İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • LIABILITY

  n 1. məsuliyyət; I don’t accept liability for my friend’s debts Mən dostumun borcları üçün məsuliyyət daşımıram; 2

  Tam oxu »
 • LIABLE

  adj 1. cavabdeh, məsul; He is liable for call-up O, hərbi mükəlləfiyyətlidir, goods ~ to duty gömrükdən keçməli olan mallar; Everyone is liable for ta

  Tam oxu »
 • LIANA

  n bot. liana (sarmaşan bitki)

  Tam oxu »
 • LIAR

  n yalançı, yalan danışan

  Tam oxu »
 • LIBERAL

  liberal1 n 1. liberal (liberalizm tərəfdarı); 2. liberallar partiyasının üzvü liberal2 adj 1. səxavətli, əliaçıq, genişqəlbli; geniş ~ views geniş dün

  Tam oxu »
 • LIBERALISATION

  liberalization, -isation n liberallaşdırma; sərbəst buraxma (qiyməti)

  Tam oxu »
 • LIBERALISE

  liberalize, -ise v liberallaşdırmaq; liberallıq etmək / göstərmək

  Tam oxu »
 • LIBERALISM

  n liberalizm; barışdırıcılıq; güzəştə getmə

  Tam oxu »
 • LIBERALIZATION

  liberalization, -isation n liberallaşdırma; sərbəst buraxma (qiyməti)

  Tam oxu »
 • LIBERALIZE

  liberalize, -ise v liberallaşdırmaq; liberallıq etmək / göstərmək

  Tam oxu »
 • LIBERATE

  v azad / xilas etmək; to ~ from smb. / smth. bir kəsdən / şeydən azad etmək; to ~ a country ölkəni xilas: etmək; to ~ a slave qulu azad etmək

  Tam oxu »
 • LIBERATOR

  n xilaskar, azad edər, şəxs

  Tam oxu »
 • LIBERTY

  n azadlıq; to be at ~ azadlıqda olmaq

  Tam oxu »
 • LIBIDINOUS

  adj şəhvətli, ehtiraslı, seksə meylli, şəhvətpərəst

  Tam oxu »
 • LIBIDO

  n (pl -os) seksual istək / həvəs, şəhvətpərəstlik

  Tam oxu »
 • LIBRARIAN

  n kitabxanaçı

  Tam oxu »
 • LIBRARY

  n 1. kitabxana; kitabxanadakı kitablar; the public ~ kütləvi kitabxana; a reference ~ kitablan evə verməyən kitabxana

  Tam oxu »
 • LIBRETTO

  n libretto (musiqi əsərinin yazılı mətni)

  Tam oxu »
 • LICENCE

  licence1, license n lisenziya, icazə, hüquq; to issue a ~ to sell tobacco tütün satmaq üçün lisenziya / icazə vermək; a ~to fish balıq tutmaq üçün ica

  Tam oxu »
 • LICENSE

  licence1, license n lisenziya, icazə, hüquq; to issue a ~ to sell tobacco tütün satmaq üçün lisenziya / icazə vermək; a ~to fish balıq tutmaq üçün ica

  Tam oxu »
 • LICHEN

  n bot. şibyə (ağac)

  Tam oxu »
 • LICHGATE

  n meyitxana, ölüxana (xəstəxanada)

  Tam oxu »
 • LICK

  v 1. yalamaq; 2. məc. yalamaq; Flames were licking the wall Alov divarı yalayırdı; ◊ to ~ smb.’s boots bir kəsin ayaqqabılarını yalamaq, bir kəsə yalt

  Tam oxu »
 • LID

  n 1. dəstək, sap, qapaq, tutacaq; qulp; the ~ of a kettle qəhvədanın / çaydanın qapağı; 2. bəbək

  Tam oxu »
 • LIE

  lie1 n yalan, uydurma; to tell a ~ yalan danışmaq; He told a lie O, yalan danışdı; ◊ white ~ zərərsiz yalan; to give the ~ to smth

