İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CLABBER

  clabber1 n qatıq clabber2 v tutmaq (süd haq.), qatıq olmaq

  Tam oxu »
 • CLACK

  clack1 n 1. çatırtı, şaqqıltı; 2. gurultu, səs-küy; cırıldama (cırcırama haq.); 3. məc. laqqırtı, çərən-pərən; 4

  Tam oxu »
 • CLACKER

  n 1. şaxşax (uşaq oyuncağı); 2. çərənçi, naqqal, boş-boş danışan, boşboğazlıq edən (adam)

  Tam oxu »
 • CLAD

  adj 1. geyinmiş, geyimli; She was poorly dad O, pis /kasıb geyinmişdi; 2. çulğalanmış, bürünmüş; to be ~ in mist dumana / çənə bürünmək; The mountain

  Tam oxu »
 • CLAIM

  claim1 n 1. tələb; tələbnamə, iddia; territorial ~s ərazi iddiaları / tələbi; to set up a ~ to smth, to lay ~ to smth

  Tam oxu »
 • CLAIMANT

  n iddiaçı, tələbkar

  Tam oxu »
 • CLAIMER

  n = claimant

  Tam oxu »
 • CLAM

  v 1. çalmaq (zəngi); 2. zəngə vurmaq (zərbə)

  Tam oxu »
 • CLAMANT

  adj 1. yolverilməz, görünməmiş, eşidilməmiş (çatışmazlıq, qüsur və s. haq ); ~ abuses görünməmiş / eşidilməmiş sui-istifadə; yolverilməz xəyanət / cin

  Tam oxu »
 • CLAMBER

  v dırmaşmaq; to ~ up the mountain dağa dırmaşmaq

  Tam oxu »
 • CLAMBERER

  n 1. alpinist, dağa dırmaşan (adam); 2. sarılan / sarmaşan bitkilər

  Tam oxu »
 • CLAMBERING

  adj dırmaşan; sarılan, sarmaşan; ~ plants dırmaşan / sarmaşan bitkilər

  Tam oxu »
 • CLAMMINESS

  n 1. yapışqanlıq, yapışma qabiliyyəti, suvaşqanlıq; 2. nəmlik, rütubət, rütubətlilik

  Tam oxu »
 • CLAMMY

  adj 1. yapışqan, suvaşqan; 2. nəm, rütubətli; ~ fogs nəm / rütubətli duman / çən

  Tam oxu »
 • CLAMOROUS

  adj 1. səs-küylü, səsli-küylü; qışqırıqçı, hay-haray salan; 2. səsli, gursəsli; 3. inadlı, təkidli, əl çəkməyən, israrlı; 4

  Tam oxu »
 • CLAMOUR

  clamour1 n 1. səs-küy; qışqırtı, qışqırıq, bağırtı; the ~ of an angry crowd acıqlı camaatın qışqırtısı / səs-küyü / bağırtısı; 2

  Tam oxu »
 • CLAMP

  clamp1 n I 1. tex. qısqac, sıxac; məngənə; screw ~ vintli sıxac / məngənə; 2. dəmir bənd, pərçim, çənbər n II 1

  Tam oxu »
 • CLAMPER

  v yamamaq, yamaqlamaq, yamaq salmaq / vurmaq

  Tam oxu »
 • CLAN

  clan1 n 1. qəbilə; 2. klan (Şotlandiyada və İrlandiyada qəbilə icmalarının adı); 3. qrup, kampaniya, dəstə, güruh clan2 v bir qrupda / dəstədə birləşm

  Tam oxu »
 • CLANDESTINE

  adj gizli; gizlin; üstüörtülü, məxfi; qeyri-leqal (təşkilat və s. haq.); ~ meeting gizli iclas; ~ marriage gizli kəbin / izdivac

  Tam oxu »
 • CLANDESTINITY

  n gizlilik, məxfilik, qeyri-leqallıq

  Tam oxu »
 • CLANG

  clang1 n 1. cingilti, cmqıltı (metal səsi); 2. qağıltı, qaqqıldama (quş səsi); qaqqıldaşma (durna haq

  Tam oxu »
 • CLANGOUR

  n cingilti, cingildəmə, dınqıltı, dınqıldama (bir-birinə dəyən iki metaldan çıxan səs)

  Tam oxu »
 • CLANGOUROUS

  adj cingildəyən, cmqıldayan; qulaqbatırıcı (maşın səsi və s. haq.)

