Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DADILMAQ

  məch. Dadına baxılmaq

  Tam oxu »
 • DADIMLIQ

  is. Dad, tam, şirinlik

  Tam oxu »
 • DADIŞMAQ

  f. köhn. Yumurta döyüşdürərkən onun bərkliyini dişə vurub yoxlamaq. Məlumdur ki, uşaqlar yumurta döyüşəndə əvvəl bir dadışırlar, yəni yumurtalarını də

  Tam oxu »
 • DADIZDIRILMA

  “Dadızdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADIZDIRILMAQ

  məch. Dadına baxdırılmaq, dadını, ləzzətini duyacaq dərəcədə yedirilmək, ya içirilmək

  Tam oxu »
 • DADIZDIRMA

  “Dadızdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADIZDIRMAQ

  bax daddırmaq. Südü uşağa dadızdırmaq. – [Qətibə:] Bəlkə də şair məni bu günün acılıqlarını dadızdırmaq üçün ölümdən qurtardı

  Tam oxu »
 • DADIZMA

  “Dadızmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADIZMAQ

  bax dadızdırmaq. [Arılar] bir qədər bal dadızdılar eşşəyə. S.Ə.Şirvani. Reyhan ürəyində bu xoruzdan bir tikə də olsa koxaya dadızmamağı qərara aldı

  Tam oxu »
 • DADLANDIRMA

  “Dadlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADLANDIRMAQ

  f. Dad vermək, dada gətirmək, bir şey artıraraq dadlı etmək

  Tam oxu »
 • DADLANMA

  “Dadlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADLANMAQ

  f. Dada gəlmək, ləzzətli olmaq, dadlı olmaq. Qar dağa çıxır, dadlanır. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • DADLI

  1. sif. Yaxşı dadı olan, ləzzətli. Dadlı meyvə. Dadlı yeməklər. – Baxmaz guşeyi-çəşm ilə fəqiranə tərəf; Yüyürürsüz ora kim, dadlı, fisincanlı olur

  Tam oxu »
 • DADLI-DADLI

  1) sif. ləzzətli-ləzzətli, şirin-şirin. Doyammadım dadlı-dadlı dilindən; Aman, Əslim, öylə sözlər söyləmə! “Əsli və Kərəm”; 2) Zərf mənasında

  Tam oxu »
 • DADLI-DUZLU

  sif. Xoşagələn, gözəşirin, qanışirin

  Tam oxu »
 • DADLICA

  sif. Çox dadlı, çox ləzzətli

  Tam oxu »
 • DADLILIQ

  is. Dadlı şeyin hal və keyfiyyəti; şirinlik, ləzzətlilik. Həyatın dadlılığı. Bulaq suyunun dadlılığı

  Tam oxu »
 • DADMA

  “Dadmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADMAQ

  f. 1. Dadını, tamını bilmək üçün bir az yemək və ya içmək. – Dadmaqla mal tükənməz. (Ata. sözü). [Xanmirzə bəy:] Sən məzhəbin haqqı, bu şərablardan bi

  Tam oxu »
 • DADMALI

  1. is. Yeməli, ya içməli şey. Beləliklə, bu adamlar barmaqlarını batırıb dadmalını dadardılar. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • DADRƏS

  is. [fars.] klas. Köməkçi, müdafiəçi, himayəçi, dada çatan. Dildadələrin dadrəsi, yavəri sənsən. Q.Zakir

  Tam oxu »
 • DADSIZ

  sif. Dadı olmayan; ləzzətsiz, tamsız. Dadsız xörək. Dadsız meyvə. // məc. Heç bir zövq və nəşə verməyən; mənasız, maraqsız

  Tam oxu »
 • DADSIZLIQ

  is. 1. Dadı, ləzzəti olmayan şeyin hal və keyfiyyəti. Xörəyin dadsızlığı. Yemişin dadsızlığı. 2. Dad, tam duymama, dad bilməmə

  Tam oxu »
 • DADÜ-BİDAD

  bax dad-bidad

  Tam oxu »
 • DADÜ-FƏRYAD

  bax dad-fəryad. Gör hesabın mən çəkdiyim azarın; Bu dadü-fəryadın, bu ahü-zarın. M.P.Vaqif. Əgər dadüfəryada tez yetişməsək, mümkündür ki, millətdən b

  Tam oxu »
 • DADVERİCİ

  sif. Müəyyən dad verən, dadlandıran, dad gətirən. Dadverici maddələr. – Təbiətdə cirədən dadverici maddə kimi geniş miqyasda istifadə edilir

