İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FEELING

  feeling1 n 1. duyğu, hiss, hiss etmə / duyma qabiliyyəti, fikir; ~ of hunger aclıq hissi; 2. həssaslıq; a sense of ~ toxunma hissi, toxunmaqla hiss et

  Tam oxu »
 • FEIGN

  v 1. hiylə / riyakarlıq etmək, yalandan özünü .., göstərmək / .. oxşatmaq / ... qoymaq, ...vurmaq; to ~ indifference / surprise özünü yalandan laqeyd

  Tam oxu »
 • FEIGNED

  adj 1. yalançı, hiyləgər, riyakar, ikiüzlü, süni, uydurma; ~ smile süni / saxta təbəssüm; 2. uydurulmuş, uydurma, qondarma, xəyali; ~ name uydurulmuş

  Tam oxu »
 • FEIGNEDLY

  adv 1. yalandan, hiylə ilə; 2. saxta, süni, süni surətdə, yalan, riyakarlıqla, yanlış; qeyri-səmimi, ikiüzlülüklə

  Tam oxu »
 • FEIGNER

  n 1. simulyant; hiyləgər, riyakar; 2. yalançı, iftiraçı, böhtançı, uydurmaçı; 3. saxtakar (sənədi saxtalaşdıran)

  Tam oxu »
 • FEIGNINGLY

  adv yalandan, hiylə ilə, riyakarlıqla

  Tam oxu »
 • FEINT

  feint1 n 1. yalançılıq, hiyləgərlik, riyakarlaq, ikiüzlülük, sünilik; zahiri cəhət; to make a ~ of doing smth

  Tam oxu »
 • FELLAH

  n (pl -heen -s) fəllah (ərəb ölkələrində oturaq əkinçi əhali)

  Tam oxu »
 • FELLER

  n odunçu, ağacqıran

  Tam oxu »
 • FELLOW

  fellow1 n 1. d.d. adam, insan, oğlan, gənc, cavan; yeniyetmə; kişi; a ~ hər bir adam / insan; good ~ gözəl oğlan; jolly ~ şən içki / kef yoldaşı, zara

  Tam oxu »
 • FELLOW-COUNTRYMAN

  n vətəndaş, yurddaş, həmvətən, həmşəhərli, həmyerli

  Tam oxu »
 • FELLOW-FEELING

  n hüsn-rəğbət; təvəccöh, simpatiya, rəğbət; to have a ~ for smb. bir kəsə hüsn-rəğbət göstərmək / rəğbət bəsləmək

  Tam oxu »
 • FELLOW-HEIR

  n ortaq vərəsə, miras şəriki

  Tam oxu »
 • FELLOW-SOLDIER

  n silahdaş, silah / polk yoldaşı, bir polkda qulluq edən, döyüşçü, müharibə yoldaşı

  Tam oxu »
 • FELLOW-TRAVEL

  n 1. yol yoldaşı; 2. həmfikir (siyasi partiyada)

  Tam oxu »
 • FELLOWLESS

  adj 1. yoldaşı olmayan; 2. şair. tayı / bərabəri olmayan, misilsiz, müqayisə edilməz, əla, çox gözəl

  Tam oxu »
 • FELLOWSHIP

  n 1. yoldaşlıq, qardaşlıq; həmrəylik, birlik; ~ of men adamların / insanların qardaşlığı; cəmiyyət; 2

  Tam oxu »
 • FEMALE

  female1 n 1. qadın cinsinə aid fərd, qadın; 2. zool. dişi, maya female2 adj 1. qadın cinsindən olan, qadın; ~ child qız uşağı; ~ relations qohum qadın

  Tam oxu »
 • FEMINISM

  n 1. feminizm (kapitalist ölkələrində: qadınlara kişilərlə bərabər hüquq verilməsini tələb edən qadın hərəkatı); 2

  Tam oxu »
 • FEMINIST

  n feminist, feminizm terəfdan

  Tam oxu »
 • FEMUR

  n (pl femurs və ya femora) anat. omba sümüyü

  Tam oxu »
 • FENCE

  fence1 n 1. çəpər, hasar, ban; green ~ yaşıl çəpər (ağaclardan və kollardan sıx çəpər, hasar): picket ~ çəpər, çağ, paya çəpər; 2

  Tam oxu »
 • FENCE-SEASON

  n ov / balıq ovu qadağan olunan vaxt; bağlı mövsüm (ov haq.)

