İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • CYCLE

  cycle1 n 1. dövr, dövrə; tam dövrə; the ~ of the seasons ilin fəsillərinin dövrü; lunar ~ astr. ayın dövrü; 2

  Tam oxu »
 • CYCLER

  n = cyclist

  Tam oxu »
 • CYCLING

  n velosiped idmanı

  Tam oxu »
 • CYCLIST

  n velosipedçi, velosiped sürən

  Tam oxu »
 • CYCLONE

  n siklon, qasırğa

  Tam oxu »
 • CYLINDER

  n 1. riyaz. silindr; 2. tex. silindr (daxiliyanacaqlı mühərrik); val; ◊ He has a cylinder missing amer

  Tam oxu »
 • CYLINDRIC

  adj Silindrşəkilli, silindrik

  Tam oxu »
 • CYLINDRICAL

  adj = cylindric

  Tam oxu »
 • CYLINDRIFORM

  adj silindr formalı, silindrəoxşar, silindrvari

  Tam oxu »
 • CYNICAL

  adj abırsız, həyasız, utanmaz, arsız; a ~ smile arsız təbəssüm; a ~ remark həyasız irad

  Tam oxu »
 • CYNICALLY

  adv abırsızcasına, həyasızcasına; arsız-arsız; utanmaz-utanmaz

  Tam oxu »
 • CYPRESS

  n bot. sərv, sərv ağacı

  Tam oxu »
 • CYPRIAN

  Cyprian1 n 1. Kipr / Kıbrıs vətəndaşı, kiprli, kıbrıslı; 2. d.d. əxlaqsız / pozğun adam; fahişə Cyprian2 adj 1

  Tam oxu »
 • CYPRIOT

  Cypriot(e)1 n kiprli, kıbrıslı, Kipr / Kıbrıs vətəndaşı, Greek ~s yaman kiprliləri / kıbrıslıları; Turkish~s türk kiprliləri / kıbrıslıları Cypriot(e)

  Tam oxu »
 • CYPRIOTE

  Cypriot(e)1 n kiprli, kıbrıslı, Kipr / Kıbrıs vətəndaşı, Greek ~s yaman kiprliləri / kıbrıslıları; Turkish~s türk kiprliləri / kıbrıslıları Cypriot(e)

  Tam oxu »
 • CYRILIC

  Cyrilic adj: ~ alphabet Kiril əlifbası

  Tam oxu »
 • CYST

  n tib. kista (içi maye ilə dolu kisəşəkilli şiş)

  Tam oxu »
 • CZECH

  Czech1 n 1. çex; 2. çex dili Czech2 adj çex; the ~ language çex dili; to speak the ~ language çex dilində danışmaq

  Tam oxu »
 • D

  D, d n (pl D’s, d’s) 1. ingilis əlifbasının 4-cü hərfi

  Tam oxu »
 • DAB

  dab1 n I 1. yüngül zərbə; dürtmə; to give smb. a ~ bir kəsə dürtmə vurmaq; to make / to have a ~ at smb

  Tam oxu »
 • DABBLE

  v 1. çapalamaq, əlləşmək; to ~ in the mud palçığın içində çapalamaq; 2. yaxalamaq, oynatmaq (suda və s

  Tam oxu »
 • DAD

  n uşaq d. dədə, ata, atacan

  Tam oxu »
 • DADDY

  n d.d. ata, atacan

  Tam oxu »
 • DAFFODIL

  n 1. bot. nərgizgülü; 2. açıq-sarı rəng

  Tam oxu »
 • DAFFY

  adj d.d. axmaq, sarsaq, gic, ağılsız, səfeh, anormal

  Tam oxu »
 • DAFT

  adj 1. axmaq, gic, sarsaq, səfeh; dəli; Don’t be so daft?; Axmaq olma / olmayın!; to drive smb. ~ bir kəsi dəli etmək; 2

