Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İZ

  is. 1. İnsan və ya heyvan ayağından səth üzərində qalan nişanə; ləpir. Canavar izi. Qarın üstündə dovşan izi var

  Tam oxu »
 • İZ-ƏLAMƏT

  bax iz 2-ci mənada. □ İz(i)-əlamət(i) qalmamaq (olmamaq, görünməmək) – varlığına dəlalət edən heç bir şey, heç bir əlamət, heç bir nişanə qalmamaq

  Tam oxu »
 • İZ-ƏSƏR

  bax iz-əlamət. □ İz(i)-əsər(i) qalmamaq (olmamaq, görünməmək) – bax izi-əlaməti qalmamaq (olmamaq, görünməmək) (“iz-əlamət”də)

  Tam oxu »
 • İZ-TOZ

  bax iz 2-ci mənada. [Yasəmən:] Yadınızdadırmı, biz oxuyanda bunların heç izi-tozu da yox idi. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • İZAFƏ

  bax izafi. Mən şairin evinə xəbər vermədən getmişdim, çünki ona izafə xərc vermək istəməmişdim. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • İZAFƏT

  is. [ər.] dilç. Təyini söz birləşməsi

  Tam oxu »
 • İZAFİ

  sif. [ər.] Artıq, əlavə. İzafi xərc. İzafi söz. – [Mirzə Salman:] Amma hər birisinə yarım milyondan artıq izafi xərc eləmişik

  Tam oxu »
 • İZAH

  is. [ər.] Bir fikri, əsəri və s.-ni yazılı və ya şifahi şəkildə aydınlaşdırma, anlatma, şərh etmə, bəyan etmə; şərh, bəyan

  Tam oxu »
 • İZAHAT

  is. [ər. “izah” söz. cəmi] Bir məsələni, sözü və s.-ni ətraflı surətdə aydınlaşdırma, şərh etmə, bəyan etmə; müfəssəl izah

  Tam oxu »
 • İZAHATÇI

  bax izahçı

  Tam oxu »
 • İZAHATÇILIQ

  bax izahçılıq

  Tam oxu »
 • İZAHÇI

  is. 1. Muzeylərdə, sərgilərdə və s.-də baxmaq üçün qoyulmuş şeylər haqqında gələnlərə məlumat verən işçi

  Tam oxu »
 • İZAHÇILIQ

  is. İzahçının işi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • İZAHEDİCİ

  sif. Aydınlaşdıran, izah edən, şərh edən, izahat mahiyyətində olan. İzahedici məlumat. – Ancaq verdiyim izahedici suallara Ağarəhim çox qəşəng cavabla

  Tam oxu »
 • İZAHEDİLMƏZ

  sif. İzah edilə bilməyən, anlaşılmaz, müəmmalı, qəribə. İzahedilməz hərəkət. İzahedilməz hiss

  Tam oxu »
 • İZAHLI

  sif. Sözləri izah edən, onların mənalarını açan. İzahlı lüğət. İzahlı mətn

  Tam oxu »
 • İZAHSIZ

  sif. İzahı, şərhi olmayan, izahı verilməmiş. İzahsız mətn. İzahsız lüğət

  Tam oxu »
 • İZAXTARAN

  bax iztapan

  Tam oxu »
 • İZAL

  [ər.] : izal(ə) olmaq nifr. – rədd olmaq, çəkilib getmək. Cəbi qapını açıb mayora dedi: – Ağa, izal olun! N

  Tam oxu »
 • İZÇİ

  bax iztapan. // Bir şeyin izinə düşüb axtaran

  Tam oxu »
 • İZDİHAM

  is. [ər.] Bir yerə çoxlu camaat yığılması, çox qələbəlik, böyük camaat kütləsi. Cümə günü olduğu üçün hər tərəfdə böyük bir izdiham vardı

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLI

  sif. Qələbəlik, tünlük, basırıq, çoxlu adam olan. İzdihamlı yer. İzdihamlı mitinq. – [Ceyran:] …İzdihamlı şəhər küçələrində səndən qaçmağım qorxudan d

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLILIQ

  is. Çoxlu adam olan, qələbəlik yerin halı; gurultululuq

  Tam oxu »
 • İZDİVAC

  is. [ər.] kit. köhn. Evlənmə. Bu izdivac hər iki tərəfin əqidəsincə faydalı idi. Ə.Haqverdiyev. Şəmsiyyə ilə Səliminin izdivacı [Həkimülmülkə] siyasi

  Tam oxu »
 • İZHAR

  [ər.] 1. Aşkar etmə, meydana çıxarma, göstərmə, bəlli etmə, bildirmə. // Bəlli, aydın, məlum. Bir gülüzlü nigar, sərvi-xoşrəftar; Cümlə xalqa izhar, b

