Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DƏFÇİLİK

  is. Dəf çalmaq işi, dəfçalanın peşəsi, sənəti

  Tam oxu »
 • DƏFƏ

  zərf [ər.] 1. Kəmiyyət bildirən sözlə birgə işləndikdə bir işin, hərəkətin, hadisənin hər bir momentini, təkrarını bildirir; kərə

  Tam oxu »
 • DƏFƏ-DARAQ

  is. dan. zar. Ləvazimat, dəsgah (3-cü mənada). Bu iş üçün dəfə-daraq lazım deyil

  Tam oxu »
 • DƏFƏAT

  [ər. “dəfə” söz. cəmi] köhn. Adətən “ilə” qoşması (bitişik yazıldıqda – la) ilə birlikdə – dəfələrlə, bir neçə kərə

  Tam oxu »
 • DƏFƏLƏRLƏ

  zərf 1. Bir neçə dəfə, təkrarən. O, dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. Dəfələrlə xəbərdarlıq etmək. – …Daşı Məsmə qarı dəfələrlə gəlib anadan alıb aparm

  Tam oxu »
 • DƏFƏTƏN

  zərf [ər.] köhn. Dərhal, o saat, əlüstü, birdən, bir dəfədə. Xlestakov qızışıb deyir: – Mənim hökmlərim dəfətən cari olur! F

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏ

  is. [ər.] Yer altında gizlədilmiş, yaxud gizli halda qalan xəzinə. Heydərbaba, səndə dəfinələr var; Dağlar vədiəsi xəzinələr var… Şəhriyar

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏLİ

  sif. Dəfinəsi olan, xəzinəsi olan; çox zəngin yeraltı sərvətləri olan. Dəfinəli Xəzərin neftli bağrı sökülür

  Tam oxu »
 • DƏFN

  is. [ər.] Ölünü basdırma, torpağa təslim etmə. Mirzənin ölməyinin xəbəri şəhərə yayıldı. Oğlanlarının xatirəsi üçün şəhərin tüccarı və əyanı onun dəfn

  Tam oxu »
 • DƏFN-KƏFN

  [ər.] : dəfn-kəfn etmək köhn. – ölünü kəfənləyib basdırmaq. Comərd dədəsini dəfn-kəfn eləyib basdırdı

  Tam oxu »
 • DƏFNƏ

  is. 1. bot. Yarpaqları yeyinti və konserv sənayesində istifadə olunan həmişəyaşıl ağac və ya kol. Dəfnə ağacına Zaqafqaziyada çox təsadüf edilir

  Tam oxu »
 • DƏFTƏR

  is. [ər. əsli yun.] 1. Yazı yazmaq, yaxud rəsm çəkmək üçün kitab şəklində tikilmiş eyniölçülü kağız dəstəsi

  Tam oxu »
 • DƏFTƏR-ÇƏRƏKƏ

  top. Dəftər və kitabçalar, kağızlar

  Tam oxu »
 • DƏFTƏR-KİTAB

  [ər.] bax dəftərçərəkə

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRÇƏ

  is. Kiçik dəftər, cibdə gəzdirilən dəftər; bloknot. Bahadır dəftərçəsini xeylaq yazandan sonra meşədə gəzirdi

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRÇİ

  bax dəftərdar

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRÇİLİK

  bax dəftərdarlıq

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRDAR

  is. [əsli yun. və fars.] 1. rəs. Dəftərxana işçisi, idarəyə gələn və oradan çıxan kağızları dəftərə qeyd etməklə məşğul olan işçi

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRDARLIQ

  is. rəs. Dəftərdarın işi, vəzifəsi. İdarədə dəftərdarlıq etmək. Dəftərdarlığa aid işlər

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRXANA

  is. [əsli yun. və fars.] Bir idarənin kargüzarlıqla məşğul olan şöbəsi. Mirzə Səfər … qəza dəftərxanasında qulluq edərdi

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRXANAÇI

  is. Dəftərxana işçisi. [Qədir] qollarını bir-birinə keçirib dəftərxanaçının üzünə mənalı-mənalı baxdı

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRXANAÇILIQ

  is. Dəftərxanaçının işi, peşəsi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRQAZI

  is. məh. Yağlı və yumurtalı xəmirdən tavada bişirilib şəkər və sumaqla yeyilən qoğal; bişi

  Tam oxu »
 • DƏĞDƏĞƏ

  is. [ər.] klas. 1. Bihudə təlaş və iztirab, qorxu, həyəcan; gurultu-patırtı. Fariq eylə məni bu dəğdəğeyi-dünyadən

