Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AN

  (Qax) kandar

  Tam oxu »
 • ANABİLBİL

  (Qarakilsə) çılpaq, lüt

  Tam oxu »
 • ANADİL

  (Qazax) quş adı. – Bizim öyün qavağında hər gejə anadil ötör

  Tam oxu »
 • ANAHADDIX

  (Zəngibasar) xüsusiyyətçilik. – Anahaddıx vaxdı kim kiməydi

  Tam oxu »
 • ANAHÜRÜYƏN

  (Şəmkir) çılpaq, lüt. – Anahürüyən gəzmə, sö:x dəyər

  Tam oxu »
 • ANAXDAR

  (Başkeçid, Borçalı) açar. – Qapıyı anaxdarnan qıfılla, gəl (Borçalı)

  Tam oxu »
 • ANAMƏYQURDAVERMƏ

  (İmişli) uşaq oyunu adı. – Uşağlar anaməyqurdavermə oyneyir, ged sən də oyna

  Tam oxu »
 • ANAŞ

  (Xanlar) hər işdən baş çıxaran, hər biclik və əməl bilən. – Haşım kimi bu aralarda anaş kişi yoxdu

  Tam oxu »
 • ANAŞDAQARNA

  (Bakı) acqarına. – Adə, anaşdaqarna su içmə

  Tam oxu »
 • ANAYOLU

  (Gəncə) ərə gedən qızın anasına gətirilən hədiyyə. – O şalı anayolu almışam

  Tam oxu »
 • ANBIR

  (Şəki) bax ambır

  Tam oxu »
 • ANDIMAX

  (Tovuz) suda üzən vaxt nəfəsi tincıxmaq, təntimək

  Tam oxu »
 • ANEYİN

  (Meğri) qəribə, əcaib, gülməli. – Harda aneyin işlər var Ruhılladan çıxey

  Tam oxu »
 • A:η

  I (Daşkəsən, Gədəbəy) fəqərə. – Bədəndə işdəy yer a:ηdı (Gədəbəy) II (Qazax, Tovuz) alın. – Qəfəsini gəlinnər bağlardılar a:ηnarına (Qazax)

  Tam oxu »
 • A:η

  I (Daşkəsən, Gədəbəy) fəqərə. – Bədəndə işdəy yer a:ηdı (Gədəbəy) II (Qazax, Tovuz) alın. – Qəfəsini gəlinnər bağlardılar a:ηnarına (Qazax)

  Tam oxu »
 • AηARI

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) o tərəf, o yan, o biri tərəf, kənar. – Aηarı dur (Qazax); – Bir az aηarı dur görüm, a bala (Tovuz)

  Tam oxu »
 • AηARI-BƏRİ

  (Gəncə) məc. xırda-xuruş, şey-şüy. – Bu tükənnən bir az aηarı-bəri alıf gəlirəm ◊ Anarı-bəri danışmax – hərzəhərzə danışmaq

  Tam oxu »
 • ANGİLİ

  (Zaqatala) bitki adı. – Orada yaxşı angili bitib

  Tam oxu »
 • AηRI

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) bax aηarı. – A çovan, aηrıya itin qabağına dur, atdılar keşsin (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • AηRI-BƏRİ

  (Tovuz) bax aηarı – bəri. – Uşaxlara bir az aηrı-bəri almışam

  Tam oxu »
 • ANĞA

  (Dərbənd) həm sifəti, həm də xasiyyəti pis (adam). – Anğa adama yaxşuluğ ələmağ istəmiyədü

  Tam oxu »
 • ANĞARMAX

  (Şərur) başa düşmək, anlamaq. – Onun sözdərin anğarmağ olmur

  Tam oxu »
 • ANĞIR

  (Qazax) o tərəf, o yan, o biri tərəf

  Tam oxu »
 • ANĞIRI

  (Balakən, Başkeçid) bax anğır

  Tam oxu »
 • ANIX

  (İsmayıllı) üstüörtülü. – Bu iş anıxdı

  Tam oxu »
 • ANQA

  (Zərdab) huşsuz. – Əhməd çox anqadı

  Tam oxu »
 • ANQALI

  (Şamaxı) sərsəri, dəli. – Adə, sən nə anqalı adamsan?!

