Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏK

  məch. 1. Eybəcər hala salınmaq; çirkinləşdirilmək. 2. məc. Təhrif edilmək, korlanmaq

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏ

  “Eybəcərləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Eybəcər hala salmaq, kifirləşdirmək, çirkin etmək; çirkin göstərmək. Bu paltar onu eybəcərləşdirir

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞMƏ

  “Eybəcərləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞMƏK

  f. Eybəcər hala düşmək, kifirləşmək, çirkinləşmək, biçimsiz, yöndəmsiz şəkil almaq. [Qaraşa] elə gəlirdi ki, Kələntər çox kök olduğundan, orta boyu bi

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLİK

  is. 1. Eybəcər şeyin halı; kifirlik, çirkinlik, biçimsizlik. Səməd acıqlandığı zaman üzündəki eybəcərlik daha aydın gözə çarpırdı

  Tam oxu »
 • EYD

  is. [ər.] köhn. Bayram. Baxmayın eyd günü ayna ilə ayə, vəli; Mahi-nov ol iki əbruyi-dütadən görünür

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏ

  1. “Eydirmək”dən f.is. 2. is. İnəyi sağarkən onu oxşamaq üçün oxunan mahnı. Eydirmə oxumaq. – Kimdir o qaragöz ellər gəlini? Dilində eydirmə inəkmi sa

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏK

  f. İnəyi sağmazdan əvvəl onun əmcəklərini südlə dolsun deyə, iki barmaqla sıxmaq və ya balasını azca əmizdirmək

  Tam oxu »
 • EYHAM

  is. [ər.] İkimənalı, üstüörtülü söz və ya ifadə; işarə. Bir otaqda oturuban biz ilən; Könlümü aldığın şirin söz ilən; Gah eyham, işarə, gah göz-qaş il

  Tam oxu »
 • EYHAMLI

  sif. Üstüörtülü, ikimənalı. Eyhamlı söz. Eyhamlı baxış. – Kərim kişinin eyhamlı danışması, Kazımın qocanın üstünə qışqırması, Kosaoğlunun ərizəni cırı

  Tam oxu »
 • EYHAMSIZ

  zərf. Eyhamlar işlətmədən, kinayəsiz, açıq. Eyhamsız danışmaq

  Tam oxu »
 • EYHANA

  ara s. dan. 1. Birdən, olmaya, olmaya-olmaya, işdir. Qız başladı fikir eləməyə ki, eyhana, bu adamlar bilsə ki, İbrahim yoxdu, mən burda təkəm, görəsə

  Tam oxu »
 • EYİ

  sif. köhn. Yaxşı. [Kərəm:] Bir igid düşərsə, qaldıran olmaz; Eyi iş görənə pis demək olmaz. “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • EYİB

  is. [ər.] 1. Utanılacaq hal və ya hərəkət; nöqsan, kəsir, qüsur. Bundan əlavə, dəxi Yusif şahda həzar gunə özgə eyiblər tapdılar

  Tam oxu »
 • EYİBCU

  is. [ər. eyb və fars. …cu] klas. Hər kəsdə eyib, nöqsan axtaran, hər şeydə irad tapmağa çalışan adam

  Tam oxu »
 • EYİBLƏMƏ

  “Eyibləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYİBLƏMƏK

  f. Pis, nalayiq, eyibli bir hərəkət üçün birini qınamaq, danlamaq

  Tam oxu »
 • EYİBLƏNDİRMƏ

  “Eyibləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYİBLƏNDİRMƏK

  f. Eyib eləmək, danlamaq, qınamaq, təqsirləndirmək. [Şirinnaz:] Çopurun sağalmasını istədiyi üçün mən onu eyibləndirməməliyəm

  Tam oxu »
 • EYİBLİ

  sif. Eybi, nöqsanı, çatışmazlığı, qüsuru olan; nöqsanlı, qüsurlu. Eyibli adam. Eyibli şey. – Özün insaf elə əfkarına, ətvarına bax; İstəməzsən yazam,

  Tam oxu »
 • EYİBSİZ

  sif. Heç bir eybi, nöqsanı, qüsuru olmayan. Eyibsiz dost axtaran dostsuz qalar. (Ata. sözü). Dağ başında iz olmaz; Dərə-təpə düz olmaz; Yarın boyu göd

  Tam oxu »
 • EYİBSİZLİK

  is. Heç bir eybi, nöqsanı, qüsuru olmama; nöqsansızlıq, qüsursuzluq. [Məşədi İbad:] İndi bilmişəm ki, mənim bir eybim varsa, o da eyibsizliyimdir

