Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İY₂

  is. Pambıqdan, yundan və s.-dən iplik əyirmək üçün ortası şiş, iki ucu sivri ağac alət. Qərənfil bacı gözünü əlindəki iydən çəkib hirsli-hirsli … baxd

  Tam oxu »
 • İY₁

  is. Maddələrin, şeylərin burun qişasının xüsusi sinirlərinə təsir etmə xassəsi. Kəskin iy. İy duymaq

  Tam oxu »
 • İY-TOZ

  iyi-tozu qalmamaq – əsərəlaməti qalmamaq, heç bir izi qalmamaq, tamam yoxa çıxmaq, izsiz itmək. Vaxtilə gördüyün şeylərin iyi-tozu qalmayıb

  Tam oxu »
 • İYBİLMƏ

  is. İyləri duyma qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • İYCİL

  sif. ovç. İyi tez hiss edən, iyi tez duyub ov dalınca düşən. İycil it. – Hiyləgər düşmən iycil tula kimi işi duymuşdu

  Tam oxu »
 • İYDƏ

  is. bot. İsti yerlərdə bitən, ətirli çiçəkləri olan ağac və bu ağacın dərisi sərt, əti ağ un halında olan meyvəsi

  Tam oxu »
 • İYDƏLİ

  sif. İydə ağacları olan. İydəli bağ

  Tam oxu »
 • İYDƏLİK

  is. İydə ağacları əkilmiş yer. Odur, kölgəsi var iydəliklərin: Ərinmə, sevgilim, dur gedək, vaxtdır. S

  Tam oxu »
 • İYÉN

  is. [yap.] Yaponiyanın pul vahidi

  Tam oxu »
 • İYERARXİYA

  is. [yun.] Bütöv bir sistemin hissələrinin aşağıdan yuxarıya tabeçilik əlaqəsi əsasında düzümü, yerləşməsi

  Tam oxu »
 • İYHAM

  bax eyham

  Tam oxu »
 • İYİMƏ

  “İyimək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYİMƏK

  bax iylənmək

  Tam oxu »
 • İYİMİŞ

  is. bot. Dağlıq yerlərdə bitən pis iyli bir kol-ağac

  Tam oxu »
 • İYİMİŞ₁

  f.sif. Qoxumuş, üfunətli, pis iy verən. İyimiş balıq

  Tam oxu »
 • İYİR

  is. bot. Bataqlıq zanbağı

  Tam oxu »
 • İYİRMİ

  say. On doqquzdan sonra gələn say – 20. İyirmi manat. İyirmi ədəd. İyirmi gün. – Hələ işin başlanmasına iyirmi dəqiqə var… M

  Tam oxu »
 • İYİRMİ...

  Bu sayla əlaqədar olan bir sıra mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi; məs.: iyirmibeşlik, iyirmiqəpiklik

  Tam oxu »
 • İYİRMİ-İYİRMİ

  zərf Hər birinə, yaxud hər dəfəsinə iyirmi. Əsgərləri iyirmi-iyirmi düzmək. Uşaqları iyirmi-iyirmi ayırmaq

  Tam oxu »
 • İYİRMİBEŞLİK

  1. is. İyirmi beş manatlıq kağız pul. İyirmibeşliyi xırdalamaq. 2. sif. İyirmi beş nömrəli. İyirmibeşlik lampanın şöləsi naqanın qara sümük zağlı lülə

  Tam oxu »
 • İYİRMİCƏ

  say. Ancaq iyirmi, yalnız iyirmi. İndi səkkiz il idi ki, muzdur Məşədi Əsgər Qanlıtəpədə bir arvadı və üç baş xırdaca uşaqları ilə ayda iyirmicə manat

  Tam oxu »
 • İYİRMİGÜNLÜK

  sif. İyirmi gün sürən və ya sürmüş. İyirmigünlük ezamiyyət. İyirmigünlük gəzinti. // İyirmi gün vaxt tələb edən

  Tam oxu »
 • İYİRMİİLLİK

  sif. 1. İyirmi il davam etmiş. Dostluqlarının iyirmiillik tarixi var. İyirmiillik bir dövr. İyirmiillik mübarizə

