Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AS

  (Şahbuz) səs. – Uzaxdan asın allam

  Tam oxu »
 • ASALA

  (Çənbərək) bax arsala. – Qoyunun asalasın fətirə büx’düx’, çölö:tüdüx’

  Tam oxu »
 • ASDA

  (Ucar) xuruş. – Aşın yanında asda da var

  Tam oxu »
 • ASDAL

  (Meğri) palıd ağacının gövdəsində əmələ gələn ot. – Çıxeyəm palıda ki, asdal yığım

  Tam oxu »
 • ASDAMMAX

  (Şəmkir) asi olmaq. – Asdamma, a bala, asdamma

  Tam oxu »
 • ASGÜLÜ

  (Lənkəran) çiçək adı. – Asgülü susuzduğunnan yandı

  Tam oxu »
 • ASI-KİFİR

  (Yevlax) günahkar. – Məni ası-kifir eləmə

  Tam oxu »
 • ASIX

  (Qax) qaşqabaq

  Tam oxu »
 • ASIRĞA

  (Xanlar) dərman bitkisi adı. – Asırğanın kökünü qurudullar, döyüllər, qəndə qatıf ye:llər, qurdu tökür

  Tam oxu »
 • ASKİFİR

  askifir olmağ: (Kürdəmir, Salyan) yorulmaq. – Şə:rdə səni axdarmağdan askifir oldım (Salyan)

  Tam oxu »
 • ASMA

  I (Cəbrayıl, Qazax, Şəmkir) saxlamaq üçün dərilib asılan meyvə. – O asmadan bir nar qopart, yə:x’ (Şəmkir) II (Şahbuz) əl-üz dəsmalı asılan yer, asqı

  Tam oxu »
 • ASMALI

  I (Culfa) piti. – Bu gün yaxşı asmalımız var II (Lənkəran) qarpız və yemiş asmaq üçün qamışdan toxunmuş bağ

  Tam oxu »
 • ASMALIĞ

  (Biləsuvar, Cəbrayıl, Salyan) içinə qaşıq, çəngəl, bıçaq qoymaq üçün ipdən toxunmuş torba. – Asmalığdan qaşığ götür (Biləsuvar); – Qaşığları asmalığa

  Tam oxu »
 • ASRAL

  (Şəmkir) kəndirotu. – Asraldan kəndirnən yağ əmələ gəlir

  Tam oxu »
 • ASSI

  (Dərbənd) hirsli, acıqlı (adam). Bizin Məmmədağa assı adamdı

  Tam oxu »
 • ASTAM

  (Zaqatala) bax astamur. – Xamırı astamnan kəliyırıx

  Tam oxu »
 • ASTAMAT

  (Ordubad) tütün növü adı. – Astamat yaxşı çəhməli tütündi

  Tam oxu »
 • ASTAMUR

  (Zaqatala) ərsin. – Xəmiri astamurnan qazısana

  Tam oxu »
 • ASTARPAMBI

  (Zaqatala) toyun birinci günü

  Tam oxu »
 • ASÜKÜN

  (Zəngibasar) naşükür. – Adam bu qədər asükün olmaz

  Tam oxu »
 • ASVA

  (Çənbərək) ərzaq. – Asvamız biyil çoxdu

  Tam oxu »
 • I (Gəncə) dərini və gönü aşılamağa məxsus maddə. – Dəriləri aşa qoymuşdux II (Basarkeçər) əriştə. – A Balle, aş pişiribənə?

  Tam oxu »
 • AŞAFATMA

  (Yevlax) qövsi-qüzeh

  Tam oxu »
 • AŞD

  (Salyan) dinc, sakit. – Qəfər, aşd otı!

