Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QOÇUBAZLIQ

  is. köhn. Keçmişdə: varlıların qoçu saxlaması, qoçulara arxalanması. // Qoçuluq etmə, qoçuluqla məşğul olma; xalqı tədhiş edib əziyyət vermə; qoçuları

  Tam oxu »
 • QOÇULUQ

  is. köhn. Qolçomaqlıq, qolugüclülük, zorakılıq. // Qoçuların başlı-başınalığı. Doğrudan da, mədənlərdə oğurluq, qoçuluq gündən-günə artırdı

  Tam oxu »
 • QODU-QODU

  is. etnoqr. Keçmişdə: arasıkəsilmədən yağış yağdıqda kənd uşaqlarının toplaşıb həyət-həyət gəzərək nəğmə oxuma mərasimi və bu mərasimdə oxunan nəğməni

  Tam oxu »
 • QODUQ

  is. Eşşəyin balası (bəzən söyüş yerində işlənir). Qoduq hürkəndə anasından qabaq düşər. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • QODUQLAMA

  “Qoduqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QODUQLAMAQ

  f. Bala doğmaq, balalamaq (eşşək haqqında)

  Tam oxu »
 • QODUQLANMA

  dan. “Qoduqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QODUQLANMAQ

  f. dan. Birinin qabağında kiçilmək, alçalmaq, yaltaqlanmaq

  Tam oxu »
 • QODUQLUQ

  is. dan. Dustaqxanaya zarafatla verilən ad. Qumru kənd soveti milisini çağırıb, … [Xuduşu] qoduqluğa saldırdı

  Tam oxu »
 • QOĞAL

  is. Kiçik, yağlı və ya yağsız, südlü girdə çörək; kökə. Yağlı qoğal. – Mehmanlara hazır elə min dürlü naharı; Ver küncə qoğalı

  Tam oxu »
 • QOHUM

  is. 1. Biri ilə qohumluq əlaqəsi olan adam. Yaxın qohum. Uzaq qohum. Ata tərəfindən qohum. – Hazırda mən öz qohumlarım və öz elim ilə bərabər cəbhəyə

  Tam oxu »
 • QOHUM-ƏQRƏBA

  top. [qohum və ər. əqrəba] Qohumlar. [Xortdan:] Qohuməqrəba yığılıb onu evdən qovdular, qaldı küçədə

  Tam oxu »
 • QOHUM-QARDAŞ

  top. Qohumlar, əqrəba. Kimim vardır qohum-qardaş el olsun; Qərib öldüm, bikəs öldüm, yad öldüm. M.V.Vidadi

  Tam oxu »
 • QOHUM-QONŞU

  bax qonum-qonşu. Mirzə Kələntəri həyətdə görməyən qohum-qonşu təəccüblə ondan soruşdular. S.Rəhimov. Qohum-qonşu qadınlarla görüşmək Büləndi çox yormu

  Tam oxu »
 • QOHUM-QUDA

  bax qohum 1-ci mənada. Hacı Abtalıb istəyir səninlə qohum-quda olsun. H.Sarabski

  Tam oxu »
 • QOHUMBAZ

  is. [qohum və fars. …baz] Öz qohumlarını həddindən artıq sevən adam; öz qohum və yaxın adamlarının mənafeyini ictimai mənafedən yüksək tutan, yalnız o

  Tam oxu »
 • QOHUMBAZLIQ

  is. Öz qohum-qardaşını həddən artıq sevmə; yalnız öz qohumlarının yaxın adamlarının mənafeyini güdmə, birinci növbədə onların xeyrini nəzərdə tutma

  Tam oxu »
 • QOHUMCANLI

  sif. Öz qohumlarını, öz yaxın adamlarını çox sevən, onların qeydinə qalan. Qohumcanlı adam

  Tam oxu »
 • QOHUMCANLILIQ

  is. Öz qohumlarını, öz yaxın adamlarını çox sevmə, onların qeydinə qalma

  Tam oxu »
 • QOHUMLAŞDIRMA

  “Qohumlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOHUMLAŞDIRMAQ

  f. Qohum etmək, yaxınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • QOHUMLAŞMA

  “Qohumlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOHUMLAŞMAQ

  f. 1. Əslində qohum olmayıb, sonradan bir-birinə qız verib almaqla qohum olmaq. [Məhərrəm bəy:] Mən özümü çox xoşbəxt hesab edərdim ki, sənin ilə qohu

  Tam oxu »
 • QOHUMLU

  sif. Qohumları olan. Yarı az sevirəm qohum-qardaşdan; Qohumlu bəxtəvər, gözüm yoldadır. Ə.Cavad