  Tam oxu »
 • İYİRMİQƏPİKLİK

  1. sif. İyirmi qəpik qiyməti olan, iyirmi qəpiyə dəyən. İyirmiqəpiklik kitabça. 2. is. Dördşahılıq metal pul

  Tam oxu »
 • İYİRMİLİK

  sif. 1. köhn. İki onluqdan ibarət pul. Dostum, iyirmilikdən qalan beş manatı neylədin? Mir Cəlal. 2. İyirmi nömrəli

  Tam oxu »
 • İYİRMİNCİ

  “İyirmi”dən sıra s. İyirminci sıra. İyirminci otaq. İyirminci il. İyirminci əsrin ilk onillikləri. – [Qəhrəman:] İyirminci ildə bu şəhərdə üsyan olduğ

  Tam oxu »
 • İYİTMƏ

  “İyitmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYİTMƏK

  bax iylətmək

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏ

  “İyləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏK

  f. 1. Burunla nəfəs çəkərək, bir şeyin qoxusunu duymağa çalışmaq, qoxulamaq. Arxın suyun kəs, doldu; Bağda gülün dəst oldu; Yara bir gül göndərdim; İy

  Tam oxu »
 • İYLƏNDİRMƏ

  “İyləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYLƏNDİRMƏK

  bax iylətmək

  Tam oxu »
 • İYLƏNMƏ

  “İylənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYLƏNMƏK

  f. Qoxumaq, iy vermək, xarab olmaq, ağırlaşmaq, üfunətlənmək. Ət iylənmişdir. Pendir iylənmişdir, yemək olmur

  Tam oxu »
 • İYLƏNMİŞ

  f.sif. Qoxumuş, xarab olmuş, ağırlaşmış. İylənmiş balıq. – …Get iylənmiş qatığını satmağa! – baqqala belə cavab verib, dəli Səməd adamların arasında i

  Tam oxu »
 • İYLƏŞMƏ

  “İyləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYLƏŞMƏK

  qarş. Bir-birini iyləmək, qoxulamaq. – …İtlər bir-birindən çəkinəçəkinə burun-buruna iyləşdilər. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • İYLƏTMƏ

  “İylətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYLƏTMƏK

  icb. 1. Bir şeyi çox saxlayıb qoxutmaq, xarab etmək, köhnəltmək, çürütmək, iylənməsinə səbəb olmaq. Pendiri çox saxlayıb iylətmək

  Tam oxu »
 • İYLİ

  sif. Müəyyən iyi, qoxusu, ətri olan. Bu dağların meşəsi; İylidir bənövşəsi; Könülsüz gedən qızın; Ağlamaqdır peşəsi

  Tam oxu »
 • İYNƏ

  is. 1. Tikiş tikmək üçün bir ucu sivri, digər ucu isə sap keçirilmək üçün deşikli metal milcik. Tikiş iynəsi

  Tam oxu »
 • İYNƏBURNU

  is. Şirin, qırmızı, sivriuclu çəyirdəyi olan gavalı növü

  Tam oxu »
 • İYNƏCİK

  is. Kiçik iynə

  Tam oxu »
 • İYNƏDAN

  is. İynə qoymaq üçün balaca qutu

  Tam oxu »
 • İYNƏDİŞ

  sif. İti, nazik dişləri olan. İynədiş adam

  Tam oxu »
 • İYNƏDOĞAN

  is. zool. Sürətlə uçan kiçik bir quş. Uşaqlar bağdan iynədoğan tutmuşlar

  Tam oxu »
 • İYNƏQABI

  is. İynə qoymaq üçün balaca qutu

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  “İynələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  f. 1. İynə batırmaq, ucu şiş bir şey batırmaq; sancmaq. 2. İynə ilə bədənə dərman yeritmək, iynə vurmaq

  Tam oxu »
 • İYNƏLİ

  sif. 1. İynəsi olan (bax iynə 3, 4, 5 və 6-cı mənalarda). 2. məc. Kinayəli, istehzalı, qəlbə toxunan, acı

  Tam oxu »