  Tam oxu »
 • DƏĞDƏĞƏÇİ

  sif. və is. dan. Vəsvəsəli, səksəkəli (adam)

  Tam oxu »
 • DƏĞDƏĞƏLİ

  sif. Səbəbsiz yerə təlaş edən və qorxan; vəsvəsəli, səksəkəli. Mən isə utancaq və dəğdəğəli bir uşaq olduğumdan, anamın yanında büzülüb durur(dum)

  Tam oxu »
 • DƏHAN

  is. [fars.] klas. Ağız. Sədəf dəhanından yüz min dürr saçar. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • DƏHBAŞI

  is. köhn. Gecə qarovulçuları üstündə gəzən və onlara nəzarət edən şəxs. Məhəllənin dəhbaşısı

  Tam oxu »
 • DƏHƏN

  [fars.] bax dəhan. Qismət olsa, gələr Yəməndən; Qismət olmasa, çıxar dəhəndən. (Ata. sözü). Qönçə dəhəni çəməndə xəndan

  Tam oxu »
 • DƏHLƏMƏ

  “Dəhləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DƏHLƏMƏK

  f. Səsləmək və b. yolla heyvanı hərəkətə gəlməyə məcbur etmək. O, qabağa keçib öküzləri hayxırdı, atı dəhlədi

  Tam oxu »
 • DƏHLİZ

  is. [fars.] 1. Ev qapısı ilə otaqların qapıları arasında olan üstüörtülü aralıq; koridor. Yığılıb dağ kimi hər yanda kitab; Evdə, dəhlizdə və eyvanda

  Tam oxu »
 • DƏHLİZCİK

  is. Kiçik dəhliz

  Tam oxu »
 • DƏHNƏ₂

  is. [fars.] 1. Ana xətdən ayrılan arxın, şırımın və s.-nin başlanğıcı. Bu dəhnə sel dəhnəsidir, Lil hökmran, qaya əsir… M

  Tam oxu »
 • DƏHNƏ₁

  is. [fars.] Yüyənin və ya cilovun atın ağzına salınan dəmir hissəsi; cövzə. At dəhnəni çeynəyə-çeynəyə irəli atıldı

  Tam oxu »
 • DƏHNƏLƏMƏ

  “Dəhnələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DƏHNƏLƏMƏK

  f. Dəhnəni atın ağzına keçirmək (bax dəhnə1)

  Tam oxu »
 • DƏHNƏLƏNMƏ

  “Dəhnələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DƏHNƏLƏNMƏK

  məch. Yüyənin dəhnəsi ağzına keçirilmək (atın)

  Tam oxu »
 • DƏHNƏLİ

  sif. Dəhnəsi olan

  Tam oxu »
 • DƏHR

  is. [ər.] klas. 1. Dünya, aləm, təbiət. Dəhrdə oldu mənə dildarü-dilbər bir tüfəng. M.P.Vaqif. Dəhrdə etmə iftiraqə həvəs; İftiraq ilə kəslər olmuş pə

  Tam oxu »
 • DƏHRƏ

  is. Ağac budamaq, yaxud çox qalın olmayan ağacları kəsmək üçün burnuəyri kəsici alət. Yox, əfəndim, bu məsələlərdə dəhrə ilə müharibəyə çıxmaq olmaz

  Tam oxu »
 • DƏHRƏBURNU

  is. Toxumalarda və kəlağayıların üzərində dəhrə burnu şəklində naxış

  Tam oxu »
 • DƏHRƏBURUN

  sif. Burnunun ucu dəhrə kimi yuxarı qalxmış, burnu dəhrəyə oxşayan. Dəhrəburun adam

  Tam oxu »
 • DƏHRƏQUYRUQ

  is. zool. Quyruğu dəhrəyə oxşayan böcək

  Tam oxu »
 • DƏHRƏLƏMƏ

  “Dəhrələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DƏHRƏLƏMƏK

  f. Dəhrə ilə doğramaq, kəsmək. Ağacların budaqlarını dəhrələmək

  Tam oxu »
 • DƏHRƏLƏNMƏ

  “Dəhrələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DƏHRƏLƏNMƏK

  məch. Dəhrə ilə doğranmaq, kəsilmək

  Tam oxu »
 • DƏHRƏLƏTMƏ

  “Dəhrələtmək”dən f.is

  Tam oxu »