Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ARA

  (Cəbrayıl, Zəngibasar) gah. – Ara oxuyur, ara da yazır (Zəngibasar)

  Tam oxu »
 • ARAÇAR

  (Ordubad) taxtaya bəzək vurmaq üçün dülgərlikdə işlədilən kiçik rəndə. – Ussa qəpinin bəzəyin araçarnan düzəldir

  Tam oxu »
 • ARAĞAŞDAMMAX

  (Çənbərək) işıqlanmaq. – Ay Hajalı, arağaşdanıf, gə gedəx’

  Tam oxu »
 • ARAĞNANƏ

  (Lənkəran) nanə cövhəri. – Arağnanə sancının dərmanıdı

  Tam oxu »
 • ARAXÇI-SORAXÇI

  (Qazax) yersiz sorğu-sual edən. – Söylü qarı yaman araxçısoraxçıdı

  Tam oxu »
 • ARAL

  (Təbriz) sütun. – Bi ağaşdan ikiüş aral çıxırdı

  Tam oxu »
 • ARALIĞ

  (Kürdəmir) boyunbağının ortasına salınan qiymətli bəzək şeyi. – Bu boyunbağının aralığı çox baha alınıb

  Tam oxu »
 • ARALIX

  I (Qazax, Şəmkir) hər tərəfi su ilə əhatə olunan quru yer, adacıq. – Malı aralığa buraxmışıx (Qazax); – Aralıxda yaman odun var, gedif gətirməy isdi:r

  Tam oxu »
 • ARAN

  (Dərbənd) tövlə. – Malları sal arana, qaçar; – Hamı heyvannarı salıb aranın qapısın ürt

  Tam oxu »
 • ARAN-SARAN

  (Bakı, Salyan) çox az, az-maz, azca, ötəri. – Bu ö:n tikilmegi aransaran yadıma gəlir; – Aran-saran yadımda qalıv (Salyan); – Sona yadıma lap aransara

  Tam oxu »
 • ARANBASAR

  I (Ordubad) aran, düzənlik. – Aranbasar yerrərində çeşməni külüngnən çıxarallar II (Meğri) yaylaqla aran yerlər arasındakı ərazi

  Tam oxu »
 • ARANÇI

  (Qazax) biçin işlərini qurtaranadək yayda aranda qalan adam. – Arançılar piçinnən soηra gəlellər

  Tam oxu »
 • ARAOTU

  (Qazax) yeyilən yabanı bitki adı. – Afərin, dur get, araotu yığ gəti

  Tam oxu »
 • ARASI

  (Qax) alət

  Tam oxu »
 • ARASSUYU

  (Tovuz) əkinin yaz suyu. – Əkinin yaz suyuna arassuyu, qış suyuna şumsuyu deyərix’

  Tam oxu »
 • ARBA

  (Cəbrayıl, İmişli) bərabər. – Cıdırda boz atnan sarı at arba gedirdilər (İmişli); – İkisi də arba gəldilər (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • ARDANIŞ

  (Çənbərək) ağac adı. – Yaman ardanış biter bu dərələrdə

  Tam oxu »
 • ARDO:

  (Salyan) addım. – Ardo:i bö:g olan at yegin olar

  Tam oxu »
 • ARĞAC

  arğac keçmək: (Füzuli, Salyan, Şəki) təsiri keçmək. – Bı arğac sənnən keşdi (Salyan); – Nağarmısıssa, arğaş sizdən keçitdi (Şəki); – Gənə arğaş sənnən

  Tam oxu »
 • ARĞALI

  I (Culfa, Qazax, Naxçıvan, Ordubad, Zəngilan) vəhşi qoç. – Oyçu Mansır bir arğalı vurmuşdu; – Arğalı kimi mələdi (Qazax); – Arğalı yaman bijdi, onu hə

  Tam oxu »
 • ARĞAZ

  (Qazax, Sabirabad, Şəmkir, Tovuz) arıq. – Arğaz adam tərrəməz (Sabirabad); – Quru Xalıx arğaz adamdı; – İndi ad qoyuflar ona Xalıx, bir az arğazdı da,

  Tam oxu »
 • ARXA

  (Qazax, Şəmkir) nəsil. – Beş arxadı biz sırxanadan istifa:də ele:rdix’; – Yeddi arxa dolanannan bəri görüşüf (Qazax); – Onun yeddi arxa dolanına nəhlə

  Tam oxu »
 • ARXAJ

  I (Füzuli) arağac. – Bizim qurd arxajdı II (Başkeçid, Borçalı) ilin isti fəsillərində sürü və naxırların açıq havada yatdığı müəyyən yer

