FEATHER

feather1

n 1. lələk, tük (quşlarda); as light as a ~ tük kimi yüngül; 2. pl lələklər; plümaj (papağa vurulan quş lələyindən bəzək); geyim, paltar, bəzək, zinət, bəzək-düzək, yaraşıq; full ~ yaraşıqlı / bəzəkli paltar; 3. quş, ov quşları; 4. çox yüngül bir şey, boş / əhəmiyyətsiz şey;

◊ to smooth one’s rumpled ~s özünü qaydaya salmaq; sakitləşmək, sakit / rahat olmaq; to be in full / fine good / great / high ~ 1) yaxşı ovqatda və sağlam olmaq; 2) dövlətli / çox pulu olmaq; to show the white ~ qorxmaq, çəkinmək, ürəksizlik etmək, cəsarətsizlik / qorxaqlıq göstərmək

feather2

v 1. lələk vurmaq, lələklə bəzəmək; 2. lələklə döşəmək (yuvanı);

◊ to ~ one’s nest cibini doldurmaq, varlanmaq

FEAT
FEATHER-BRAIN