İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CUB

  cub1 n 1. bala (heyvanların); 2. zaraf. kin. uşaq, körpə (təcrübəsiz mənasında), tərbiyə görməmiş gənc cub2 v 1

  Tam oxu »
 • CUBE

  cube1 n 1. riyaz. kub; 2. kub cube2 v 1. riyaz. kuba yüksəltmək; 2. kub formasında kəsmək; to ~ ice buzu kub formasında doğramaq / kəsmək

  Tam oxu »
 • CUBIC

  adj kubik, kub; ~ metre kub metr

  Tam oxu »
 • CUBIFORM

  adj kubvarı, kubaoxşar, kubşəkilli, kubformalı

  Tam oxu »
 • CUBISH

  adj 1. yöndəmsiz, təhərsiz, biçimsiz, yaraşıqsız; 2. pis tərbiyə görmüş / olunmuş

  Tam oxu »
 • CUBOID

  adj kubşəkilli, kubaoxşar

  Tam oxu »
 • CUCKOLD

  cuckold1 n dəyyus, qurumsaq (arvadı tərəfindən aldadılan ər) cuckold2 v xəyanət etmək (ərinə)

  Tam oxu »
 • CUCKOO

  n 1. zool. ququ quşu; 2. quqquldama

  Tam oxu »
 • CUCUMBER

  n bot. xiyar; fresh ~ təzə / tər xiyar; pickled ~ duza qoyulmuş xiyar; ◊ cool as a ~ sakit, soyyuqqanlı, təmkinli

  Tam oxu »
 • CUD

  n 1. gövşəmə; 2. saqqız; to chew the ~ 1) saqqız çeynəmək; 2) çürükçülük etmək

  Tam oxu »
 • CUDDLE

  cuddle1 n qucaq, ağuş; As soon as I opened the door my little daughter ran up to me for a cuddle Mən qapını açan kimi balaca qızım qucağıma / ağuşuma

  Tam oxu »
 • CUDGEL

  cudgel1 n dəyənək, kötək; ◊ to take up the ~s for smb / smth. bir kəsin / bir şeyin müdafiəsinə qalxmaq; He took up the cudgels for women’s rights O,

  Tam oxu »
 • CUE

  n I 1. teatr. replika, to miss one’s ~ replikam eşitməmək; 2. işarə, eyham; him; to take one’s ~ from smb

  Tam oxu »
 • CUEIST

  n d.d. bilyard oynayan

  Tam oxu »
 • CUFF

  cuff1 n I 1. manjet (paltar qolunun qatlanmış hissəsi); 2. amer. şalvarın ayağında bükük / qatlama n II kin

  Tam oxu »
 • CUFF-LINK

  n zaponka

  Tam oxu »
 • CUFFER

  n boksçu

  Tam oxu »
 • CUISINE

  n fr. mətbəx; aşpazlıq sənəti

  Tam oxu »
 • CULCH

  n zibil, tullantı, tör-töküntü

  Tam oxu »
 • CULINARY

  adj aşpazlıq; ~ skills aşpazlıq məharəti / bacarığı

  Tam oxu »
 • CULMINATE

  v 1. başa çatmaq / çatdırılmaq; The battle culminated in total victory Döyüş tam qələbə ilə başa çatdı; 2

  Tam oxu »
 • CULMINATION

  n 1. ən yüksək nöqtə: başa çatma, tamamlanma; 2. astr. meridiandan keçmə, kulminasiya; 3. astr. zenit

  Tam oxu »
 • CULPABILITY

  n hüq. təqsir, günahkarlıq, müqəssirlik

  Tam oxu »
 • CULPABLE

  adj təqsirli, müqəssir, günahkar, cəzaya layiq; ~ of punishment / of death cəzaya / ölümə layiq

  Tam oxu »
 • CULPABLENESS

  n = culpability

  Tam oxu »
 • CULPRIT

  n 1. cinayətkar, cani; 2. hüq. müttəhim, müqəssir

  Tam oxu »
 • CULT

  n 1. kult; ibadət, sitayiş; the ~ of Apollon Apollona sitayiş, Apollonun kultu; 2. dini mərasim; 3. məc

  Tam oxu »
 • CULTIVABLE

  adj 1. becərməyə yararlı (bitki haq.); 2. əkinə yararlı / yarayan (torpaq haq.); ~ land / soil əkinə yararlı torpaq / yer

