Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AZA

  (Lerik) çöldə qurumuş mal təzəyi. – Aza yığmağa gedirəm

  Tam oxu »
 • AZARGƏZDİRƏN

  (Şəmkir) həmişə xəstə olan. – Zalım oğlu elə quruyuf, laf azargəzdirənə oxşuyur

  Tam oxu »
 • AZARNƏK

  (Ucar) yarımxəstə, zəif. – Azarnək adam ağır işdər görəmməz

  Tam oxu »
 • AZAYLAMMAX

  I (Cəbrayıl, Zəngilan) öz-özünə deyinmək, şikayətlənmək. – Genə nə azaylannersaη, no:luf sq: (Zəngilan) II (Meğri) tənbəlləşmək, tənbəllik etmək

  Tam oxu »
 • AZBAR

  (Dərbənd) həyət. – Mən gidəndə uşağlar məkdəbin azbarında oyniyeydilər

  Tam oxu »
 • AZIX

  (Qazax) yol azuqəsi

  Tam oxu »
 • AZIXDIRMAX

  (Ağcabədi) fikrini yayındırmaq, çaşdırmaq. – Ə:, məni azıxdırma

  Tam oxu »
 • AZILAMAX

  (Çənbərək) meyvəni əbəs yerə yığıb yerə tökmək. – Uşağ almıyı başındaja azılıyıp yerə tökür

  Tam oxu »
 • AZIMCUR

  (Sabirabad) bir az, bir qədər. – Azımcur oxıyıb-yazmağ billəm

  Tam oxu »
 • AZIRINQI

  (Şəmkir) azca. – Maηa azırınqı pul lazımdı

  Tam oxu »
 • AZIRQA-AZIRQA

  (Ağcabədi) az-az, azacıq. – Bu kətdə hər meyvədən azırqaazırqa var

  Tam oxu »
 • AZIŞMAX

  I (Qax, Şəki) itmək, yayınmaq. – Gözdən azışan kimi qorxuya düşüy (Qax) II (Qazax) kəskinləşmək, şiddətlənmək (xəstəlik haqqında)

  Tam oxu »
 • AZITMAX

  (Şəmkir) azdırmaq. – Bizi azıtdı, özü gizdəndi

  Tam oxu »
 • AZİXLƏMƏX’

  (Meğri) acıyıb ötmək (xəmir haqqında). – Ruqiyə, xamır azixliyir, təndirdə durmeçex’, tez gə

  Tam oxu »
 • AZİŞMAX

  I (Şəki) azmaq. – Yolu azişmişdim, zornan tapbişəm sizi II (Şəki) huşunu itirmək. – Hağlı azişifdi, gedə danışığını bilmiyi heç

  Tam oxu »
 • AZQINTI

  azqıntı düşməx’: (Ağdam) azmaq. – Keşmişdə olur iki uşax, ollar azqıntı düşür, itir

  Tam oxu »
 • AZMAN

  I (Bakı, Ordubad) iri, çox böyük, nəhəng. – Bakidə azman öylər tikilir (Bakı); – Atam bir azman keçi aldı (Ordubad) II (Ağdam, Bakı, Beyləqan, Borçalı

  Tam oxu »
 • AZNOUR

  (Kəlbəcər) qarınqulu. – Möysün çox aznour adamdı, heç nəynən doymur

  Tam oxu »
 • AZPUÇUX

  (Xanlar) azacıq. – Oradakılar da hamsı köçüf, azpuçux qalan da gələr, orda qalmaz. Bb

  Tam oxu »
 • BAB

  bab gəlməx’: (Ağdam, Qarakilsə, Şuşa) 1. üstün gəlmək, qalib gəlmək (Ağdam, Şuşa). – Sən mq: bab gələmməzsəη (Ağdam); – Mq: bab gələn hələ anadan olmu

  Tam oxu »
 • BABA

  (Başkeçid, Təbriz, Füzuli) ata. – Babam maηa kitaf alıf (Başkeçid); – Get gör, baban gəldimi öyə? (Füzuli)

  Tam oxu »
 • BABAQULU

  I (Gəncə) boz rəngli mərcan. – Bajımın babaquluları itif II (Gəncə) ilbiz. – Əyə, babaqulunu niyə öldürürsəη, yazıx döymü?

  Tam oxu »
 • BABAYOĞURT

  (Gəncə) yalançı pəhləvan. – Sən nə babayoğurt kimi atılıf tüşürsəη?