  Tam oxu »
 • ARXANA

  (Qax) pendir suyu

  Tam oxu »
 • ARXANC

  (Daşkəsən) həyətyanı sahə. – Arxanca qartof əkerix’, qardalı əkerix’

  Tam oxu »
 • ARXAŞ

  (Gəncə) bax arxaj II. – Beyjə heş xəvərimiz olmuyuf, qoyun arxaşdan yellənif, özünü meşiyə verif, çaqqal üş toğlu yaralıyıf

  Tam oxu »
 • ARXIT

  (Füzuli, Oğuz, Şəki) bax alxıt. – Arxıdı yu, sora qoy (Şəki)

  Tam oxu »
 • ARXUT

  (Füzuli, Oğuz, Şəki) bax alxıt

  Tam oxu »
 • ARI

  (Ağdam, Füzuli, Qazax, Quba, Şahbuz, Şəmkir, Tovuz) bax ari. – Aydan arıyam, sudan duruyam (Şahbuz); – Aydan arı, sudan duru (Qazax); – Aydan arı, gün

  Tam oxu »
 • ARICIL

  (Göyçay) arı saxlamağa həvəskar

  Tam oxu »
 • ARIĞ-ƏNİZƏ

  (Ordubad) arıq, cansız. – Ə, arığ-ənizə, kəs səsi:

  Tam oxu »
 • ARIQIRAN

  (Başkeçid) quş adı

  Tam oxu »
 • ARILIX

  (Şahbuz) arıxana, arı səbətləri qoyulan yer. – Səbəti apar qoygunan arılığa

  Tam oxu »
 • ARIMMAĞ

  (İmişli) təmizlənmək, bəzənmək, yuyunmaq. – Toy olmamış görürsən, qızlar yuyunuf arınıllar

  Tam oxu »
 • ARITDAMAĞ

  (Quba, Xaçmaz) təmizləmək. – Ağacın pöhrələrin arıtdaduğ (Quba); – Aş pişirmağa dügi arıtdaduğ (Xaçmaz)

  Tam oxu »
 • ARITDAMAX

  (Qazax, Şəki) bax arıtdamağ. – Yetim bir çuvux kəsdidi, arıtdadı, xanıma verdi (Qazax)

  Tam oxu »
 • ARİ

  (Bakı, Xaçmaz) təmiz, saf. – Aydan ari, sudan duri (Bakı)

  Tam oxu »
 • A:RKİ

  (Tərtər) o biri

  Tam oxu »
 • ARMAX

  (Şəmkir) həvəskar, həvəsli. – Mən işkiyə bir o qədər armax dəyiləm, amba yeri tüşəndə ayax gözdüyərəm

  Tam oxu »
 • ARMIDAVAT

  (Füzuli) yaz suyu. – Zəmiyə üş su vırardıx: çilə suyu, armıdavat, bir də dən suyu

  Tam oxu »
 • ARNA

  (Şəki) ədavət

  Tam oxu »
 • AROY

  (Gəncə, Zəngibasar) paltar yuyulduqdan sonra qalan çirkli su; murdar su. – Ağız, paltarı yuyuf, aroyu niyə hayata tökürsən (Gəncə)

  Tam oxu »
 • ARPA-BUĞDA

  I (Tabasaran) göy qurşağı II (Qazax, Şəmkir) növbə ilə oğlan və ya qız (doğmaq, olmaq). – Sona arpa-buğda doğor, nişil oğlan doğdu, biyil də qız doğuf

  Tam oxu »
 • ARRAMAX

  (Gəncə, Qazax, Şəki, Şuşa) utanmaq, həya etmək, xəcalət çəkmək. – Xalxdan arraneram, yoxsa bu işə heş boyun qoymaram (Qazax)

  Tam oxu »
 • ARSALA

  (Qazax, Şəmkir) heyvanın budunun aşağı hissəsi. – Meytixan qoynun arsalasını qanğırdı qırdı (Qazax); – O arsalıyı gəti, bir tişimə çekim (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • ART

  (Göyçay) arx

  Tam oxu »
 • ARTIMA

  I (Ağdam) balkon, eyvan II (Ağdam) uşaq oyunu adı III (Ağdərə) balaca pilləkən

  Tam oxu »
 • ARTIMCIL

  (Göyçay) artımlı. – Darı çox artımcıl əkindi

  Tam oxu »
 • ARTIRMA

  I (Ağdam, Şəki) bax artıma I II (Şəmkir, Yevlax) bax artıma II

  Tam oxu »
 • ARVANA

  (Füzuli) boz dişi dəvə

  Tam oxu »