  Tam oxu »
 • CULTIVATE

  v 1. şumlamaq, sürmək, əkmək (yeri); 1. yetişdirmək, becərmək (torpağı, bitkini); 3. inkişaf etdirmək, yaxşılaşdırmaq, təkmilləşdirmək; to ~ the mind

  Tam oxu »
 • CULTIVATED

  adj 1. k.t. becərilmiş; becərilən; ~ land becərilmiş torpaq; 2. mədəni; ~ plants mədəni bitkilər; 3. mədəni, inkişaf etmiş; ~ man mədəni / inkişaf et

  Tam oxu »
 • CULTIVATION

  n 1. becərilmə (torpaq haq.); yetişdirmə; the ~ of the soil torpağın becərilməsi; the ~ of roses qızılgül yetişdirməsi; The field has been under culti

  Tam oxu »
 • CULTIVATOR

  n 1. əkinçi; 2. k.t. kultivator (torpaqbecərən maşın)

  Tam oxu »
 • CULTURAL

  adj 1. mədəni, mədəniyyət; ~ centre mədəniyyət mərkəzi; 2. becərilən; süni yolla yetişdirilmiş

  Tam oxu »
 • CULTURE

  culture1 n 1. mədəniyyət; Greek ~ yunan mədəniyyəti; a period of high / low ~ yüksək / alçaq mədəniyyət dövrü; Universities should be centres of cult

  Tam oxu »
 • CULTURED

  adj 1. mədəni, savadlı, inkişaf etmiş; a ~ mind inkişaf etmiş zəka; 2. insan tərəfindən süni yolla yetişdirilmiş / düzəldilmiş / istehsal edilmiş

  Tam oxu »
 • CULVER

  n zool. çöl göyərçini

  Tam oxu »
 • CUMBER

  cumber1 n çətinlik, maneə, əngəl cumber2 v çətinləşdirmək; çətinliyə / çətin vəziyyətə / çətinə salmaq

  Tam oxu »
 • CUMBERSOME

  adj 1. ağır, yekə; the ~ old table ağır / yekə köhnə stol; a ~ box ağır qutu; 2. ağır zəhmətli, məşəqqətli, yorucu; ~ ceremonies məşəqqətli / yorucu m

  Tam oxu »
 • CUMBROUS

  adj = cumbersome

  Tam oxu »
 • CUMULATE

  cumulate1 adj bir yerə toplanmış cumulate2 v bir yerə yığmaq / toplamaq

  Tam oxu »
 • CUMULATION

  n 1. yığma, toplama; 2. tib. kumulyasiya (Orqanizmdə dərman maddlərinin və ya zəhərlərin toplanması)

  Tam oxu »
 • CUMULATIVE

  adj yığılmış, toplanmış; ~ evidence / proof toplanmış sübutlar / dəlillər

  Tam oxu »
 • CUNNING

  cunning1 n hiyləgərlik, biclik, hiylə, fənd, məkr, tülkülük; to play ~ d.d. biclik / hiyləgərlik etmək, hiylə / biclik / fənd işlətmək cunning2 adj hi

  Tam oxu »
 • CUNNINGLY

  adv bacarıqla, məharətlə, hiyləgərliklə, hiylə ilə. bicliklə

  Tam oxu »
 • CUNT

  n tab. 1. qadının cinsi orqanı; 2. gicbəsər, gicdıllaq; You stupid cunt! Ay gicdıllaq!

  Tam oxu »
 • CUP

  cup1 n 1. fincan, kasa; china ~s and saucers çini fincanlar və nəlbəkilər; a ~ of tea bir fincan çay; 2

  Tam oxu »
 • CUPBOARD

  n 1. şkaf, dolab; 2. anbarça, kiçik / balaca anbar

  Tam oxu »
 • CUPBOARD-LOVE

  n məqsədli məhəbbət / istək (xüs. uşaqlarda)

  Tam oxu »
 • CUPFUL

  n (pl cupfuls) fincan / cam dolusu; three ~s of water üç fincan dolusu su

  Tam oxu »
 • CUPIDITY

  n tamahkarlıq, acgözlük, gözüdoymazlıq, tamah; hərislik

  Tam oxu »