en

1. pron j'en viens mən oradan qayıdıram; en automne payızda; j'en admire mən onunla fərəhlənirəm; s'en aller çıxıb getmək

2. prép - da, -də; vivre en France Fransada yaşamaq; en commun birlikdə; en français fransızca; cheminée en marble mərmər buxarısı

emprunter
enceinte

Digər lüğətlərdə