İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • LEAD

  lead1 n 1. id. birinci yer, ön cərgə; to be in the ~ / to take the ~ birinci yerdə olmaq, liderlik etmək; He is still in the lead O hələ də liderdir;

  Tam oxu »
 • LEADER

  n rəhbər; başçı; lider; political ~s siyasi rəhbərlər; the ~s of the expedition ekspedisiyanın rəhbərləri; the ~ of the tribe qəbilə başçısı; the ~ of

  Tam oxu »
 • LEADERSHIP

  n rəhbərlik; başçılıq

  Tam oxu »
 • LEADING

  adj 1. görkəmli, aparıcı, əsas; a ~ role əsas rol; a ~ politician görkəmli / aparıcı siyasətçi; 2. hüq

  Tam oxu »
 • LEAF

  n 1. (pl -ves) bot. yarpaq; The trees are in leaves Ağaclar yarpaqlayıb; as the leaves begin to fall

  Tam oxu »
 • LEAFLESS

  adj 1. yarpaqsız; 2. vərəqsiz

  Tam oxu »
 • LEAFLET

  n 1. yarpaq; 2. səhifə; vərəqə (çap edilmiş); 3. broşür

  Tam oxu »
 • LEAGE

  n liqa; ittifaq; birlik; the ~ of Nations Millətlərin birliyi; football ~ futbol liqası; in ~ with smb

  Tam oxu »
 • LEAK

  leak1 n 1. axın (qaz, su və s. haq.); The boat has sprung a leak Qayıq deşik-deşikdir, to stop a ~ axını dayandırmaq; There is a leak of gas Buradan q

  Tam oxu »
 • LEAKAGE

  n yayılma, axma, sızma; buraxma (qaz, su və s.); The authorities are afraid of a leakage Müdriyyət xəbərin yayılmasından qorxur

  Tam oxu »
 • LEAKY

  adj deşik-deşik, deşik-deşik olmuş, cırılmış; ~ boots deşik-deşik olmuş ayaqqabı; The roof / boat is leaky Dam / Qayıq su buraxır

  Tam oxu »
 • LEAN

  lean1 adj arıq, nazik; a ~ horse / athlete arıq at / idmançı; ~ meat arıq ət; to grow ~ arıqlamaq lean2 v (pt, pp lent və ya leaned) 1

  Tam oxu »
 • LEANING

  n söykənmə, meyl, təmayül; He has artistic leanings Onda artistliyə meyl vardır

  Tam oxu »
 • LEAP

  leap1 n sıçrayış; hoppanma; in one ~ bir sıçrayışla; məc. a great ~ forward irəliyə doğru iri / böyük bir sıçrayış; It’s a leap in the dark Bu, kor-ko

  Tam oxu »
 • LEAP FROG

  n ənzəli, eşşəkbeli sındırdı, atlanbac (oyun)

  Tam oxu »
 • LEAP YEAR

  n uzun il (fevral ayının 29 gündən ibarət olduğu)

  Tam oxu »
 • LEARN

  v 1. öyrənmək; təhsil almaq; yadda saxlamaq; əzbərləmək; What do they learn at school? Onlar məktəbdə nə öyrənirlər? to ~ a trade ticarəti öyrənmək; I

  Tam oxu »
 • LEARNED

  adj alim; oxumuş, öyrənmiş

  Tam oxu »
 • LEARNER

  n şagird; a ~ driver sürücü şagird; a quick / slow ~ tezanlayan / gecanlayan şagird

  Tam oxu »
 • LEARNING

  n təlim; öyrənmə, bilik; He is a man of learning O, geniş bilikli adamdır

  Tam oxu »
 • LEASE

  lease1 n arenda; icarə; icarə müqaviləsi; period of ~ icarə müddəti; according to the terms of the ~ icarə şərtlərinə müvafiq olaraq; to renew a ~ ica

  Tam oxu »
 • LEASEHOLD

  leasehold1 n icarəyə götürmə leasehold2 adj icarəyə götürülmüş; ~ property icarəyə götürülmüş mülk / əmlak

