FRAMEWORK

n 1. karkas; bünövrə; skelet, gövdə; the ~ of vertebrate animals onurğalı heyvanların skeleti; 2. konstruksiya (tikintinin, maşının və s.-in quruluşu); 3. struktur, quruluş; the ~ of society cəmiyyətin quruluşu

FRAMELESS
FRANC