Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AXAR-BAXAR

  (Şəmkir) dağların döşü. – Kaηlının göycə axar-baxarı çox gözəl yaylaxdı

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXARRI

  (Gəncə) mənzərəli. – Üştəpə çox axar-baxarrı yerdi

  Tam oxu »
 • AXARRAMAX

  I (Meğri) itiləmək. – Səlman axarradığı dəx’rə-baltanı kim axarrıyerdi? II (Meğri) yaş ağacı qurutmaq üçün kökün yanından qabığını hərləmə kəsmək

  Tam oxu »
 • AXARRATMAX

  (Gəncə) bir şeyi axar suda yudurtmaq. – Əti bir də çaya göndərif axarratdım

  Tam oxu »
 • AXBUR

  (Ordubad) bulaq. – Bizdə bulağa axbur deyəllər

  Tam oxu »
 • AXÇA

  I (Qazax, Salyan, Şəmkir) balıqların üzərindəki pərək, pul. – Bizim çaylardakı balıxların hamısında axça var (Qazax) II (Meğri) qaratikan kolunun toxu

  Tam oxu »
 • AXÇAÇOVUL

  (Salyan) siçovul. – Bizim öydə yaman axçaçovul əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • AXÇƏDÜZDEG

  (Dərbənd) siçovul. – Əlbəggüşdərədə nə çux axçədüzdeg var

  Tam oxu »
 • AXDA

  I (Şəki) 1. toxumsuz (tut) 2. çərdəyi çıxarılmış (zoğal) II (Şəki) seçmə. – Sümbül seçif alınan toxuma axda toxum diyillər

  Tam oxu »
 • AXDICAR

  (Zəngilan) başqasına mənsub. – Yaba axdıcardı, apar ver özünə

  Tam oxu »
 • AXI

  I (Balakən) meşəlik və ya kolluq yerləri təmizləyərək düzəldilmiş əkin sahəsi. – Bizim qalxozda altı heqtar yer axıdı II (Ordubad) kirvə

  Tam oxu »
 • AXILYANA

  (Gədəbəy) təxmini. – Axılyanamı danışe:ysıη, yoxsa bile:ysiηmi əməlli?

  Tam oxu »
 • AXIR

  (Bakı) içərisi yonulmuş bütöv daş (üzüm şirəsi çıxarmaq üçün). – Bı üzim iki axırdan artığ olmaz

  Tam oxu »
 • AXIŞDIRMAX

  (Gəncə, Şuşa) bir yerə yığmaq, toplamaq. – Çobannar qoyunnarı dəriyə axışdırıflar (Gəncə)

  Tam oxu »
 • AXMAZ

  (Qazax, Şəmkir) gölməçə, axmayan su. – Heyvannar axmazdan su içer (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • AXMİRƏ

  (Cəbrayıl) minnət. – Bir xeyrin görmədim, elə axmirəsi öldüdü məni

  Tam oxu »
 • AXMURDAMAĞ

  (Dərbənd) giley-güzar ◊ Axmurdamax ələmeg – giley-güzar etmək. – Cəfər sənnən yaman axmurdamağ ələyədü

  Tam oxu »
 • AXSAĞOLAX

  (Tovuz) bax axsaqulax

  Tam oxu »
 • AXSAQULAX

  (Gədəbəy, Qazax, Tovuz) sarımsaq, qatıq və yağdan hazırlanmış yemək. – İşdahdan tüşdüη, axsaqulağa tut özüηü (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • AXSO:LAĞI

  (Qazax) bax axsaqulax. – Bu gün bir yaxşı axso: lağı yemişəm

  Tam oxu »
 • AXSO:LAX

  (Qazax) bax axsaqulax. – Bir az sarımsax əz, a bala, axso: lağ eliyəx’ qağaηa

  Tam oxu »
 • AXTACAR

  (Bakı) qohum malına göz dikən

  Tam oxu »
 • AXTACARRIĞ

  (Bakı) qohum malına göz dikmə ◊ Axtacarrığ eləmək – qohum malını mənimsəmək – Adam özününkünə axtacarrığ eləməz

  Tam oxu »
 • AXTAÇI

  (Bərdə) heyvanları axtalayan adam. – Axtaçı Həsən qoyunnarı yaxşı axtalıyır

  Tam oxu »
 • AXTARAMMAĞ

  (Dərbənd) çevrilmək, qəzaya uğramaq (maşın, traktor və s.). – Tabasaran yulində sovxozun tiraxturi axtarammişdi

