İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • NARROW

  narrow1 n dar / darısqal / ensiz yer (yolda, dərədə və s.) narrow2 adj 1. dar, ensiz; a ~ bed / bridge / channel / path / window ensiz çarpayı / körpü

  Tam oxu »
 • NARROW-EYED

  adj qıyıqgöz, qıyıqgözlü

  Tam oxu »
 • NARROW-LEAVED

  adj bot. ensizyarpaqlı; ~ trees ensizyarpaqlı ağaclar

  Tam oxu »
 • NARROW-MINDED

  adj məhdud, dardüşüncəli, darfikirli, dayaz, uzağıgörməyən, səthi (bilik cəhətdən); a ~ article səthi / məhdud məqalə; a ~ man dardüşüncəli adam

  Tam oxu »
 • NARROW-MINDEDNESS

  n məhdudluq, dardüşüncəlilik, darfikirlilik, səthilik (bilik baxımından)

  Tam oxu »
 • NARROW-NECKED

  adj darboğaz, darboğazlı (butulka və s.)

  Tam oxu »
 • NARROW-SIGHTED

  adj 1. yaxından görən, uzağı görməyən; 2. məc. fərasətsiz, bəsarətsiz, gələcəyi görməyən

  Tam oxu »
 • NARROW-SOULED

  adj əhəmiyyətsiz, boş, dəyərsiz (insan haq.); ~ person əhəmiyyətsiz adam

  Tam oxu »
 • NARROWING

  n daralma, kiçilmə (xüs. eninə)

  Tam oxu »
 • NARROWLY

  adv 1. ətraflı, dəqiq; diqqətlə; to look ~ at smth. bir şeyə diqqətlə baxmaq; Watch him narrowly Onu diqqətlə izlə / izləyin; to look / to search ~ in

  Tam oxu »
 • NARROWNESS

  n darlıq, məhdudluq; the ~ of the road yolun darlığı; the ~ of mind fikrin / zəkanın məhdudluğu

  Tam oxu »
 • NASAL

  nasal1 n 1. fon. burun səsi; 2. anat. burun sümüyü nasal2 adj 1. anat., tib. burun; ~ sounds burun səslən; ~ bone burun sümüyü; ~ cavity burun boşluğu

  Tam oxu »
 • NASCENT

  adj 1. yaranan, meydana gələn / gəlməkdə olan, formalaşan; ~ doubts meydan gələn / yaranan şübhələr; ~ freedom əldə edilmiş azadlıq; 2

  Tam oxu »
 • NASTILY

  adv çox pis; yaramazcasına, ədəbsizcəsinə, nalayiq bir tərzdə; həyasızcasına; qəddarcasına

  Tam oxu »
 • NASTINESS

  n yaramazlıq; çirkinlik, iyrəndik, mənfurluq, həyasızlıq

  Tam oxu »
 • NASTY

  adj 1. çox pis, çirkin, iyrənc, mənfur; ürəkbulandırıcı; çirkli; ~ weather çox pis / iyrənc hava; The weather is too nasty today Bu gün hava çox iyrən

  Tam oxu »
 • NATION

  n 1. xalq, millət; independent ~s müstəqil xalqlar / millətlər; peace-loving ~s sülhsevər xalqlar / millətlər; The president spoke on the radio to the

  Tam oxu »
 • NATIONAL

  national1 n vətəndaş; American ~s in England İngiltərədəki Amerika vətəndaşları; French ~s fransız vətəndaşları; Foreign nationals were asked to leave

  Tam oxu »
 • NATIONAL SOCIALISM

  n nasional-sosializm, nasizm (Almaniya faşizmi)

  Tam oxu »
 • NATIONAL SOCIALIST

  n nasional-sosialist, nasist (alman faşisti)

  Tam oxu »
 • NATIONALISE

  v = nationalize

  Tam oxu »
 • NATIONALISM

  n millətçilik; Scottish ~ Şotlandiya millətçiliyi

  Tam oxu »
 • NATIONALIST

  nationalist1 n millətçi; a Scottish ~ Şotlandiya millətçisi nationalist2 adj 1. millətçi; ~ party millətçi partiya; 2

  Tam oxu »
 • NATIONALISTIC

  adj milli; ~ favour during the World Cup Dünya Kuboku uğrunda yarışda milli tərəfkeşlik

  Tam oxu »
 • NATIONALITY

  n 1. millət; milliyət; people of the same ~ eyni millətdən olan adamlar; Different nationalities live in Azerbaijan Azərbaycanda müxtəlif millətlər ya

  Tam oxu »
 • NATIONALIZATION

  n milliləşdirmə; ~ of industry / railway sənayenin / dəmir yolunun milliləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • NATIONALIZE

  v 1. milliləşdirmək; dövlət mülkiyyətinə / ümumxalq mülkiyyətinə çevirmək; to ~ the railways / industry / coal-mines, etc

  Tam oxu »
 • NATIONALIZED

  adj milliləşdirilmiş; the ~ sector of economy iqtisadiyyatın milliləşdirilmiş sektoru

  Tam oxu »
 • NATIONALLY

  adv 1. ümummilli / ümumdövlət baxımından; 2. bütün ölkədə; ümumxalq tərəfindən, ümumxalqın iştirakı ilə; ~ known school bütün ölkədə tanınan məktəb; t

  Tam oxu »
 • NATIONHOOD

  n 1. dövlətçilik; dövlət statusu (müstəqil dövlət); 2. milli mövcud olma, millətin statusu

  Tam oxu »
 • NATIONWIDE

  adj ümumxalq, ümummilli; bütün ölkədə; ~ campaign ölkənin hər yerində aparılan kampaniya; a ~ search for the criminals cinayətkarların bütün ölkədə ax

  Tam oxu »
 • NATIVE

  native1 n 1. sakin, ...doğulmuş, ... əhli; a ~ of Italy / France / Germany, etc. İtaliya / Fransa / Almaniya və s

  Tam oxu »
 • NATIVE-BORN

  adj yerli, əsl; ~ American yerli amerikalı

  Tam oxu »
 • NATIVITY

  n 1. din. Milad günü (xristianlarda əfsanəvi peyğəmbər İsanın anadan olduğu günün bayramı); 2. Nativiti (İsanın anadan olduğunu göstərən şəkil); 3

  Tam oxu »
 • NATRIUM

  n kim. natrium

  Tam oxu »
 • NATTER

  natter1 n söhbət, gap; to have a good ~ yaxşı söhbət etmək natter2 v naqqallıq / boşboğazlıq etmək, laqqırtı vurmaq, çərənləmək; to ~ away / on about

  Tam oxu »
 • NATTY

  adj d.d. 1. səliqəli, təmizkar, təmiz; zərif, incə, gözəl, qəşəng; a ~ suit qəşəng / gözəl kostyum; a ~ brief-case qəşəng / gözəl portfel; 2

  Tam oxu »
 • NATURAL

  natural1 n 1. ağıldan kəm, gic, sərsəm, idiot; səfeh, axmaq, sarsaq, əbləh (anadangəlmə); He is quite a natural O, tamamilə gicdir / sərsəmdir / idiot

  Tam oxu »
 • NATURALISATION

  n = naturalization

  Tam oxu »
 • NATURALISE

  v = naturalize

  Tam oxu »
 • NATURALISED

  adj = naturalized

  Tam oxu »
 • NATURALIST

  n 1. təbiətçi; 2. fəls. naturalist (naturalizm tərəfdarı); 3. zoomağaza sahibi, quş, heyvan satan

  Tam oxu »
 • NATURALISTIC

  adj naturalist; a ~ writer / painter naturalist yazıçı / rəssam; ~ philosophy fəh. naturalizm, naturalist fəlsəfə

  Tam oxu »
 • NATURALIZATION

  n 1. başqa dövlətin təbəəliyinə keçmə; 2. təbəəliyə götürmə (əcnəbini); 3. iqlimləşdirmə, iqlimləşmə (heyvan və ya bitkilərin yeni iqlim şəraitinə uyğ

  Tam oxu »
 • NATURALIZE

  v 1. hüq. təbəəliyə götürmək, vətəndaşlıq hüququ vermək (əcnəbiyə); He was naturalized in Japan Onu Yaponiya təbəəliyinə qəbul etdilər; 2

  Tam oxu »
 • NATURALIZED

  adj 1. təbəəliyini / vətəndaşlığını qəbul etmiş (başqa dövlətin); a ~ American who was born in Poland Polşada doğulmuş amerikan təbəəliyini qəbul etmi

  Tam oxu »
 • NATURALIZM

  n fəls. naturalizm (təbiət qanunlarını cəmiyyət qanunları ilə eyniləşdirən fəlsəfi cərəyan)

  Tam oxu »
 • NATURALLY

  adv 1. əlbəttə, şübhəsiz; Did he win the game? Naturally O, oyunu uddumu? Əlbəttə; 2. təbiətən; təbii olaraq; Her cheeks are naturally red Onun yanaql

  Tam oxu »
 • NATURALNESS

  n təbiilik

  Tam oxu »
 • NATURE

  n 1. təbiət; human ~ insan təbiəti; the wonders of ~ təbiətin möcüzələri; the laws of ~ təbiət qanunları; 2

  Tam oxu »