Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İGİD

  sif. Bir işdə, döyüşdə qoçaqlıq, cəsarət, qəhrəmanlıq, mərdlik göstərən; cəsur, qoçaq. İgid oğlan. İgid qız

  Tam oxu »
 • İGİDCƏ

  zərf Qəhrəmancasına, mərdanə, qorxmadan, igid kimi. İgidcəsinə çarpışmaq. İgidcə vuruşmaq. – Ah, adəmmi olmayan hünəri; Qorxmayın həp, igidcə qalxışın

  Tam oxu »
 • İGİDCƏSİNƏ

  zərf Qəhrəmancasına, mərdanə, qorxmadan, igid kimi. İgidcəsinə çarpışmaq. İgidcə vuruşmaq. – Ah, adəmmi olmayan hünəri; Qorxmayın həp, igidcə qalxışın

  Tam oxu »
 • İGİDLƏNMƏ

  “İgidlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İGİDLƏNMƏK

  f. Özünü igid kimi, qorxmaz kimi göstərmək

  Tam oxu »
 • İGİDLƏŞMƏ

  “İgidləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İGİDLƏŞMƏK

  f. İgid olmaq, cəsarətli olmaq, daha da ürəkli olmaq; igidlənmək

  Tam oxu »
 • İGİDLİK

  is. Qoçaqlıq, qəhrəmanlıq, rəşadət. Duman dağa pərdədir; Göydə deyil, yerdədir; Ağalıq dövlət olsa; İgidlik hünərdədir

  Tam oxu »
 • İGİDÖLMÜŞ

  sif. və is. dan. Qarğış, nifrin kimi işlənən sözdür

  Tam oxu »
 • İĞFAL

  [ər.] : iğfal etmək – qəflətə salmaq, qəflətdə buraxmaq; aldatmaq, fikrini yayındırmaq, yuxulatmaq. [Şah:] Zira dili çox itidir, yenə də sizi iğfal ed

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞ

  is. [ər.] Qarğaşalıq, qarışıqlıq, hərc-mərclik. İstanbulda 31 martda vaqe olan iğtişaşın nəticəsidir ki, bütün Türkiyənin hər bir nöqtəsində bahalıq ü

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞÇI

  is. İğtişaş, hərc-mərc törədən, asayişi, əmin-amanlığı pozan, şuluqluq salan; araqarışdıran, fitnəkar, fəsadçı

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞLI

  sif. Qarışıq, nizamsız, hərcmərc. İğtişaşlı yer. İğtişaşlı şəhər

  Tam oxu »
 • İHANƏT

  is. [ər.] klas. Haqsız təhqir, haqsızlıq. Çox yetər əğyardən cövrü ihanət könlümə. M.P.Vaqif. Aşmışdı hələ həddini kəndlərdə rəzalət; Hər yanda təcavü

  Tam oxu »
 • İHATƏ

  bax əhatə. Qalıbdır firqeyi-islam dalda cümlə millətdən; İhatə eyləyiblər başqalar elm ilə dünyanı. S

  Tam oxu »
 • İXLAS

  is. [ər.] 1. Səmimi və qərəzsiz məhəbbət, ürəkdən gələn sədaqət; səmimiyyət, sidq. [Nuxalılar:] Bizim ixlasımızın nisbəti Molla İbrahimxəlilə görə sai

  Tam oxu »
 • İXLASKAR

  sif. [ər. ixlas və fars. …kar] Sədaqətli, sadiq, ixlas edən, səmimi

  Tam oxu »
 • İXLASKARLIQ

  is. Sədaqət, səmimiyyət, səmimi məhəbbət

  Tam oxu »
 • İXLASKEŞ

  sif. [ər. ixlas və fars. …keş] köhn. bax ixlaskar. [Teymur ağa:] Bəylər və xanın çoxusu mənim atamın yaxşılıqları səbəbinə mənə ixlaskeşdir

  Tam oxu »
 • İXLASKEŞLİK

  köhn. bax ixlaskarlıq

  Tam oxu »
 • İXRAC

  is. [ər.] 1. Çıxarma, uzaqlaşdırma. □ İxrac etmək – çıxarmaq, uzaqlaşdırmaq. İxrac olmaq – xaric olmaq, ixrac edilmək, çıxarılmaq

  Tam oxu »
 • İXRACAT

  [ər. “ixrac” söz. cəmi] bax ixrac 2-ci mənada. İxracat ildən-ilə artır

  Tam oxu »
 • İXRACATÇI

  is. İxrac edən, xarici ölkələrə mal göndərən ölkə. Birma dünyanın böyük düyü ixracatçısı hesab olunur