  Tam oxu »
 • AŞDAMAX

  (Cəbrayıl, Təbriz) gönü duzlu suda aşılamaq. – Göni aşdamışux (Təbriz)

  Tam oxu »
 • AŞDIRIMÇA

  (Bakı) dilli (adam)

  Tam oxu »
 • AŞXA

  (Zəngilan) quru otun heyvan yeyəndən sonra qalan qırıntıları. – Avxırdakı aşxanı tök ə:nə, heyvannara təzə ot qoy

  Tam oxu »
 • AŞID

  (Salyan) bax aşd. – Bayram, aşıd qal; – Çingiz, aşıd dur

  Tam oxu »
 • AŞIĞ

  (Ucar) düymə

  Tam oxu »
 • AŞIĞÇI

  (Salyan) musiqi üçlüyü. – Aşığçılar olmasa, toy da olmaz

  Tam oxu »
 • AŞIXLAMAX

  (Ağdam) bəyənmək. – Məsələn, qızı aşıxlıyıf hə:sin alırıx

  Tam oxu »
 • AŞIXLI

  (Qazax) heyvan ayağının diz hissəsi. – Yeməyə aşıxlı yaxşıdı

  Tam oxu »
 • AŞIPİŞİ

  (Basarkeçər) qonaq-qonaq (uşaq oyunu adı). – Ana, aşıpişi oyunurdux

  Tam oxu »
 • AŞIRMAX

  I (Gəncə, Qazax, Şəmkir) məc. malı və ya pulu dağıtmaq, yersiz xərcləmək. – Fərasətsiz oğuldu, atasının varyoxunu aşırdı, lüt qaldı (Gəncə) II (Ağbaba

  Tam oxu »
 • AŞQAL

  (Şəmkir) arıq, döllüyə yaramayan (qoyun). – Bu dağda nə ki aşqal qoyunum vardı, hamısını satdım

  Tam oxu »
 • AŞQALLAMAX

  (Çənbərək) sürünün içindən arıq qoyunları seçmək. – Çovan sürüyü aşqalladı

  Tam oxu »
 • AŞQALLAMMAX

  (Şəmkir) xarab olmaq, pozulmaq, yaramaz olmaq (qoyun haqqında). – A balam, aşqallanıf gedif, onnan saηa qoyun olmaz, sat, başınnan rədd elə

  Tam oxu »
 • AŞQARA

  (Oğuz) xuruş, plovun qarası. – Çığırtmalı aşın aşqarası ayrıdı, qo:rmalı aşınkı ayrı

  Tam oxu »
 • AŞNABUB

  (Bakı) hop-hop. – Qaya:n altınnan aşnabub uçatdı

  Tam oxu »
 • ATAĞACI

  (Ağdam, Şəmkir) 1. dabbağxanada gönün suyunu sıxmaq üçün işlənən ağac alət (Ağdam) 2. damın üzərinə döşənən nazik ağac (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • ATAĞAR

  I (Şəki) ağac adı II (Zaqatala) alçaq ağaclı meşələr

  Tam oxu »
 • ATAĞIZDI

  (Çənbərək) məc. sözü keçən, sözü ötən. – Atağızdı yə:si var Məsiniη, saxlasın dayna

  Tam oxu »
 • ATALAMAX

  (Ordubad) yumaq. – Əkin vaxdı biz əvvəlcən yeri suynan atalayırıx

  Tam oxu »
 • ATALIX

  (Şəki) başlıq (keçmişdə qız köçərkən atasının oğlan evindən aldığı pul və ya qızıl). – Qızın atası diyir bi bu qədər sənnən atalığ alıcam

  Tam oxu »
 • ATAVÜL

  (Zaqatala) 15-20 dərzdən ibarət taya. – Bafaları atavülə yığışdırın

  Tam oxu »
 • ATDAĞAŞ

  (Qazax) uşaq oyunu adı. – Ə, gəlin bir atdağaş oynıyax

  Tam oxu »
 • ATDAMMAX

  (Şəki, Zəngibasar) yola düşmək, getmək. – Pilo-çilonu yidilər, işdilər, so:ra ata minəsidi, atdanasıdı; – Gelin iki günə kimi atdanasıdı; – Toyiydi qı

  Tam oxu »
 • ATDAMPAÇ

  (İmişli) arxın dar yeri. – Burda yaxşı atdampaç var

  Tam oxu »
 • ATDANDIRMA

  (Şəmkir) kənd toylarında atlılar ata minən zaman zurna ilə çalınan hava (marş). – Əyə, Tünü, qonaxlar atdanır, bir atdandırma çal!

  Tam oxu »
 • ATDARDAKİMİNATI

  (Tərtər) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »