İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • NEAR

  near1 adj 1. yaxın; His house is very near Onun evi çox yaxındadır; ~ relation yaxm qohum; ~ friends yaxın / səmimi dostlar; the ~ est way to the stat

  Tam oxu »
 • NEARBY

  nearby1 adj yaxınlıqdakı; a ~ church / river / town / shop yaxındakı kilsə / çay / şəhər / mağaza; The shop nearby sells milk Yaxındakı mağaza süd sat

  Tam oxu »
 • NEARLY

  adv 1. demək olar ki, az qala, təxminən, təqribən; ~ empty / full / finished demək olar ki, boş / dolu / qurtarmış; They gave us nearly everything we

  Tam oxu »
 • NEARNESS

  n yaxınlıq

  Tam oxu »
 • NEAT

  adj 1. təmiz, təmizkar; səliqəli; ~ room təmiz / səliqəli otaq; He was neat in his dress O, paltar geyməkdə səliqəli idi; 2

  Tam oxu »
 • NEATLY

  adv səliqə ilə, səliqə-sahmanla, diqqətlə

  Tam oxu »
 • NEATNESS

  n səliqə, səliqəlilik, təmizlik, təmizkarlıq

  Tam oxu »
 • NEBULOUSNESS

  n anlaşılmazlıq, dolaşıqlıq, qeyri-müəyyənlik (fikir və s. haq.); the ~ of his ideas onun fikirlərinin anlaşılmazlığı / dolaşıqlığı

  Tam oxu »
 • NECESSARIES

  n pl gündəlik tələbat şeyləri / malları, gündəlik lazım olan şeylər; enough money for the ~ of life gündəlik ehtiyacları ödəmək üçün lazımi qədər pul

  Tam oxu »
 • NECESSARILY

  adv 1. mütləq, hökmən, əlbət, qəti, qəti surətdə, yəqin; Tall men are not necessarily strong Hündür adam heç də mütləq güclü olmur; 2

  Tam oxu »
 • NECESSARY

  adj 1. gərəkli, lazım, lazımi; zəruri, vacib; Food is necessary for life Ərzaq həyat üçün vacibdir; to make the ~ laws lazımi qanunlar hazırlamaq; 2

  Tam oxu »
 • NECESSITATE

  v 1. tələb; Increased traffic necessitated widening the road Nəqliyyatın artması yolun enləşdirilməsini tələb etdi; 2

  Tam oxu »
 • NECESSITUDE

  adj 1. ehtiyac içində olan, kasıb, yoxsul; ~ public kasıb / yoxsul əhali; 2. fəlakətli, müsibətli, qorxulu, ağu:, çətin vəziyyətə salınmış (maddi cəhə

  Tam oxu »
 • NECESSITY

  n 1. lüzum, ehtiyac, hacət; Is there any necessity for another election Başqa bir seçkiyə ehtiyac / lüzum varmı?; 2

  Tam oxu »
 • NECK

  neck1 n 1. boyun; to fall on / upon smb.’s ~ bir kəsin boynuna atılmaq; 2. məc. baş, həyat; to risk one’s ~ başı ilə riskə getmək; 3

  Tam oxu »
 • NECK-HANDKERCHIEF

  n = neckerchief

  Tam oxu »
 • NECKCLOTH

  n 1. qalstuk, boyuna bağlanan yaylıq; 2. halqa, dar ağacı

  Tam oxu »
 • NECKERCHIEF

  n boyun yaylığı; şərf, ləçək

  Tam oxu »
 • NECKLACE

  necklace1 n boyunbağı, həmail; a pearl ~ mirvari boyunbağı necklace2 v sapa düzmək (muncuğu)

  Tam oxu »
 • NECKLINE

  n keşik / açıq yer (paltarda, xüs. qadın paltarında); low ~ dərin keşik / dekolte

  Tam oxu »
 • NECROLOGY

  n 1. nekroloq, 2. ölənlərin siyahısı

  Tam oxu »
 • NECROMANCER

  n cadugər, sehrbaz, ovsunçu, gözbağlayıcı

  Tam oxu »
 • NECROMANCY

  n cadugərlik, sehrbazlıq, ovsunçuluq

  Tam oxu »
 • NEED

  need1 n 1. ehtiyac; tələbat, lüzum; to be / to stand in ~ of smth. bir şeyə ehtiyacı olmaq; to feel the ~ of smth

  Tam oxu »
 • NEEDFUL

  adj 1. lazımlı, lazım / vacib olan; ~ equipment lazım / vacib olan avadanlıq; ~ for the country / for peace / for research ölkə üçün / sülh üçün / elm

