos

  Tam oxu »
 • AVADANNIĞ

  (Kürdəmir) məhsuldar yer. – Nar kolpalarının yeri avadannığdı deyni, biyil yaxşı boy atıblar

  Tam oxu »
 • AVAL

  I (Qax) məhəllə II (Göyçay, Qazax) əngəl, bəla, çətinlik. – Bu comuş aval oldu bizə, ot yemer; – Ə, sən də maηa aval olduη (Qazax); – Tülkü toyuxlara

  Tam oxu »
 • AVAR

  (Bakı, Gədəbəy, Salyan, Zəngilan) 1. qamış növü adı (Salyan) 2. quru ot, küləş, çırpı (Bakı, Gədəbəy, Zəngilan)

  Tam oxu »
 • AVARAKAR

  (Ordubad) işsiz. – Həsən, niyə avarakar gəzirsən?

  Tam oxu »
 • AVARAQULİ

  (Bakı) boş-boş gəzən, işsiz. – Əlpaşa avaraqulinin biridü

  Tam oxu »
 • AVARÇI

  (İmişli) avara. – Sə:n oğlun yap avaraçı uşağdı

  Tam oxu »
 • AVAZIMAĞ

  (Bakı, Kürdəmir, Şamaxı) rəngi qaçmaq, solmaq, soluxmaq

  Tam oxu »
 • AVAZIMAX

  I (Gədəbəy, Gəncə, Qazax) bax avazımağ. – Bir bax, gör irəngi nejə avazıyıfdı (Gəncə) II (Çənbərək) taxılın biçin vaxtını keçirmək

  Tam oxu »
 • AVC

  avc eləməx’: (Meğri) inkişaf etmək. – Yeri peyinniy olduğunna soğan yaxşı avc eliyir

  Tam oxu »
 • AVDAL

  (Gəncə, Şəki, Şəmkir) axmaq, sərsəri. – Avdalın biridi, u:n sözünə inamma (Şəki); – Özünü itirif, laf avdal kökünə düşüf (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • AVDALQAJI

  (İmişli) başdansovdu. – Avdalqajı işin xeyiri olmaz adama

  Tam oxu »