  Tam oxu »
 • DAĞ₂

  [fars.] 1. is. Damğa, qızdırılmış dəmirlə qoyulmuş iz. □ Dağ basmaq – qızdırılmış dəmirlə bədənə damğa basmaq

  Tam oxu »
 • DAĞ

  is. 1. Yerin hündür, dik, yamaclı və zirvəli hissəsi. Qafqaz dağları. – Dağ dağa rast gəlməz, adam adama rast gələr

  Tam oxu »
 • DAĞ-DAĞ₂

  sif. 1. Çox isti, qaynar. Dağdağ su. 2. məc. Çox dərdli. Ana yalqız dayanıb; Ananın qəlbi dağ-dağ. R

  Tam oxu »
 • DAĞ-DAĞ₁

  sif. Dağ kimi uca, çox yüksək

  Tam oxu »
 • DAĞ-DAŞ

  is. Yolu olmayan, yaşamaq üçün yararsız olan təpəlik və daşlıq yerlər. [Səlim qızı:] …Aydəmir də, bilirsən ki, dağdadaşda, ona qızmı yaraşar? C

  Tam oxu »
 • DAĞ-DƏRƏ

  is. bax dağ-daş. Dağ-dərəni dolannam; Dərya kimi bulannam. (Bayatı). [Kərimqulu:] Bir də bu qızı kola-kosa, dağdərəyə buraxma! S

  Tam oxu »
 • DAĞAL

  sif. və is. dan. Cığal; davakar. Dağal adam. Oyuna dağal qatmaq (cığallıq eləmək)

  Tam oxu »
 • DAĞALLIQ

  is. dan. Cığallıq, davakarlıq. Zeyğəm, Bəşir və Məmmədağa dağallığa başlamışdılar. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • DAĞAR

  is. köhn. 1. Qaramal dərisindən hazırlanan torba. Köçəri skiflər dəri qab – xəz torba (dağar) və matra (suqabı) işlədirdilər

  Tam oxu »
 • DAĞARCIQ

  is. Kiçik dağar; çox vaxt dəridən tikilən kiçik torba, çanta. Dağarcığını çuvala tay tutur. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • DAĞAYISI

  is. 1. zool. Dağlıq yerlərdə yaşayan ayı növü. 2. məc. dan. Mədəniyyətsiz, qaba, qanacaqsız adam haqqında

  Tam oxu »
 • DAĞBASAR

  is. Dağətəyi, dağ həndəvəri. Dağbasarda yaşayanlar. Dağbasar havası

  Tam oxu »
 • DAĞBƏYİ

  is. tar. Yayda dağa köçən köçərilərin inzibati işlərini idarə edən hökumət məmuru. Nəbi yenə burda bir ad elədi; Dağbəyini tutub nə ad elədi! “Qaçaq N

  Tam oxu »
 • DAĞBOYANASI

  is. bot. Çətirçiçəklilər fəsiləsindən çoxillik ot bitkisi

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞA₂

  is. məh. Kiçik taxta parçasından qayrılan və fırladarkən kəskin, uğultulu səs çıxaran uşaq oyuncağı

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞA₁

  is. bax dəğdəğə. Çöllərdə var bağalar; Ürəkdə dağdağalar; Yarın vurduğu yara; Məhşər günü sağalar. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞAN

  is. bot. 1. Bərk oduncağı olan, meşələrdə bitən bir ağac və ya kol. 2. Dağdağan ağacının noxud iriliyində olan şirin meyvəsi

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞANLIQ

  is. bot. Dağdağan ağacları bitən yer. Dağdağanlıqda bir ayı gördük. Dağdağanlıqda sərinlənmək

  Tam oxu »
 • DAĞDAR

  sif. [fars.] klas. Dağlı, ürəyi dağlı, çox kədərli, yaralı. Dağidar ürək. // İs. mənasında. Ürəyi dağlı adam

  Tam oxu »
 • DAĞDİBİ

  sif. Dağın lap aşağı hissəsində olan

  Tam oxu »
 • DAĞDÖŞÜ

  is. Dağın ön və orta tərəfi, azca mail səthi. // sif. Dağın döşündə yerləşən. Dağdöşü otlaqlar

  Tam oxu »
 • DAĞƏTƏYİ

  sif. Dağın düzənliyə qovuşan maili tərəflərində yerləşən. Dağətəyi zonalar. Azərbaycanın dağətəyi və dağlıq rayonlarında əkmək üçün xaşa ən münasib ço

  Tam oxu »
 • DAĞIDICI

  sif. Dağıdan, dağıtmağa qadir olan. Zərbə dalğasının dağıdıcı təsiri. // Pozucu, pozğunluq salan, çox zərərli

  Tam oxu »