İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FILING

  n 1. sistemləşdirilmə, sistemləşdirmə, sistemə salınma (sənədləri arxivdə); 2. tikmə, tikilmə (qəzetləri); ~ system tikmə ardıcıllığı / sistemi

  Tam oxu »
 • FILL

  v 1. doldurmaq, qədərindən artıq / çox / ağzınacan doldurmaq; to ~ a bucket with water vedrəni su ilə ağzınacan doldurmaq; 2

  Tam oxu »
 • FILLING

  n 1. doldurma, doldurulma; 2. yükləmə, yüklənmə; tökmə, doldurma; 3. yanacaq doldurma / tökmə; 4. plomb qoyma (dişə); plomb (çürük dişə doldurulan mad

  Tam oxu »
 • FILLING STATION

  n amer. benzin koionkası; yanacaq doldurma stansiyası

  Tam oxu »
 • FILM

  film1 n 1. nazik pərdə / təbəqə (bir şeyin); a ~ of oil nazik neft təbəqəsi; a ~ of dust nazik toz təbəqəsi; 2

  Tam oxu »
 • FILM-GOER

  n kino tamaşaçısı, kinoya gedən

  Tam oxu »
 • FILM-MAKER

  n kinofilmin yaradıcısı; kinorejissor

  Tam oxu »
 • FILM-STAR

  n kino ulduzu

  Tam oxu »
 • FILTER-TIPPED

  adj: ~ cigarettes filtrli siqaret

  Tam oxu »
 • FILTERING

  n süzmə, süzülmə; süzgəcdən keçirmə / keçirilmə, təmizləmə

  Tam oxu »
 • FILTH

  n 1. çirk; iyrəndik; tullantı; zibil; 2. əxlaqsızlıq, ədəbsizlik, əxlaq pozğunluğu, həyasızlıq; mənəvi pozğunluq; 3

  Tam oxu »
 • FILTHIFY

  v 1. çirkləndirmək. çirklətmək, kirlətmək, bulamaq, ləkələmək, batırmaq; 2. əxlaqını pozmaq, yoldan çıxartmaq, pis yola çəkmək; mənəviyyatını pozmaq

  Tam oxu »
 • FILTHILY

  adv 1. çirkli / kirli halda, çox pis; 2. ədəbsizcəsinə, həyasızcasına, iyrənc, çirkin, mənfur

  Tam oxu »
 • FILTHINESS

  n 1. palçıq, çirk, kir, zibil; 2. alçaqlıq, əclaflıq, iyrəndik; 3. pozğunluq, əxlaqsızlıq; ədəbsizlik, həyasızlıq, nalayiqlik, yaramazlıq

  Tam oxu »
 • FILTRATE

  v süzmək, süzgəcdən keçirmək

  Tam oxu »
 • FILTRATION

  n süzmə, süzülmə, süzgəcdən keçirmə / keçirilmə

  Tam oxu »
 • FINABLE

  adj 1. cərimə olunmalı; ~ offence cərimə ilə cəzalana bilən nalayiq hərəkət; 2. penya, cərimə qoyulmalı / qoyula bilən

  Tam oxu »
 • FINAL

  final1 n 1. id. final, həlledici oyun; 2. pl d.d. buraxılış imtahanları (əsas universitetdə); to take one’s ~s buraxılış imtahanlarını vermək final2 a

  Tam oxu »
 • FINALIST

  n id. finalçı, final yarışlarının iştirakçısı; losing / winning ~ final oyunlarını uduzan / udan idmançı

  Tam oxu »
 • FINALITY

  n qətilik; ~ of a decision qərarın qətiliyi

  Tam oxu »
 • FINALIZE

  v amer. 1. qurtarmaq, tamamlamaq, başa çatdırmaq; 2. son şəklə salmaq

  Tam oxu »
 • FINALLY

  adv 1. axırda, nəticədə, nəhayət; ən axın / sonu; 2. qəti, qəti surətdə / olaraq; birdəfəlik; The matter was settled finally Məsələ birdəfəlik həll ol