  Tam oxu »
 • AXTARMA

  (Füzuli, Xaçmaz, Qusar) üzlü pendir. – Axtarma tutuv (Füzuli)

  Tam oxu »
 • AXTUX

  (Naxçıvan) qəm, qüssə, kədər ◊ Axtux çəhməx’ – dərd, qəm çəkmək. – Axtux çəhməx’dən ürəyimin başı dağılır

  Tam oxu »
 • AXU

  (Balakən) bax axı I

  Tam oxu »
 • AXUT

  (Göyçay) bax ağız (1-ci məna)

  Tam oxu »
 • AJDIX

  (Ağdam, Çənbərək, Xanlar, Karvansaray) yeni məhsuldan təcili üyüdülmüş azacıq taxıl. – Biyil ajdığı Hazırbecannan gətdix’; – Gederdix’, taxıl biçerdix

  Tam oxu »
 • AJIQIJI

  (Ağdam) vəzəri

  Tam oxu »
 • AJIQOUX

  (Xanlar, Qazax) yabanı bitki adı. – Ajıqoux xeyirri otdu, heyvan yaxşı ye:r (Xanlar)

  Tam oxu »
 • AJIMAX

  (Çənbərək) təngnəfəs olmaq. – Altdan uxarı yəldim deyin, ürəyim ajıdı

  Tam oxu »
 • AJIPƏNCƏR

  (Gəncə) vəzəri. – Dünən bazardan iki dəstə ajıpəncər aldım

  Tam oxu »
 • AJITƏRƏ

  (Qazax) sulu yerlərdə bitən yeməli bitki. – Ajıtərə sulu yerrərdə piter

  Tam oxu »
 • AJITMA

  (Ağdam, Gəncə, Qazax, Şəmkir) maya, xəmir mayası, acıxəmrə. – Get dayıngildən ajıtma al gəti, xamır yoğurax (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • AJITMALI

  (Ağdaş, Ağdərə, Mingəçevir) 1. mayalı xəmirdən bişirilmiş sac çörəyi (Ağdərə) 2. mayalı xəmir (Mingəçevir)

  Tam oxu »
 • AQCAVAZ

  (Qax) acqarına

  Tam oxu »
 • AQÇADUZD

  (Quba) siçovul

  Tam oxu »
 • AQQA

  I (Saatlı, Zərdab) ata. – Aqqa, doxdur gəlif inəx’lərə iynə vurmağa (Zərdab) II (Quba, Saatlı) yaşlı, nüfuzlu kişilərə edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • AQUBA

  (Qax) əziyyət, məşəqqət. – Habı aqubadan qurtaran qunu qoracammı?

  Tam oxu »
 • AL

  (Ağcabədi, Ağdam, Bakı, Cəbrayıl, Füzuli, Qazax) hiylə, yalan. – Məni al dilə tutma, nə sözün var mərdana deynən (Ağdam)

  Tam oxu »
 • ALA

  I (Gədəbəy, Göyçay, Qazax, Tovuz, Yevlax) alaq. – Qızdar bostanın alasını çəkif qutardılar (Tovuz) II (Şəki) göyərti, tərəvəz

  Tam oxu »
 • ALA ÇEHMAX

  (Zaqatala) alaq etmək. – Bir az ala çehmax isdiyirəm

  Tam oxu »
 • ALA-TALA

  (Zəngibasar) ordan-burdan. – Şaxda ala-tala aparıb əkini

  Tam oxu »
 • ALA-ULA

  (Qazax, Oğuz) 1. alaq otu (Qazax). – Ala-ula basıf pambığı 2. göyərti (Oğuz)

  Tam oxu »
 • ALABAĞIR

  (Şəmkir) qorxaq ◊ Alabağır olmax – qorxmaq. – Uşağ alabağır oldu

  Tam oxu »
 • ALABAYDAX

  I (Bakı, Biləsuvar, Füzuli, Qazax, Quba, Salyan) pis sifətlə xalq arasında məşhur olan adam. – Maydan Məhəmməd camahatın arasında köhnənin alabaydağıd

  Tam oxu »
 • ALABƏHLİ

  (Qəbələ, Quba) albalı. – Alabəhli çiçəy açıp (Qəbələ)

  Tam oxu »
 • ALABİTDAN

  (Salyan) azca, bir az. – Çörəx’dən alabitdan yedim gəldim

  Tam oxu »