Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • POLİNEZİYALILAR

  cəm Sakit okean adalarının (Polineziyanın) yerli əhalisi

  Tam oxu »
 • POLİOMİELİT

  [yun. polios – boz və myelos – ilik] tib. Uşaq iflici

  Tam oxu »
 • POLİP

  [yun. poly – çox və pus – ayaq] 1. zool. Yerindən hərəkət edə bilməyən dəniz heyvanı – bağırsaqboşluqluların oturaq növü

  Tam oxu »
 • POLİS

  [alm. polizai] 1. Polisiyada xidmət edən adam. Araz cavab verməyib polislər ilə birlikdə qapıdan çıxdı

  Tam oxu »
 • POLİSEMİYA

  [yun. poly – çox və sema – işarə] dilç. Bir sözdə bir neçə mənanın olması; sözün çoxmənalılığı

  Tam oxu »
 • POLİSİYA

  [alm. polizei] 1. Mövcud quruluşun təhlükəsizliyini və onun qoymuş olduğu qanun-qaydaları qoruyan xüsusi inzibati orqan

  Tam oxu »
 • POLİSMEN

  [ing. policeman] İngiltərə və ABŞ-da polis nəfəri; polis

  Tam oxu »
 • POLİSMEYSTER

  [alm. polizeimeistr] 1917-ci il inqilabından qabaq Rusiyada: iri şəhərlərin polis rəisi

  Tam oxu »
 • POLİTEXNİK

  sif. [yun.] 1. Texnikanın müxtəlif sahələrinə aid olan, onlarla bağlı olan. Politexnik institut. Politexnik muzey

  Tam oxu »
 • POLİTEXNİKİ

  bax politexnik 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • POLİTEXNİKUM

  [yun.] Politexnik məktəb

  Tam oxu »
 • POLİTEXNİZM

  [yun.] Şagirdi istehsalatın bütün əsas sahələri ilə nəzəri və əməli tanış etmək əsasında qurulmuş təlim sistemi

  Tam oxu »
 • POLİTOLOQ

  is. [yun.] Siyasətlə və siyasət elmi ilə məşğul olan adam; siyasətşünas, siyasətçi

  Tam oxu »
 • POLİTURA

  is. [lat.] Ağacdan olan məmulatın üzərinə çəkib işıldatmaq üçün spirtli lak, spirtdə həll edilmiş qatran məhlulu

  Tam oxu »
 • POLK

  is. [rus.] Adətən diviziya, ya briqada tərkibinə daxil olan müstəqil qoşun vahidi. Qvardiya polku. Polk komandiri

  Tam oxu »
 • POLKA

  is. [çex. polka] 1. Cəld oynanılan Avropa rəqslərindən birinin adı, habelə həmin rəqsin musiqisi. Nəfəsli musiqi çalsa polkanı; Qızışır köhnənin soyum

  Tam oxu »
 • POLKOVNİK

  is. [rus.] Podpolkovnik rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və ya adı, habelə belə rütbəsi və ya adı olan şəxs

  Tam oxu »
 • POLKOVNİKLİK

  is. Polkovnik rütbəsində olma

  Tam oxu »
 • POLONEZ

  is. [fr.] Milli polyak rəqsi

  Tam oxu »
 • POLOVES

  is. Türk tayfalarından biri və həmin tayfaya mənsub olan adam; qıpçaqlar

  Tam oxu »
 • POLYAK

  Qərbi slavyan xalqlarından biri və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • POLYAKCA

  sif. və zərf Polyak dilində. Polyakca kitab. Polyakca-rusca lüğət

  Tam oxu »
 • POLYARLAŞMA

  fiz. İşıq və elektromaqnit titrəyişlərinin müəyyən bir səth üzərində baş verməsi xassəsi

  Tam oxu »
 • POMADA

  [fr.] Müxtəlif ətirli maddələrin qatışığından ibarət kosmetik yağ. Dodaq pomadası. – Çantasında cürbəcür pomada, üzyağı var; Dillənir dindirməmiş gərə

  Tam oxu »
 • POMADALI

  sif. Pomada çəkmiş (çəkilmiş), pomada sürtmüş (sürtülmüş). Pomadalı qız

  Tam oxu »
 • POMİDOR

  [ital. pomidoro] Quşüzümü ailəsinə mənsub bostan bitkisi. Pomidor şitil etmək. // Həmin bitkinin girdə qırmızı meyvəsi