  Tam oxu »
 • LIEUTENANCY

  n leytenant rütbəsi

  Tam oxu »
 • LIEUTENANT

  n 1. leytenant; 2. leytenant- (mürəkkəb sözlərdə); ~ -general general-leytenant; ~ -colonel podpolkovnik; 3

  Tam oxu »
 • LIFE

  n 1. həyat; aləm; animal ~ heyvanlar aləmi; plant ~ bitkilər aləmi; There is no signs of life in the house Evdə əsla həyat əlaməti yoxdur; 2

  Tam oxu »
 • LIFE INSURANCE

  n həyat sığortası

  Tam oxu »
 • LIFE-SAVER

  n xilaskar, xilasedici (boğulanları)

  Tam oxu »
 • LIFE SAVING

  n xilasetmə

  Tam oxu »
 • LIFE-SIZE

  adj həyatda olduğu boyda; a ~ statue bədənnüma abidə

  Tam oxu »
 • LIFEBELT

  n xilasedici kəmər (təyyarədə)

  Tam oxu »
 • LIFEBOAT

  n xilasedici qayıq

  Tam oxu »
 • LIFEGUARD

  n dalğıc (suda boğulanları xilas etmək üçün ayrılmış üzgüçü)

  Tam oxu »
 • LIFELESS

  adj cansız, ölü, ölgün, ölüvay, süst

  Tam oxu »
 • LIFELIKE

  adj həyati, canlı; It’s a lifelike portrait of him Bu şəkildə o sanki canlıdır

  Tam oxu »
 • LIFELONG

  adj həyat / Ömür boyu davam edən; a ~ love həyat / Ömür boyu davam edən məhəbbət

  Tam oxu »
 • LIFETIME

  n həyat / ömür boyu; həyatda; ömürdə; once in a ~ ömürdə bir dəfə; in my ~ ömrüm boyu; ömrümdə

  Tam oxu »
 • LIFT

  lift1 n 1. götürmə (maşına), aparma (maşınla); to give smb. a ~ bir kəsi, maşına götürmək / mindirmək; 2

  Tam oxu »
 • LIFTER

  n d.d. 1. daş qaldıran; ağırlıq qaldıran; 2. tex. qaldırıcı kran

  Tam oxu »
 • LIGATURE

  n tibbdə işlədilən sap (cərrahi tikişdə)

  Tam oxu »
 • LIGHT

  light1 n 1. işıq; şəfəq; Don’t stand in my light İşığımda dayanma / dayanmayın; by the ~ of a candle şam işığında; electric ~ elektrik işığı; nothern

  Tam oxu »
 • LIGHT WAVE

  n işıq dalğası

  Tam oxu »
 • LIGHTEN

  v I yüngülləşdirmək, yüngülləşmək; to ~ a ship’s cargo gəminin yükünü yüngülləşdirmək v II 1. işıqlandırmaq; 2

  Tam oxu »
 • LIGHTENING

  n şimşək, ildırım; struck / killed by ~ ildırım vurmuş / öldürmüş; like ~ ildırım / şimşək kimi (sürətli); with ~ speed ildırım sürətilə

  Tam oxu »
 • LIGHTER

  lighter1 n 1. alışqan; papirosyandıran; 2. yandıran (adam); lamp ~ lampa yandıran (adam) lighter2 v 1

  Tam oxu »
 • LIGHTERAGE

  n yükdaşıma xərcləri

  Tam oxu »
 • LIGHTWEIGHT

  nid. yüngül çəkili boksçu

  Tam oxu »
 • LIKE

  like1 n oxşarlıq, bənzərlik, bənzəyiş, tay, tay-bərabər; and the ~ belə, bu kimi, buna bənzər like2 adj oxşar; bənzər; oxşayışı / bənzəyişi olan; They

  Tam oxu »