İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • LYING

  lying1 to lie felinin pr.p forması lying2 adj yalan, yalan danışan / uyduran; a ~ man yalan danışan / uyduran adam

  Tam oxu »
 • LYING-IN

  lying-in1 n doğma, doğuş lying-in2 adj doğan, doğum; ~ hospital doğum evi

  Tam oxu »
 • LYMPH

  n fiziol. limfa; animal ~ peyvənd, vaksin

  Tam oxu »
 • LYMPH GLAND

  n limfa vəzisi

  Tam oxu »
 • LYMPHATIC

  adj 1. fiziol. limfa, limfaya aid olan; 2. arıq, cansız, zəif; cılız; 3. fleqmatik, süst, ölüvay; 4. solğun, rəngsiz, rəngi qaçmış

  Tam oxu »
 • LYNCH

  v lincləmək, linc mühakiməsi ilə cəzalandırılmaq, daş-qalaq etmək, vəhşicəsinə divan tutmaq

  Tam oxu »
 • LYNCH LAW

  n line qanunu / məhkəməsi, daş-qalaq etmə, vəhşicəsinə divan tutma

  Tam oxu »
 • LYRA

  n 1. lira (qədim yunanlarda simli musiqi aləti); 2. astr. lira (bürc)

  Tam oxu »
 • LYRE

  n lirə (İtaliyada, Türkiyədə pul vahidi); Turkish ~ türk lirəsi

  Tam oxu »
 • LYRIC

  adj 1. lirik; ~ poetry lirik poeziya, lirika; 2. lirik şer

  Tam oxu »
 • LYRICAL

  adj lirik; ~ poet lirik şair; ~ verses lirik şerlər

  Tam oxu »
 • LYRICISM

  n liriklik, lirika

  Tam oxu »
 • LYRICS

  n lirik şerlər, lirika

  Tam oxu »
 • LYRIST

  n I lira musiqi alətində çalan adam, liraçı

  Tam oxu »
 • M

  M, m n (pl M’s, m’s) ingilis əlifbasının 13-cü hərfi

  Tam oxu »
 • M A

  M.A. n Master of Arts magistr dərəcəsi (humanitar elmlər üzrə)

  Tam oxu »
 • MA

  n d.d. = mother

  Tam oxu »
 • MAAM

  n d.d. madam

  Tam oxu »
 • MACABRE

  adj qüssəli, qəmli; kədərli, kinayəli, ürəksıxan; dəhşətli, müdhiş; ~ humour kinayəli yumor

  Tam oxu »
 • MACARONI

  n makaron

  Tam oxu »
 • MACE

  n tar. toppuz, gürz

  Tam oxu »
 • MACHINE

  machine1 n 1. dəzgah; drilling ~ deşikaçan dəzgah; 2. d.d. maşın; sewing ~ tikiş maşını; knitting ~ toxuyucu maşın; 3

  Tam oxu »
 • MACHINE GUN

  n pulemyot

  Tam oxu »
 • MACHINE-SHOP

  n maşınqayırma zavodu

  Tam oxu »
 • MACHINE-TOOL

  n tex. dəzgah

  Tam oxu »
 • MACHINERY

  n mexanizm, maşın avadanlığı

  Tam oxu »
 • MACHINIST

  n maşınqayırma mütəxəssisi; maşinist; mühəndis

  Tam oxu »
 • MACKEREL

  n zool. skumbriya (balıq növü); smoked ~ hisə verilmiş / hislənmiş skumbriya

  Tam oxu »
 • MACKINTOSH

  n makintoş (sukeçirməyən palto / plaş)

  Tam oxu »
 • MACROCOSM

  n kainat, aləm, dünya

  Tam oxu »
 • MAD

  mad1 adj (-dder, -ddest) 1. ruhi xəstə; dəli; to drive smb. ~ bir kəsi dəli etmək; to be ~ about smb

  Tam oxu »
 • MAD-HOUSE

  n dəlixana

  Tam oxu »
 • MADAM

  n d.d. madam, xanım

  Tam oxu »
 • MADAME

  qadınların ərdə olduğunu bildirmək üçün onların adlarının qarşısında işlədilən müraciət

  Tam oxu »
 • MADCAP

  n şuluqçu, dəcəl, nadinc, dəlisov, azğın, qoçu

  Tam oxu »
 • MADDEN

  v 1. dəli etmək, ağlını / huşunu başından almaq; dəli-divanə etmək; 2. əsəbiləşdirmək, özündən çıxartmaq, cinlətmək

  Tam oxu »
 • MADE

  made1 to make felinin pt, pp formaları made2 adj düzəldilmiş, istehsal edilmiş, qayırılmış; ~ in Japan / in England / in Spain / in Italy, etc

  Tam oxu »
 • MADLY

  adv dəli kimi, dəlicəsinə

  Tam oxu »
 • MADMAN

  n (pl -men) dəli; ağılsız; divanə (həm də məc.); to shout like a ~ dəli kimi qışqırmaq

  Tam oxu »
 • MADNESS

  n 1. dəlilik; ağılsızlıq, divanəlik, ruhi pozğunluq; 2. quduzluq (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • MADRIGAL

  n şərqi, nəğmə (çalğısız; xor üçün)

  Tam oxu »
 • MAESTRO

  n maestro

  Tam oxu »
 • MAFIA

  n mafiya; the ~ Siciliyada gizli mütəşəkkil təşkilat

  Tam oxu »
 • MAG

  n d.d. magazine isminin qısa forması; colour ~s şəkilli jurnallar

  Tam oxu »
 • MAGAZINE

  magazine1 n 1. silah-sursat anbarı; 2. daraq (tüfəngdə); 3. dövri jurnal (həftəlik, aylıq və s.); a literary ~ ədəbi jurnal; glossy ~s dilçilik jurnal

  Tam oxu »
 • MAGGOT

  n zool. sürfə (xüs milçəkdə)

  Tam oxu »
 • MAGI

  n pl sehrbazlar; cadugərlər, falçılar

  Tam oxu »
 • MAGIC

  magic1 n 1. sehrkarlıq; möcüzə; ovsunlama; black ~ qara magiya; cadugərlik, ovsunçuluq; the ~ of Shakespeare’s poetry Şekspir poeziyasının möcüzəsi; 2

  Tam oxu »
 • MAGICAL

  adj sirli; möcüzəli; sehrli; ~ powers sirli qüvvələr

  Tam oxu »
 • MAGICALLY

  adv möcüzəli / sirli / sehrli şəkildə

  Tam oxu »