  Tam oxu »
 • İZİN

  is. [ər.] İcazə, rüsxət. İzin istəmək. İzin vermək. – Ələsgərəm, eşq oduna qalannam; İzin versən, yar, başına dolannam

  Tam oxu »
 • İZİNCƏ

  zərf İzi ilə, ardınca, arxasınca, təqib edərək. Birinin izincə getmək. – Vahid bələd adam kimi dala baxmadan, atası da onun izincə yüyürdü

  Tam oxu »
 • İZİNLİ

  sif. 1. İcazəli, icazəsi olan, icazə (izin) almış, rüsxətli. 2. İcazə verilən, izin verilən, yol verilən

  Tam oxu »
 • İZİNSİZ

  zərf İcazəsiz, icazə olmadan, icazə verilmədən. Bəzi vaxt atasından və qardaşından izinsiz yadların toylarına anası öz qızını göndərərdi

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏ

  “İzləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏK

  f. 1. Birinin izi ilə, ardınca getmək, təqib etmək, izinə düşmək. – [Xəyyam:] Yox, oxşayacaq ruhumu bir zərrə səadət; İzlər məni hər dürlü fəlakət

  Tam oxu »
 • İZLƏNMƏ

  “İzlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İZLƏNMƏK

  məch. Təqib olunmaq. … Polis idarəsi tərəfindən izləndiyini və ələ düşəcəyini görüb ailəsi ilə bərabər İspaniyaya köçdü

  Tam oxu »
 • İZLƏTDİRMƏ

  “İzlətdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İZLƏTDİRMƏK

  bax izlətmək

  Tam oxu »
 • İZLƏTMƏK

  icb. İzi ilə tapdırmaq

  Tam oxu »
 • İZOXƏT

  is. [yun. isos və ər. xətt] geofiz. Coğrafiya xəritəsində: müəyyən fiziki kəmiyyət (təzyiq, temperatur, rütubətlilik və s

  Tam oxu »
 • İZOLƏ

  izolə etmək tex. – hər hansı elektrik məftilinin üstünü müxtəlif vasitələrlə örtmək yolu ilə bunları xarici mühit ilə təmasdan qorumaq

  Tam oxu »
 • İZOLƏEDİCİ

  sif. tex. İzolyasiya edən, ayıran, izolyator. İzoləedici materiallar

  Tam oxu »
 • İZOLYÁSİYA

  [fr.] tex. 1. İzolə edən material; izolə edən qurğu, cihaz və s. İzolyasiya materialları. – Sarınmış naqillərin izolyasiyaları pambıq, iplik, ipək, …

  Tam oxu »
 • İZOLYASİYALI

  sif. tex. İzolyasiyası olan. İzolyasiyalı məftil

  Tam oxu »
 • İZOLYÁTOR

  [fr.] 1. elektr. Elektrik keçirməyən material, maddə. İzolyator zavodu. 2. elektr. Elektrik məftillərini bənd və izolə etmək üçün rolik, fincan

  Tam oxu »
 • İZOMERLƏR

  [yun.] kim. Kimyəvi tərkibi və molekulyar çəkisi eyni, lakin fiziki və kimyəvi xassələri isə başqa-başqa olan kimyəvi birləşmələr

  Tam oxu »
 • İZOTOPLAR

  [yun.] xüs. Eyni kimyəvi element atomlarının radioaktivliyə və atom çəkisinə görə bir-birindən fərqlənən formaları

  Tam oxu »
 • İZSİZ

  1. sif. İzi olmayan; heç bir iz, nişanə, əlamət, əsər qalmamış. İzsiz yol. – Keçib izsiz yerlərdən; Apara billəm xəbər

  Tam oxu »
 • İZSİZ-SORAQSIZ

  bax izsiz 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • İZSİZ-TOZSUZ

  bax izsiz-soraqsız

  Tam oxu »
 • İZTANIYAN

  is. və sif. Yaxşı iz tanıyan, iz ilə tapan; ləpirçi, izçi. İztapan ovçu. İztapan kəşfiyyatçı. İztapan tula

  Tam oxu »
 • İZTAPAN

  is. və sif. Yaxşı iz tanıyan, iz ilə tapan; ləpirçi, izçi. İztapan ovçu. İztapan kəşfiyyatçı. İztapan tula

  Tam oxu »
 • İZTİRAB

  is. [ər.] Təlaş, təşviş, daxili həyəcan, narahatlıq, mənəvi əziyyət, nigarançılıq. Böylə əldən getdiyim gər bilsə yar əldən gedər; İztirabım görsə bəh

  Tam oxu »