  Tam oxu »
 • QOHUMLUQ

  is. 1. Ən yaxın əcdad ümumiliyi əsasında insanlar arasında əmələ gələn münasibət; əqrəbalıq. Yaxın qohumluq

  Tam oxu »
 • QOHUMPƏRƏST

  [qohum və fars. …pərəst] bax qohumbaz

  Tam oxu »
 • QOHUMPƏRƏSTLİK

  bax qohumbazlıq

  Tam oxu »
 • QOXARCA

  is. zool. Qiymətli dərisi (xəzi) olan bir heyvan

  Tam oxu »
 • QOXMAQ

  bax qoxumaq. Alnını aydınlıq öpərək oxşar; Gül-çiçək qoxar gül yanağın sənin! A.Şaiq. Çiçəklər, otlar, güllər bahar günəşinin ilıq şüası altında ruhla

  Tam oxu »
 • QOXU

  is. Maddələrin buruna təsir etmə xassəsi, burunla hiss olunan şey; iy. Tənbəki qoxusu. Çiçəklərin gözəl qoxusu

  Tam oxu »
 • QOXULAMA

  “Qoxulamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOXULAMAQ

  f. 1. Burunla nəfəs çəkərək, bir şeyin iyini almaq, iyini duymağa çalışmaq. Gülü qoxulamaq. 2. məc. Yoxlamaq, öyrənməyə, tanımağa, bilməyə çalışmaq

  Tam oxu »
 • QOXULANDIRMAQ

  bax qoxutmaq

  Tam oxu »
 • QOXULANMA

  “Qoxulanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOXULANMAQ

  f. İylənmək, iy vermək

  Tam oxu »
 • QOXULU

  sif. Müəyyən iyi olan. Bənövşə qoxulu yardan ayrılan; Gündə yasa batar, günü zar olar. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • QOXUMA

  “Qoxumaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOXUMAQ

  f. 1. Müəyyən iy vermək. Bu yerlərdə müşkü ənbər qoxuyur; Nazlı dilbər gəzən yerdir bu yerlər. Aşıq Kərəm

  Tam oxu »
 • QOXUMUŞ

  sif. İylənmiş, üfunətli. Qoxumuş pendir. Qoxumuş meyvə. – Yolun üstündə qoxumuş bir köpək cəmdəyi düşmüşdü

  Tam oxu »
 • QOXUSUZ

  sif. Heç bir qoxusu olmayan, heç bir iy verməyən. Qoxusuz çiçək. Dadsız və qoxusuz meyvə. Qoxusuz dərman

  Tam oxu »
 • QOXUTMA

  “Qoxutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOXUTMAQ

  1. t-li. Bir şeyi çox saxlayıb iyləndirmək, köhnəltmək, çürütmək. 2. t-siz. Qoxu vermək, iy yaymaq, üfunətlənmək

  Tam oxu »
 • QOL

  is. 1. İnsan bədəninin, çiynin başından barmaqların ucuna qədər olan iki üzvündən hər biri. Sağ, sol qol

  Tam oxu »
 • QOL₂

  [ing.] idm. 1. köhn. Futbol, xokkey, su polosu və s. oyunlarda oyunçuların topu vurub keçirdikləri qapı, yaxud ayrılmış yer

  Tam oxu »
 • QOL-BOYUN

  zərf Qucaqlaşaraq, qollarını bir-birinin boynuna salaraq. □ Qolboyun olmaq – qucaqlaşmaq. Dur, qolboyun olaq fürsət var ikən; Nə qəmə, qüssəyə batmaq

  Tam oxu »
 • QOL-BUDAQ

  top. 1. Ağacın böyük və kiçik şaxələri. Hündür, dümdüz şam ağaclarının qol-budaqları üşüyürmüş kimi qar ləpələri altında titrəşirdi

  Tam oxu »
 • QOL-BUDAQLI

  sif. Böyük şaxələri, budaqları olan. İçimdə bir qəzəb baş qaldırır; qol-budaqlı ağacların bu mütiliyinə; qüvvət qarşısında bu acizliyin

  Tam oxu »
 • QOL-QABIRĞA

  is. Bədənin qol və qabırğalar olan hissəsi. □ Qol-qabırğasını əzmək (qırmaq, qırıb tökmək) – döymək, əzişdirmək, kötəkləmək

  Tam oxu »
 • QOL-QANAD

  is. 1. bax qanad 1-ci mənada. 2. Şaxə, qol-budaq. Ot saçaqları sallanan bir təpədə iri qol-qanadı qurumuş bir ağac vardı

  Tam oxu »
 • QOL-QIÇ

  is. Əl-ayaq, ətraf üzvlər. Qolqıçını əzmək. – Tərlan hər gündə döyərdi Laçını; Sındırardı yazığın qol-qıçını

  Tam oxu »