  Tam oxu »
 • FENCELESS

  adj 1. hasarsız, çəpərsiz, açıq, çəpərlənməmiş, hasarlanmamış; 2. müdafiə / mühafizə edilməyən, qorunmayan

  Tam oxu »
 • FENCER

  n 1. qılıncbaz; 2. qılıncbazlıq üzrə məşqçi

  Tam oxu »
 • FENCING

  n 1. çəpərləmə, hasarlama; 2. çəpər, hasar, barı; iron ~ dəmir hasar; wire ~ məftil çəpər / hasar; 3

  Tam oxu »
 • FENDER-LAMP

  n avtomobildə fənərcik (avtomobilin qabaq qanadı üstündə əlavə fənər)

  Tam oxu »
 • FERMENTABLE

  adj qıcqırma / turşuma / acıma qabiliyyətli, qıcqıra bilən

  Tam oxu »
 • FEROCIOUS

  adj 1. rəhmsiz, amansız, insafsız, qəddar, zalım, daşürəkli, vəhşi, çox sərt, qəzəbli; yırtıcı; ~ animal yırtıcı heyvan; ~ look qəzəbli baxış; 2

  Tam oxu »
 • FEROCITY

  n rəhmsizlik, amansızlıq, qəddarlıq, zalımlıq; yırtıcılıq, vəhşilik, sərtlik, azğınlıq

  Tam oxu »
 • FERREOUS

  adj 1. dəmir, tərkibində dəmir olan; 2. dəmirə oxşayan (bərkliyinə / rənginə görə)

  Tam oxu »
 • FERROUS

  adj kim. tərkibində ikivalentli dəmir olan; ~ metal qara metal

  Tam oxu »
 • FERRY

  ferry1 n 1. keçmə; keçid, gətirmə, aparma, daşıma; to cross the ~ o biri sahilə keçmək; 2. bərə, sal; to take the ~ bərə ilə keçmək; 3

  Tam oxu »
 • FERRY-BOAT

  n bərə (çayda yük daşımaq üçün gəmi); daşıma, vasitəsi

  Tam oxu »
 • FERTILE

  adj 1. münbit, məhsuldar, bərəkətli; bol, çox, çoxlu, dövlətli, varlı, zəngin; ~ pastures zəngin otlaqlar; 2

  Tam oxu »
 • FERTILISE

  fertilize, -ise v 1. gübrələmək; münbitləşdirmək (torpağı); to ~ the intellect zehni inkişaf etdirmək; 2

  Tam oxu »
 • FERTILITY

  n 1. münbitlik, məhsuldarlıq, bərəkət; ~ of soil torpağın münbitliyi; 2. bolluq, çoxluq, zənginlik; ~ of thought fikir zənginliyi

  Tam oxu »
 • FERTILIZE

  fertilize, -ise v 1. gübrələmək; münbitləşdirmək (torpağı); to ~ the intellect zehni inkişaf etdirmək; 2

  Tam oxu »
 • FERTILIZER

  n 1. gübrələmə, gübrələrimə; gübrə; mineral gübrə; 2. biol. tozlandırıcı; Bees are good fertilizers Arılar yaxşı tozlandırıcıdırlar; ~ grinder k

  Tam oxu »
 • FESTER

  fester1 n 1. irinləyən yara; 2. irinləmə; irin fester2 v 1. irinləmək (yara haq.); The cut began to fester Kəsik yarası irinləməyə başladı; 2

  Tam oxu »
 • FESTERING

  n irinləmə, irin, abses (irinlik)

  Tam oxu »
 • FESTIVAL

  festival1 n 1. bayram, təntənə, şənlik; şadyanalıq; qonaqlıq; harvest ~ məhsul bayramı; 2. festival (incəsənət bayramı); The World Youth ~ Ümumdünya G

  Tam oxu »
 • FESTIVE

  adj 1. bayram; təntənəli, təmtəraqlı; bayramsayağı, sevinc, sevincli, şad, şən, şux, xoştəbiət; ~ evening təntənəli / təmtəraqlı gecə; 2

  Tam oxu »
 • FESTIVELY

  adv təntənəli, təmtəraqlı, bayramsayağı, şən, şad, şadyana, sevinc, sevincək; sevinə-sevinə

  Tam oxu »
 • FESTIVITY

  n 1. şadlıq, şənlik, nəşə; əyləncə; təntənə, təmtəraq; bayram, şən əhval-ruhiyyə; 2. əsas, pl bayram, təntənə, şənlik; şadyanalıq; qonaqlıq; Christmas

  Tam oxu »
 • FETCH

  v 1. gedib... gətirmək; to go and ~ a doctor gedib hakim gətirmək; Fetch me a glass of water Get / Gedin mənə bir stəkan su gətir / gətirin; 2

  Tam oxu »
 • FETCHING

  adj d.d. cəlbedci, cazibədar, cazibəli, məlahətli, heyranedici, çox gözəl / qəşəng; şirnikdirici; a ~ girl qəşəng / məlahətli / cazibədar qız

  Tam oxu »
 • FETISH

  n 1. büt, sənəm, fetiş, həmail, dua, gözmuncuğu, tilsim; 2. pərəstişgah, qibləgah; to make a ~ of smth

  Tam oxu »
 • FETISHER

  n cadugər, sehrbaz, ovsunçu, gözbağlayıcı, ara həkimi, türkəçarəçi

  Tam oxu »
 • FETISHIST

  n 1. bütpərəst; 2. bir şeyə kor-koranə sitayiş edən adam

  Tam oxu »