  Tam oxu »
 • EYİCƏ

  zərf köhn. Yaxşıca. Eyicə yaşamaq. Eyicə dolanmaq

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞDİRİLMƏ

  “Eyiləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. köhn. Yaxşılaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞDİRMƏ

  “Eyiləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞDİRMƏK

  f. köhn. Yaxşılaşdırmaq

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞMƏ

  “Eyiləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞMƏK

  f. köhn. Yaxşılaşmaq, daha yaxşı olmaq. [Rauf:] İnşallah, az bir zamanda sağalıb eyiləşərsən; Fəqət bir daha mətbəədə çalışmayacağına əminim

  Tam oxu »
 • EYİLİK

  is. Yaxşılıq. [Aşıq Sultan:] Fənalıq, eyilik bil nə deməkdir; Yarın adın dastan olur dillərdə. H.Cavid

  Tam oxu »
 • EYLƏ

  bax elə. Üzülür sərasər rişteyi-canım; Eylə ki, zülfünə darağı çəkər. Q.Zakir. Eylə bildim ki, dəxi sübh olub; Mürği-səhər tək bir ağız banladım

  Tam oxu »
 • EYLƏMƏ

  “Eyləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYLƏMƏK

  “Etmək” felinin üslubi variantı. Eşq sövdasından, ey naseh, məni mən eylədin; Yox imiş əqlin, mənə yaxşı nəsihət vermədin

  Tam oxu »
 • EYMƏ

  is. məh. İçində qatıq, ayran və s. saxlamaq üçün qoyun və ya keçi dərisindən torba. Çatdılar obaya, ey qatıq satan; Hər eyməyə tökmüşdülər üç qazan

  Tam oxu »
 • EYMƏAĞIZ

  sif. dan. Ağzı yekə, yekəağız. Eyməağız adam

  Tam oxu »
 • EYMƏÇ

  bax eymə

  Tam oxu »
 • EYMƏÇİ

  is. Eymə düzəldən, eymə ustası. Eyməçiyə doşab göstərməzlər. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • EYMƏLİK

  sif. köhn. Eyməyə yarar. Eyməlik dəri

  Tam oxu »
 • EYMƏN

  sif. və zərf [ər.] klas. Arxayın, qorxusuz, təhlükəsiz, salamat. Yanan eşq atəşinə atəşi-duzəxdən eyməndir

  Tam oxu »
 • EYMƏNMƏ

  “Eymənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYMƏNMƏK

  f. Qorxmaq, vahiməyə düşmək, xoflanmaq. Qaranlıqdan eymənmək. – [Yazgül:] Ay ana, mən də eyməndim, bəlkə xoxanmış

  Tam oxu »
 • EYN

  is. [ər.] klas. Göz. Axdı eynim yaşı, döndü sellərə; Yar içən sulara qarışdımı ola? Aşıq Dilqəm. Müddətdir eynindən cida düşmüşəm; Həsrətini çəkər hər

  Tam oxu »
 • EYNƏK

  [ər. eyn və fars. …ək] bax gözlük. [Yarməmməd] gözünə eynək taxıb stolun dalında oturmuşdu. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • EYNƏKÇİ

  bax gözlükçü

  Tam oxu »
 • EYNƏKLİ

  sif. Gözlüklü, gözlük taxmış. Eynəkli adam. – …Görürsən müsəlmanlar yığışıblar bir dükanın qabağına və qulaq asırlar, ortada bir gözü eynəkli şəxs əli

  Tam oxu »
 • EYNƏN

  [ər.] bax eyni ilə (“eyni”də). Sonra Dəmirovun xəyalında həkim məntəqələri eynən canlanırdı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • EYNİ

  sif. Bir-birinə tamamilə oxşar, bir cür, tam bənzər; oxşarı, tayı, bənzəri, tamamilə özü. Qarı qollarını çırmalayıb, Məlik vəzirin arvadını doğuzdurdu

  Tam oxu »
 • EYNİADLI

  sif. Başqası ilə eyni adı daşıyan, eyni adı olan. Eyniadlı romanın motivləri əsasında çəkilmiş film. Eyniadlı şəhərlər

  Tam oxu »
 • EYNİADLILIQ

  is. Eyni adda olma, eyni adı daşıma. Bir şəhərdə küçələrin eyniadlılığı böyük çətinliklərə səbəb olur

  Tam oxu »