  Tam oxu »
 • NEEDIER

  n iynəçi, iynə istehsal edən fəhlə

  Tam oxu »
 • NEEDLE

  needle1 n 1. iynə; the eye of a ~ iynənin gözü / deşiyi; to piy one’s ~ tikişlə məşğul olmaq; She threaded the needle expertly O, iynəni usta kimi sap

  Tam oxu »
 • NEEDLE-CASE

  n iynə qabı, iynədan, iynə qutusu, iynəsancan

  Tam oxu »
 • NEEDLE-POINT

  n iynənin ucu

  Tam oxu »
 • NEEDLE-SHAPED

  adj iynəyə bənzər, iynəyə oxşar, iynəvarı, iynə kimi

  Tam oxu »
 • NEEDLE-SYRINGE

  n şpris (iynə ilə birlikdə)

  Tam oxu »
 • NEEDLESS

  adj lazımsız, lazım olmayan, gərəksiz, faydasız, lüzumsuz; ~work faydasız iş; ~ trouble lazımsız zəhmət / əziyyət / başağrısı; ~ cruelty mənasız / lüz

  Tam oxu »
 • NEEDLESSLY

  adv boş / faydasız / lüzumsüz / səbəbsiz yerə; Let’s not argue needlessly; the question is already settled Gəl / Gəlin faydasız / boş / lüzumsuz yerə

  Tam oxu »
 • NEEDLEWOMAN

  n (pl -women) 1. tikişçi / dərzi qadın; 2. tikməçi; 1’m a bad needlewoman Mənim tikişdə əlim yoxdur

  Tam oxu »
 • NEEDLEWORK

  n 1. əl işi, çəki işi; naxış, çəki; 2. toxuma; toxunmuş şey / məmulat

  Tam oxu »
 • NEEDNT

  need not-un qısa forması

  Tam oxu »
 • NEEDY

  adj ehtiyac içində yaşayan, ehtiyacı olan; yoxsulluq çəkən; a ~ family kasıb / yoxsul ailə, yoxsulluq çəkən ailə; to help the poor and ~ kasıblara və

  Tam oxu »
 • NEER-DO-WELL

  n heç nəyə yaramaz, vecsiz, yaramaz (adam haq.)

  Tam oxu »
 • NEGATE

  v 1. bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək; rədd etmək; 2. heçə çıxartmaq / endirmək; His actions often negate our principles Onun hər

  Tam oxu »
 • NEGATION

  n 1. inkar, inkar etmə; danma; He made a sign of negation O, inkar əlaməti olaraq başını yırğaladı; ~ of ~ fəls

  Tam oxu »
 • NEGATIONIST

  n inkar edən / danan (adam); nihilist (hər şeyi inkar edən adam)

  Tam oxu »
 • NEGATIVE

  negative1 n 1. inkar cavab; razılaşmama; to answer in the ~ inkar cavab vermək; The answer is in the negative Cavab inkardır; 2

  Tam oxu »
 • NEGATIVELY

  adv mənfi, çox pis; to react ~ mənfi münasibət bəsləmək

  Tam oxu »
 • NEGATIVITY

  n mənfilik, mənfi münasibət

  Tam oxu »
 • NEGLECT

  neglect1 n 1. etinasızlıq, laqeydlik, saymazlıq; etinasızlıq / laqeydlik göstərmə; səliqəsizlik, diqqətsizlik, başısoyuqluq; ~ of the child by the par

  Tam oxu »
 • NEGLECTED

  adj unudulmuş, yaddan çıxarılmış; nəzarətsiz / başlı-başına buraxılmış; baxımsız, nəzarətsiz; ~ children nəzarətsiz / başlı-başına buraxılmış uşaqlar;

  Tam oxu »
 • NEGLECTFUL

  adj diqqətsiz; səliqəsiz; ~ of one’s appearance xarici görkəminə diqqət yetirməyən, pinti; ~ of one’s family ailəsinə diqqətsiz olma

  Tam oxu »
 • NEGLIGENCE

  n 1. diqqətsizlik, sayğısızlıq, laqeydlik, saymazlıq, etinasızlıq; başısoyuqluq; The accident was the result of negligence Hadisə diqqətsizliyin / laq

  Tam oxu »
 • NEGLIGENT

  adj 1. başdansovma; saymaz, sayğısız, laqeyd, səhlənkar; ~ treatment laqeyd rəftar; ~ attitude başdansovma / sayğısız / laqeyd münasibət; 2

  Tam oxu »
 • NEGLIGENTLY

  adv başdansovma, necə gəldi, səliqəsiz, diqqətsiz, saymazyana, sayğısız, səhlənkarcasına

  Tam oxu »