  Tam oxu »
 • LEAST

  least1 n ən az, zərrə, zərrəcik; That is the least we can expect Bizim gözləyə biləcəyimiz bir zərrədir, at ~ nəhayətdə, ən sonda, ən son həddə, ən az

  Tam oxu »
 • LEATHER

  leather1 n dəri: patent: ~ laklanmış / laklı dəri leather2 adj dəri; dəridən olan; ~ goods dəri məmulatı; dəndən olan mal; a ~ binding dəri üz / cild

  Tam oxu »
 • LEAVE

  leave1 n 1. icazə; by your ~ sənin / sizin icazənlə / icazənizlə; 2. məzuniyyət; He is on leave O, məzuniyyətdədir; ◊ to take one’s ~s ayrılmaq; xudah

  Tam oxu »
 • LEAVE TAKING

  n xudahafizləşmə; sağollaşma

  Tam oxu »
 • LEAVEN

  leaven1 n maya (xəmir üçün) leaven2 v acıtmaq (xəmiri)

  Tam oxu »
 • LEAVENING

  n 1. xəmirin mayası; 2. məc. söhbətin mayası; Humor is a welcome leavening to conversation Yumor söhbətin mayasıdır / canıdır

  Tam oxu »
 • LEAVES

  n leaf isminin cəm forması

  Tam oxu »
 • LEAVINGS

  n qalıq, tikə (ərzaq, qida)

  Tam oxu »
 • LEBANESE

  Lebanese adj livanlı, Livan sakini

  Tam oxu »
 • LECHER

  n pozğun adam, ləçər (qadın haq.)

  Tam oxu »
 • LECHEROUS

  adj pozğun, arvadbaz, sekse can atan, seksual

  Tam oxu »
 • LECHERY

  n arvadbazlıq; ləçərlik

  Tam oxu »
 • LECTERN

  n kürsü, tribuna, xitabət kürsüsü

  Tam oxu »
 • LECTURE

  lecture1 n mühazirə, leksiya; to deliver a ~ mühazirə / leksiya oxumaq; I gave him a lecture for that Bu haqda mən ona mühazirə oxudum lecture2 v müha

  Tam oxu »
 • LECTURER

  n mühazirəçi, lektor

  Tam oxu »
 • LED

  to lead felinin pt, pp formaları

  Tam oxu »
 • LEDGE

  n 1. taxta rəf; alt; window ~ pəncərə altı; 2. çıxıntı; ~ on the rock qayada çıxıntı

  Tam oxu »
 • LEDGER

  n hesabat kitabı, qovluq

  Tam oxu »
 • LEE

  n daldalanacaq; külək tutmayan yer; We were in the lee of the cliff Biz sıldırım qayanın daldalanacağında idik; the ~ side gəmidə külək tutmayan tərəf

  Tam oxu »
 • LEECH

  n 1. zəli; 2. qır-saqqız, zəli kimi adamdan yapışan (adam)

  Tam oxu »
 • LEEK

  n kəvər

  Tam oxu »
 • LEER

  leer1 n bic-bic / qıyğacı / ovsunlayıcı baxış leer2 v baxıb ovsunlamaq; gözü ilə yemək; baxıb yoldan çıxarmaq

  Tam oxu »
 • LEERY

  adj bic-bic baxan, baxışı ilə yoldan çıxaran

  Tam oxu »
 • LEES

  n çöküntü (şərabda)

  Tam oxu »
 • LEEWAY

  n 1. gəminin / təyyarənin (öz) kursundan kənara çıxması; 2. lazım olandan əlavə / artıq pul / vaxt və s

  Tam oxu »
 • LEFT

  left1 n sol, sol tərəf; Keep to the left Sol tərəflə hərəkət et / edin; from ~ to right soldan sağa; to turn to the ~ at the crossroads yolayrıcında s

  Tam oxu »
 • LEFT-HANDED

  adj solaxay; He is left-handed O, solaxaydır

  Tam oxu »
 • LEFT LUGGAGE OFFICE

  n saxlama kamerası

  Tam oxu »