Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CUMBULULUQ

  is. dan. Balacalıq, kiçiklik

  Tam oxu »
 • CUMDURMA

  “Cumdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CUMDURMAQ

  icb. 1. Sürətlə, tez, cəld qaçırtmaq. 2. Hücum etdirmək, hücuma təhrik etmək, məcbur etmək

  Tam oxu »
 • CUMMA

  “Cummaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CUMMAQ

  f. 1. Sürətlə, cəld qaçmaq, cəld getmək, ayaq alıb gəlmək, ya getmək. Evə cummaq. Adamlara tərəf cummaq

  Tam oxu »
 • CUMUXMAQ

  bax cummaq

  Tam oxu »
 • CUNA

  bax tənzif. …Yasəmən uşağı beşiyə qoyub, cuna ilə üzünü örtür. S.S.Axundov. // Tül rübənd, qaz-qaz, qaz örtük

  Tam oxu »
 • CUNALI

  sif. Başına, ya üzünə cuna salmış. // Rübəndli, tüllə örtülü. Atalı, analı gözəl; Ağ üzü cunalı gözəl; Əlləri xınalı gözəl; Gözəl, sənin vəfan yoxmuş

  Tam oxu »
 • CUNAYI

  bax tənzif. …Yasəmən uşağı beşiyə qoyub, cuna ilə üzünü örtür. S.S.Axundov. // Tül rübənd, qaz-qaz, qaz örtük

  Tam oxu »
 • CUNQUŞ

  bax cumbulu. Cunquş oğlan

  Tam oxu »
 • CUR

  is. Özünə tay, bərabər; yoldaş, həmtay, bir yerdə oturub-duran yoldaşlardan hər biri. Qızxanım curları ilə duvaqqapmada şirin söhbətə məşğul ikən Vaqi

  Tam oxu »
 • CUR-CUR

  təql. Acından bağırsaqlarda əmələ gələn səs. □ Cur-cur eləmək – curuldamaq. [Almaz:] Acından qarnımız curcur eyləyir

  Tam oxu »
 • CURLAŞMA

  “Curlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CURLAŞMAQ

  f. Yoldaş olmaq, dost olmaq, həmtay olmaq

  Tam oxu »
 • CURULDAMA

  “Curuldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CURULDAMAQ

  f. Cur-cur eləmək, quruldamaq. Qarnı curuldamaq. – Öküz inildəməkdən qarnı curuldayır. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • CUŞ

  is. [fars.] Coşma, qaynama; qələyan, həyəcan. □ Cuş eyləmək – coşmaq, qələyana gəlmək, qaynamaq, cuşa gəlmək, qızışmaq

  Tam oxu »
 • CUVAR

  is. Suvarma suyunu bölüşdürən adam. Suçıxmaz arxa cuvar qaydalar, adımı da qoydular yarıtmaz. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • CÜBBƏ

  is. [ər.] Keçmişdə: üstdən geyilən uzun ətəkli, enli, düyməsiz geyim. Qocalarımız, cavanlarımız uzun börk qoyardılar, təpəçuxa və cübbə geyərdilər

  Tam oxu »
 • CÜBBƏLİ

  sif. Cübbə geymiş. Bir çılpağı min cübbəli soya bilməz. (Ata. sözü). Ayaq üstə dolaşan şal sarıqlı, qısa cübbəli gənc bir əxi Mirzə Əbdülvahaba yer gö

  Tam oxu »
 • CÜCƏ

  is. Toyuq balası. Əlimi hinə soxub, suyun içindən cücələrin cəmdəklərini bir-bir çıxartdım. A.Şaiq. [Hörmət] həmişə cücə və yumurta satmaqla da çörək

  Tam oxu »
 • CÜCƏGÖZ

  sif. Xırdaca gözləri olan. Cücəgöz adam

  Tam oxu »
 • CÜCƏGÖZÜ

  is. dan. Xal-xal. Cücəgözü parça. – Qərənfil xala keçən il tikdirdiyi cücəgözü çit döşlüyü ilə yapışıb qazanı yerə düşürdü

  Tam oxu »
 • CÜCƏPLOV

  is. Xuruşu cücədən ibarət olan plov. [Hacı Həsən:] Bəlkə şeyx cənabları təam buyuralar, yaxşı cücəplov bişiriblər