  Tam oxu »
 • İXTİLAF

  is. [ər.] Fikir ayrılığı və bunun nəticəsində doğan ziddiyyət, uymamazlıq, mübahisə. …Həqiqət axtarılan yerdə mütləq ixtilaf olur

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLI

  sif. Mübahisəli, münaqişəli, mübahisəyə səbəb olan. İxtilaflı məsələ. – Kənd şurası belə ixtilaflı məsələni həll edə biləcək halda deyildi… S

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLILIQ

  is. İxtilaflı, mübahisəli olma

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZ

  1. sif. Mübahisəsiz, münaqişəsiz. İxtilafsız məsələ. 2. zərf İxtilaf olmadan, heç bir mübahisə, münaqişə olmadan

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZLIQ

  is. İxtilafın, mübahisənin, münaqişənin olmadığı hal

  Tam oxu »
 • İXTİLAL

  is. [ər.] Qarışıqlıq, qarğaşalıq, hərc-mərclik, iğtişaş. Cahan müharibəsi, … sonra Zaqafqaziyada baş verən ixtilal və qarışıqlıqlar… Bu zamanlarda mən

  Tam oxu »
 • İXTİLALÇI

  is. İxtilal törədən, hərcmərclik, qarışıqlıq, pozğunluq salan. [Əbu Übeyd:] Ölkənin bütün ixtilalçı ünsürləri əldən qaçırıldı

  Tam oxu »
 • İXTİLAT

  is. [ər.] klas. Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma. Nə bir fərəhi, nə bir nişanı; Nə kimsə ilə bir ixtilatı

  Tam oxu »
 • İXTİLATÇI

  sif. İxtilat etməyi sevən, söhbət etməyi sevən; söhbətcil. İxtilatçı qadın

  Tam oxu »
 • İXTİÓL

  [yun.] əcz. Bəzi dəri xəstəliklərində istifadə edilən sürtmə dərmanı

  Tam oxu »
 • İXTİOLÓGİYA

  [yun. ichthys və lat. logos-dan] Zoologiyanın balıqlardan bəhs edən şöbəsi. Xüsusi kitabxanada ixtiologiyaya aid hər cür məlumat almaq mümkün olacaq

  Tam oxu »
 • İXTİÓLOQ

  [yun. ichthys və lat. logosdan] İxtiologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • İXTİRA

  is. [ər.] 1. Yaradıcı iş nəticəsində keçmişdə məlum olmayan yeni bir şey tapma, kəşf etmə, yaratma, icad etmə

  Tam oxu »
 • İXTİRAÇI

  is. Bir şeyi ixtira edən adam. [Məmməd:] Dedilər ki, [Usta Səməd] indi böyük bir ixtiraçıdır. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • İXTİRAÇILIQ

  is. İxtiraçının fəaliyyəti, yaradıcılıq işi. İxtiraçılıq sahəsində böyük işlər. İxtiraçılıqla məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • İXTİSAR

  is. [ər.] 1. Qısaltma, azaltma. □ İxtisar etmək – 1) qısaltmaq, azaltmaq. Məqaləni ixtisar etmək. Əsərin fəsillərindən birini ixtisar etməli

  Tam oxu »
 • İXTİSARƏN

  zərf [ər.] İxtisar yolu ilə, ixtisar şəklində, ixtisar edərək, qısaldılaraq

  Tam oxu »
 • İXTİSARLAMA

  “İxtisarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İXTİSARLAMAQ

  f. İxtisar etmək, azaltmaq, qısaltmaq

  Tam oxu »
 • İXTİSARLANMA

  “İxtisarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İXTİSARLANMAQ

  məch. İxtisar edilmək, azaldılmaq, qısaldılmaq

  Tam oxu »
 • İXTİSAS

  is. [ər.] Elmin, texnikanın, sənətin, yaxud incəsənətin ayrıca sahəsi. O, mühəndis ixtisasını seçmişdir

  Tam oxu »
 • İXTİSASLANDIRILMA

  “İxtisaslandırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • İXTİSASLANDIRILMAQ

  bax ixtisaslaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • İXTİSASLANDIRMA

  “İxtisaslandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İXTİSASLANDIRMAQ

  bax ixtisaslaşdırmaq

  Tam oxu »
 • İXTİSASLANMA

  “İxtisaslanmaq”dan f.is

  Tam oxu »