  Tam oxu »
 • FINANCE

  finance1 n 1. pul vəsaiti, maliyyə, pul münasibətləri; a system of ~ maliyyə sistemi; 2. pl gəlirlər, mədaxillər, pullar; the ~s of a state dövlətin g

  Tam oxu »
 • FINANCIAL

  adj maliyyə; ~ year maliyyə ili; ~ system / circles maliyyə sistemi / dairələri

  Tam oxu »
 • FINANCIALLY

  adv maliyyə baxımından / cəhətdən

  Tam oxu »
 • FIND

  v (pt, pp found) 1. tapmaq, axtarıb tapmaq; I can’t find my book anywhere Mən kitabımı heç yanda / yerdə tapa bilmirəm; 2

  Tam oxu »
 • FINE

  fine1 n cərimə; heavy ~ ağır cərimə; to impose a ~ cərimə tətbiq etmək / qoymaq fine2 adj 1. təmiz, yaxşı (hava haq

  Tam oxu »
 • FINGER

  finger1 n 1. barmaq; index / first ~ şəhadət barmağı; middle / second ~ orta barmaq; the ring / fourth ~ adsız barmaq; little ~ çeçələ barmaq; to eat

  Tam oxu »
 • FINGER-ALPHABET

  n lal-karlar üçün əlifba

  Tam oxu »
 • FINGER-END

  n barmağın ucu; ◊ to have at one’s ~s beş barmağı kimi bilmək / tanımaq

  Tam oxu »
 • FINGER-NAIL

  n barmaq dırnağı (əldə)

  Tam oxu »
 • FINGER-PRINT

  n barmaq izi

  Tam oxu »
 • FINISH

  finish1 n 1. son, axır; to be in at the ~ axırında iştirak etmək (yarışın və s.); to fight to a ~ axıra qədər mübarizə etmək / aparmaq; 2

  Tam oxu »
 • FINISHING

  n qurtarma, tamamlama; başa çatdırma; tamamlanma, başa çatdırılma

  Tam oxu »
 • FINNISH

  Finnish1 n fin dili Finnish2 adj fin; the ~ language fin dili

  Tam oxu »
 • FINNO-UGRIC

  Finno-Ugric adj fm-uyqur (dillər haq.); ~ languages fin-uyqur dilləri

  Tam oxu »
 • FIRE

  fire1 n 1. od, alov; işıq, atəş; to keep up a good ~ güclü odu sönməyə qoymamaq; to be on “yanmaq; od / alov içində olmaq; to set on to set ~ to yandı

  Tam oxu »
 • FIRE-ALARM

  n 1. yanğın həyəcanı; 2. avtomatik yanğın siqnalı

  Tam oxu »
 • FIRE-ARM

  n pl odlu silah

  Tam oxu »
 • FIRE-COCK

  n yanğın kranı

  Tam oxu »
 • FIRE-DEPARTMENT

  n yanğın deposu (yanğınsöndürmə avtomobillərinin durduğu yer)

  Tam oxu »
 • FIRE-EXTINGUISHER

  n odsöndürən

  Tam oxu »
 • FIRE-HOSE

  n yanğın şlanqı

  Tam oxu »
 • FIRE-INSURANCE

  n yanğından sığorta

  Tam oxu »
 • FIRE-PAN

  n kürə, manqal

  Tam oxu »
 • FIRE-PLACE

  n buxarı, ocaq

  Tam oxu »
 • FIRE-WATCHER

  n növbətçi yanğınsöndürən

  Tam oxu »
 • FIRE-WORK

  n fişəng, atəşbazlıq, fişəngbazlıq

  Tam oxu »
 • FIRE-WORSHIP

  n atəşpərəstlik, oda sitayiş

  Tam oxu »
 • FIRE-WORSHIPPER

  n atəşpərəst, oda sitayiş edən (adam)

  Tam oxu »