CONTEMPTIBLE

adj mənfur, rəzil; alçaq; ~ conduct alçaq / rəzil / mənfur davranış; ~ action alçaq / rəzil hərəkət

CONTEMPT
CONTEMPTUOUS