  Tam oxu »
 • CÜCƏRDİLMƏ

  “Cücərdilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜCƏRDİLMƏK

  məch. Bəslənib yetişdirilmək, becərilmək

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  “Cücərmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  f. Yetişmək, boy atmaq, torpaqdan çıxmaq, görünməyə başlamaq (bitki haqqında). Havalar qızdıqca çiyid cücərirdi

  Tam oxu »
 • CÜCƏRTİ

  is. Torpaqdan görünən, başı çıxan bitki. Cücərti əmələ gələn gündən sahədə seyrəltmə işləri aparılır

  Tam oxu »
 • CÜCƏRTMƏ

  “Cücərtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜCƏRTMƏK

  f. Becərərək, bəsləyərək yetişdirmək (toxumu, bitkini). Dəni cücərtmək

  Tam oxu »
 • CÜCÜ

  is. zool. Milçək, arı, qarışqa kimi buğumayaqlılara verilən ümumi ad; böcək. Amma cücülərdən bir çoxu sübh açılmasından bixəbər idi

  Tam oxu »
 • CÜCÜYEYƏN

  sif. zool. Cücü ilə qidalanan, həşərat yeyən. Cücüyeyən quşlar

  Tam oxu »
 • CÜFT

  bax cüt1 1-ci mənada. Təzə arvad üçün imperyala; Cüft ilə alınmış brilyant sırğa. H.K.Sanılı

  Tam oxu »
 • CÜKKÜLDƏMƏ

  “Cükküldəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜKKÜLDƏMƏK

  f. Cük-cük eləmək, “cük-cük” səs çıxarmaq. [Tanya Toğrula:] Bura bax, indi də qurbağanın yerinə özün cükküldəyirsən

  Tam oxu »
 • CÜLGƏ

  is. məh. Quraqlıq yerlərdə təbii nohur

  Tam oxu »
 • CÜLLÜT

  is. zool. Uzundimdikli, nazikayaqlı, tükü naxışlı köçəri quş. Bir dəstə cüllüt qalxdı və “Qara güzgü”nün üstündən keçdi

  Tam oxu »
 • CÜLUS

  is. [ər.] Hökmdarın taxta çıxması. Şah Abbasın cülusundan altı il keçib, yeddinci il başlanmışdı ki, aşağıda zikr olunan qəziyyə vaqe oldu

  Tam oxu »
 • CÜMƏ

  is. [ər.] Həftənin beşinci günü; cümə axşamından sonra gələn gün. [Hacı:] Hazırla, ay xalaqızı, cümə günü gələcəyəm! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • CÜMƏXATAN

  is. Sandıq, yorğan-döşək, və s. qoymaq üçün evin iç divarında düzəldilən oyuq, boş yer. Otağın divarlarındakı cüməxatanda böyük sandıqların üstə ipək,

  Tam oxu »
 • CÜMHURİYYƏT

  [ər.] bax respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. – Meşinov bütün varlığı ilə etiraz etdi: – Yox, yox, cümhuriyyət yox, bu, bütün Şərq məsələsidir!

  Tam oxu »
 • CÜMHURİYYƏTÇİ

  bax respublikaçı

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  is. 1. dilç. Bitmiş bir fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya söz. Sadə cümlə. Sual cümləsi. Budaq cümlə

  Tam oxu »
 • CÜMLƏQAYĞI

  sif. və is. Hamının dərdini çəkən, hamıya qayğı göstərən, canyandıran, qayğıkeş. Cümləqayğı adam

  Tam oxu »
 • CÜMLƏQAYĞILIQ

  is. Hamının dərdinə qalma, hamının qayğısını çəkmə. Əfruz bacı bir də özü Nənəqızı Balaxana tapşırmaq istədi

  Tam oxu »
 • CÜMLƏPƏRDAZ

  is. [ər. cümlə və fars. …pərdaz] Danışığında və yazısında qəliz, təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevən adam

  Tam oxu »
 • CÜMLƏPƏRDAZLIQ

  is. Qəliz və təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevmə. Politexnik təlim haqqında ümumi mülahizələr yeritməkdən, cümləpərdazlıqdan və doqmatizmdən

  Tam oxu »
 • CÜMLƏSİ

  bax cümlətani. Tutub cümləsini, çatın qol-qola. H.K.Sanılı

  Tam oxu »
 • CÜMLƏTANİ

  zərf [ər.] Hamılıqla, hamısı bir yerdə, yekunu. Cümlətani on beş kişi idi: hamısı əsgər geyimli, dəri papaqlı idi

  Tam oxu »