  Tam oxu »
 • BABILBAS

  (İmişli) şayiə ◊ Babılbas aparmağ (İmişli) – şayiə yaymaq. – Fatma babılbas aparır, ya:nı şa:ya aparır

  Tam oxu »
 • BABLİTMƏĞ

  (Lerik) böyütmək

  Tam oxu »
 • BACA

  I (Biləsuvar, Təbriz, Yardımlı) pəncərə. – Bacanı ört (Biləsuvar); – Bacanın üssündə çirax asılmışdı (Təbriz) II (Culfa) taxça III (Balakən) bacanaq

  Tam oxu »
 • BACĞUN

  (Zaqatala) şax, ağacın kəsilmiş nazik budaqları. – Bacğun tök, təndir yaxşı qızarsın

  Tam oxu »
 • BAD

  I (Basarkeçər, Bərdə, Gəncə, Naxçıvan, Şərur, Yevlax, Zəngilan) 1. təndir qurmaq üçün tərkibinə keçi qılı qatılmış sarı torpaqdan hazırlanan palçıq (G

  Tam oxu »
 • BADA

  (Zaqatala) əmiarvadı, əmidostu. – Bada, acmışam, bir az yemək ver

  Tam oxu »
 • BADADİK

  (Zəngibasar) ot adı

  Tam oxu »
 • BADAĞ

  (Ucar) badalaq ◊ Badağ qurmağ – badalaq vurmaq, badalaq gəlmək. – Bı ko: döylü, adama badağ qurur

  Tam oxu »
 • BADAĞLAMAĞ

  (İmişili) uzağa qaçmamaq üçün heyvanın iki ayağını bir-birinə bağlamaq. – Ə:, qoyunu badağlamamısan, quzu əmmeyib?

  Tam oxu »
 • BADAX

  I (Xaçmaz, Quba, Qusar) camış balası. – Badax gəlmədi (Quba) II (Zaqatala) mis qab III (Gəncə, İmişli, Qazax) uzağa qaçmamaq üçün quşların, heyvanları

  Tam oxu »
 • BADAXLAMAX

  (Qazax) badalaq vurmaq. – Uzun adamı tez badaxlıyıf yıxmağ olar

  Tam oxu »
 • BADAL

  (Təbriz) yalançı. – Badal adamnara hörmət eləmirdilə

  Tam oxu »
 • BADALĞA

  (Gədəbəy) kələk ◊ Badalğa gəlməx’ – kələk gəlmək, aldatmaq. – Mq: badalğa gələmməssəη sən

  Tam oxu »
 • BADAMAĞ

  (Cəbrayıl, Əli Bayramlı, İmişli, Qarakilsə) bax badağlamağ. – Qoyunu badıyın, qaçmasın (İmişli); – Apar quzını bada, gə bıra (Qarakilsə); – Qoyun quzu

  Tam oxu »
 • BADAMCAN

  (Kəlbəcər) bağlarda bitən cır ərik. – Badamcanın çağlası çox acı olur

  Tam oxu »
 • BADANA

  (Qazax) işsiz, boş. – Badana adam dağaetməz ◊ Badana e:rə (Qazax) – əbəs yerə, boş yerə. – Badana e:rə burda nə:zersəη?

  Tam oxu »
 • BADAR

  (Kəlbəcər, Qarakilsə) kiçik əkin sahəsi. – Bu badar görəsən kimindi? (Kəlbəcər)

  Tam oxu »
 • BADARBUCAX

  I (Bərdə, Mingəçevir) dağınıq, pərakəndə. – Evin şeyləri badarbucaxdı (Bərdə) II (Qarakilsə) yanaşı, bir-birinə yaxın

  Tam oxu »
 • BADDAXLI

  (Ağdam, Göyçay) palçıqlı. – Ayağı baddaxlı hara girirsən? (Ağdam)

  Tam oxu »
 • BADDAMAC

  (Şamaxı) yaxşı bişirilməmiş ◊ Baddamac eləməy (Şamaxı) – yaxşı bişirməmək. – Quymağı baddamac elədün, biz yimiyəcöüg

  Tam oxu »
 • BADĞIR

  (Şuşa) dudkeş

  Tam oxu »
 • BADIC

  (Bakı) uzunboğaz corab

  Tam oxu »
 • BADIQUŞ

  (Qax) eybəcər

  Tam oxu »
 • BADIMAX

  (Qazax) suyun qarşısını kəsmək

  Tam oxu »
 • BADIRĞA

  (Çənbərək) ot biçmək üçün ayrılan sahə. – Sədir, bizə badırğanı nə vaxt verəçəx’siηiz?

  Tam oxu »
 • BADIRĞALANMAX

  (Çənbərək) soyumaq, həvəsdən düşmək. – Nərman işdən badırğalandı, da: <daha> işdiyəmmir həməşəki kimi

  Tam oxu »
 • BADIRQAYI

  (Ağbaba) vəhşi. – Elə bil badırqayı böyyüf

  Tam oxu »