  Tam oxu »
 • PONÇİK

  [pol. paczek] İçinə mürəbbə, riçal və ya başqa şirni qoyulan kömbə, qoğal

  Tam oxu »
 • PONÇO

  is. [isp.] Düzbucaq biçimli plaş

  Tam oxu »
 • PONİ

  [ing.] Kiçikboylu at cinsi

  Tam oxu »
 • PONTON

  [fr.] 1. Müvəqqəti körpü və ya bir şeyi su üzərində saxlamaq üçün, yaxud da bərə kimi istifadə olunan yastıdibli gəmi, qayıq

  Tam oxu »
 • PONTONÇU

  is. Mühəndis qoşunları hissələrində xidmət edən hərbi qulluqçu; ponton quraşdırma mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • POPLİN

  is. [fr.] Qabarıq zolaqlı ipək və pambıq qarışığından parça

  Tam oxu »
 • POPULİST

  is. və sif. [lat.] Populyarlıq və kütlənin rəğbətini qazanmaq üçün icrası qeyri-mümkün böyük vədlər verən siyasətçi və hərəkat

  Tam oxu »
 • POPULYAR

  sif. [lat. popularis – xalq] 1. Anlaşılan sadə dildə yazılmış; məzmunu, ifadə tərzi sadə olan; kütləvi

  Tam oxu »
 • POPULYARLIQ

  is. Məşhurluq; geniş kütlə tərəfindən tanınma, sevilmə, onun rəğbətini qazanma

  Tam oxu »
 • POPURRİ

  is. [fr.] 1. Populyar opera, operetta, balet, xalq mahnıları və rəqs motivlərindən tərtib edilən musiqi əsəri

  Tam oxu »
 • POROŞOK

  [rus.] Bərk maddənin toz halına salınmış hissəcikləri; toz

  Tam oxu »
 • PORS

  “Porüiə” sözünün canlı dildə işlənilən yanlış forması. [Tələbə:] Üçümüzə iki pors şişlik [sifariş] etdik

  Tam oxu »
 • PORSİYA

  [lat.] Yeməkxanada, restoranda bir adamlıq xörək və ya içki. [Mirzə Mahmud:] Mənim üçün, deginən, yarım porsiya kotlet versinlər

  Tam oxu »
 • PORSUQ

  is. zool. Dələ fəsiləsindən çənəsi iti, bədəni yöndəmsiz, uzun qaba yunluq, xəzli yırtıcı heyvan. Bostana girən porsuq yabanı qəbul eylər

  Tam oxu »
 • PORSUMAQ

  f. 1. Turşumaq, kiflənmək. 2. məc. Özündən çıxmaq, qabarmaq

  Tam oxu »
 • PORŞEN

  is. [rus.] Mayeləri, buxarı, qazları qovan silindrik hissə

  Tam oxu »
 • PORTAĞAL

  is. bot. Cənubda bitən həmişəyaşıl sitrus ağacı. [Səfərli:] Saysız-hesabsız meyvə, portağal ağacları çiçəkləyəcək

  Tam oxu »
 • PORTAL

  [lat. porta – giriş, darvaza] Böyük binanın memarlıq cəhətdən işlənmiş və ya ümumi fonda ayrılmış baş girəcəyi

  Tam oxu »
 • PORTATİV

  sif. [fr.] Yanda, əldə gəzdirilə bilən; yüngül, yığcam. Portativ maqnitofon. Portativ radio

  Tam oxu »
 • PORTFEL

  [fr.] Kitab, dəftər, kağız qoymaq üçün əldə gəzdirilə bilən dəstəli çanta. Dəri portfel. Qara portfel

  Tam oxu »
 • PORTFELLİ

  sif. Əlində portfeli olan, əlində portfel tutmuş. Portfelli kişi. – Bu saat qulluqdan çıxıb portfelli (z

  Tam oxu »
 • PORTFELSİZ

  sif. : portfelsiz nazir – bəzi ölkələrdə: dövlət idarələrinin ayrıca bir sahəsinə rəhbərlik etməyən, lakin xüsusi tapşırıqları yerinə yetirən nazir

  Tam oxu »
 • PORTMANAT

  [fr. porte-monnaire “portmane” sözündən] Pulqabı, pul kisəsi

  Tam oxu »
 • PORTRET

  [fr.] Bir şəxsin və ya bir dəstə adamın rəssam tərəfindən çəkilmiş şəkli, yaxud heykəltəraş tərəfindən verilmiş təsviri

  Tam oxu »