  Tam oxu »
 • CLANK

  clank1 n cingilti, cingildəmə, cınqıltı (metaldan çıxan səs), zınqıltı, zəng səsi clank2 v 1. cingildətmək, cınqıldatmaq; 2

  Tam oxu »
 • CLANNISH

  adj 1. klana / nəslə aid olan; qəbilə; 2. öz nəslinə meylli; 3. ailəbaz, dostbaz

  Tam oxu »
 • CLANSHIP

  n 1. öz nəslinə / ailəsinə / klanına bağlılıq; 2. qrupbazlıq, ailəbazlıq

  Tam oxu »
 • CLANSMAN

  n (pl -men) klanın / qəbilənin üzvü; a ~ of mine mənim qohumum / nəslimdən olan (adam)

  Tam oxu »
 • CLAP

  clap1 n I 1. əl çalma / vurma, alqışlama, ~ of hands əl çalma / vurma, alqış; 2. göy gurultusu; 3. şapalaq; şappıldatma; ◊ at a / one ~ bir dəfəyə, bi

  Tam oxu »
 • CLAPPER

  clapper1 n 1. dil (zəngdə); 2. şaxşax (quşu qovmaq üçün) clapper2 v 1. zəng çalmaq (kilsədə və s.); 2

  Tam oxu »
 • CLARIFICATION

  n 1. təmizləmə, laşdırma, saflaşdırılma; 2. aydınlaşma, aydınlaşdırma

  Tam oxu »
 • CLARIFIER

  n 1. şəffaflaşdırıcı; durulaşdırıcı (maddə); 2. rad. maneəni yox etmək üçün qurğu

  Tam oxu »
 • CLARIFY

  v 1. təmizləmək; saflaşdırmaq; süzmək, süzgəcdən keçirmək; 2. izah etmək, aydınlaşdırmaq; Clarify your meaning Fikrini / Fikrinizi aydınlaşdır / aydın

  Tam oxu »
 • CLARINET

  n klarnet

  Tam oxu »
 • CLARINETTIST

  n klamet çalan, klametçi

  Tam oxu »
 • CLARITY

  n 1. təmizlik, saflıq; şəffaflıq; xalislik; ~ of water suyun şəffaflığı; 2. aydınlıq; ~ of thinking fikrin aydınlığı

  Tam oxu »
 • CLASH

  clash1 n 1. cingilti, zınqıltı (qılınc səsi); 2. dınqıltı, danqıltı (qazan və s. səsi); 3. vuruşma, çarpışma, döyüşmə, əlbəyaxa olma; ~ es with the po

  Tam oxu »
 • CLASP

  clasp1 n 1. dil (toqqada); qarmaq (boyunbağında); 2. bənd (orden və ya medal lentində) clasp2 v 1. düymələmək, bağlamaq; geyinmək; He clasped the brac

  Tam oxu »
 • CLASP-KNIFE

  n qatlanan / bükülən bıçaq

  Tam oxu »
 • CLASP-PIN

  n 1. ingilis sancağı; 2. sancaq (saça taxılan)

  Tam oxu »
 • CLASPER

  n 1. düymə, çarpaz; bənd, qarmaq; 2. bot. bığcıq (bitki və həşəratlarda)

  Tam oxu »
 • CLASS

  class1 n I sinif (ictimai); the working ~ işçi / fəhlə sinfi; the upper ~ 1) aristokratlar, dvoryanlar, zadəganlar; 2) cəmiyyətin yüksək təbəqəsi; iri

  Tam oxu »
 • CLASS-BOOK

  n sinif jurnalı

  Tam oxu »
 • CLASS-CONSCIOUS

  adj sinfi şüur, sinfi şüuru olan

  Tam oxu »
 • CLASS-CONSCIOUSNESS

  n sinfi şüur

  Tam oxu »
 • CLASS-FELLOW

  n sinif yoldaşı

  Tam oxu »
 • CLASS-LIST

  n 1. məktəblilərin (şagirdlərin, tələbələrin) siyahısı; 2. fərqlənmə diplomu alan tələbələrin / şagirdlərin siyahısı; 3

  Tam oxu »
 • CLASS-MAN

  n (pl -men) fərqlənmə diplomu alan

  Tam oxu »
 • CLASSABLE

  adj təsnif edilə / oluna bilən

  Tam oxu »
 • CLASSIC

  classic1 n 1. klassik (xüs. qədim dövr yazarları); 2. qədim filologiya mütəxəssisi; 3. klassik əsər; 4

  Tam oxu »