  Tam oxu »
 • ANQƏRİB

  I (Cəlilabad, Şərur, Salyan) az qala. – İşığlar sönəndə anqərib qaley bağrımız çatdıya (Cəlilabad); – Əli anqərib qalmışdı ki, tuta, Vəli qaşdı (Salya

  Tam oxu »
 • ANQIL

  (Lənkəran) tor toxunan xana. – Tori anqılda toxi:ruğ

  Tam oxu »
 • ANQIRTMAX

  (Çənbərək) məc. kəsmək. – Bir heyvərə vələs <ağac adı> anqırdıflar qamışdıda

  Tam oxu »
 • ANQİRKİ

  (Şəki) o birisi, o yankı, o tərəfdəki. – Anqırki öy Lətifindi

  Tam oxu »
 • ANQUT

  I (Ağdam, Şuşa) uzunboğazlı ördəyə oxşar quş. – Zalım elə bil anqutdu (Ağdam) II (Ağdam, Bakı, Dərbənd, Şamaxı) acgözlüklə yeyən, hər nə gəldi yeyən

  Tam oxu »
 • ANQUTBOĞAZ

  (Bərdə) çox arıq, boğazı incəlmiş, uzunboğaz (adam). – Yazıx anqutboğazın biridi, nə canı var ki?

  Tam oxu »
 • ANNAĞLI

  (Bakı) mərifətli, qanacaqlı. – Namxuda, bu uşağ nə annağlıdu

  Tam oxu »
 • ANNAX

  (Şəmkir) qanacaq, mərifət. – Onda heş annax, mərifət nişanı yoxdu

  Tam oxu »
 • ANŞIRTMAX

  (Zəngibasar) başa salmaq, anlatmaq

  Tam oxu »
 • ARA

  (Cəbrayıl, Zəngibasar) gah. – Ara oxuyur, ara da yazır (Zəngibasar)

  Tam oxu »
 • ARAÇAR

  (Ordubad) taxtaya bəzək vurmaq üçün dülgərlikdə işlədilən kiçik rəndə. – Ussa qəpinin bəzəyin araçarnan düzəldir

  Tam oxu »
 • ARAĞAŞDAMMAX

  (Çənbərək) işıqlanmaq. – Ay Hajalı, arağaşdanıf, gə gedəx’

  Tam oxu »
 • ARAĞNANƏ

  (Lənkəran) nanə cövhəri. – Arağnanə sancının dərmanıdı

  Tam oxu »
 • ARAXÇI-SORAXÇI

  (Qazax) yersiz sorğu-sual edən. – Söylü qarı yaman araxçısoraxçıdı

  Tam oxu »
 • ARAL

  (Təbriz) sütun. – Bi ağaşdan ikiüş aral çıxırdı

  Tam oxu »
 • ARALIĞ

  (Kürdəmir) boyunbağının ortasına salınan qiymətli bəzək şeyi. – Bu boyunbağının aralığı çox baha alınıb

  Tam oxu »
 • ARALIX

  I (Qazax, Şəmkir) hər tərəfi su ilə əhatə olunan quru yer, adacıq. – Malı aralığa buraxmışıx (Qazax); – Aralıxda yaman odun var, gedif gətirməy isdi:r

  Tam oxu »
 • ARAN

  (Dərbənd) tövlə. – Malları sal arana, qaçar; – Hamı heyvannarı salıb aranın qapısın ürt

  Tam oxu »
 • ARAN-SARAN

  (Bakı, Salyan) çox az, az-maz, azca, ötəri. – Bu ö:n tikilmegi aransaran yadıma gəlir; – Aran-saran yadımda qalıv (Salyan); – Sona yadıma lap aransara

  Tam oxu »
 • ARANBASAR

  I (Ordubad) aran, düzənlik. – Aranbasar yerrərində çeşməni külüngnən çıxarallar II (Meğri) yaylaqla aran yerlər arasındakı ərazi

  Tam oxu »
 • ARANÇI

  (Qazax) biçin işlərini qurtaranadək yayda aranda qalan adam. – Arançılar piçinnən soηra gəlellər

  Tam oxu »
 • ARAOTU

  (Qazax) yeyilən yabanı bitki adı. – Afərin, dur get, araotu yığ gəti

  Tam oxu »
 • ARASI

  (Qax) alət

  Tam oxu »