  Tam oxu »
 • DAFTNESS

  n axmaqlıq, sarsaqlıq, giclik, səfehlik; anormallıq, dəlilik

  Tam oxu »
 • DAGGER

  n xəncər; to stab smb. with a ~ bir kəsə xəncər soxmaq; ◊ to look ~s at smb. bir kəsə acıqlı-acıqlı / kinli-kinli baxmaq

  Tam oxu »
 • DAILY

  daily1 n gündəlik / gündə çıxan qəzet daily2 adj 1. gündəlik, hər gün; hərgünkü; adi; ~ paper gündəlik / gündə çıxan qəzet; ~ cares gündəlik / adi qay

  Tam oxu »
 • DAINTILY

  adv zövqlə, qəşəng, gözəl, incə; dressed ~ gözəl / qəşəng / zövqlə geyinmiş

  Tam oxu »
 • DAINTINESS

  n 1. qəşənglik, incəlik; 2. tələbkarlıq, vasvasılıq (yeməkdə və s.)

  Tam oxu »
 • DAINTY

  adj 1. zərif, incə, gözəl, qəşəng; ~ flower zərif / incə / gözəl çiçək; a ~ child gözəl / qəşəng uşaq; 2

  Tam oxu »
 • DAIRY

  dairy1 n 1. yağ zavodu; pendir istehsal edən müəssisə; 2. süd zavodu; 3. südçülük təsərrüfatı dairy2 adj süd; ~ prod nets süd məhsulları; ~ farmer sağ

  Tam oxu »
 • DAIRY-FARM

  n südçülük ferması / təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • DAIRY-FARMER

  n 1. südçülük təsərrüfatının sahibi; 2. sağmal heyvan yetişdirən fermer

  Tam oxu »
 • DAIRY HUSBANDARY

  n südçülük təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • DAIRY-WOMAN

  n (pl -women) südçülük fermasının sahibəsi

  Tam oxu »
 • DAIRYMAID

  n sağıcı

  Tam oxu »
 • DAIRYMAN

  n (pl -men) 1. südçülük fermasının sahibi; 2. sağıcı (kişi),; 3. südçü, südsatan

  Tam oxu »
 • DAIS

  n kafedra (auditoriyalarda mühazirəçi və ya məruzəçi üçün hündür yer)

  Tam oxu »
 • DAISY

  n bot. qızçiçəyi

  Tam oxu »
 • DALE

  n torpaq sahəsi, tarla, zəmi, əkin yeri

  Tam oxu »
 • DALLIANCE

  n 1. əyləncə; boş-boş vaxt keçirmə; to live in idle ~ vaxtını boş-boş keçirmək; 2. qeyri-ciddi münasibət; dəcəllik, şuluqluq, zarafat; 3

  Tam oxu »
 • DALLY

  v d.d. 1. boş yerə vaxt itirmək; boş-bekar gəzmək, veyllənmək, avara gəzmək; to ~ over one’s work candərdi / güc-bəla ilə işləmək; 2

  Tam oxu »
 • DALTONISM

  n daltonizm

  Tam oxu »
 • DALTONIST

  n daltonik

  Tam oxu »
 • DAM

  dam1 n I 1. damba, torpaq bənd, dalğaqıran; 2. dəhnə, qabağı bağlanmış / kəsilmiş su n II balalıq (heyvanlarda) dam2 v 1

  Tam oxu »
 • DAMAGE

  damage1 n 1. zərər, ziyan, korlama, zədə; itki, tələfat; brain ~ beyin zədəsi; The vandals did a lot of damage to the car Vəhşilər maşına çox ziyan vu

  Tam oxu »
 • DAMAGING

  adj korlayan, xarab edən, ziyan / zərər vuran; ~ chemicals ziyan / zərər verən kimyəvi maddələr

  Tam oxu »
 • DAMN

  damn1 n lənət, qarğış, nifrin; söyüş; to give smb. ~s and curses bir kəsə qarğış və lənət yağdırmaq; ◊ not worth a ~ bir qara qəpiyə dəyməz damn2 v 1

  Tam oxu »