İCAZƏT

klas. bax icazə 1-ci mənada.
□ İcazət olunmaq – icazə verilmək, izin verilmək.
Şah buyurdu ki, … bu məclisi-xasdır, ona binaən mənim tərəfimdən icazət olunur ki, oturasınız. M.F.Axundzadə.
Divan-dərəni bəndə çəkib aldı dübarə; Bu bidət olan əmrə icazət uçitellər. M.Ə.Sabir.

İCAZƏSİZ
İCBAR

Digər lüğətlərdə