İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • NIBBLE

  nibble1 n 1. gəmirmə, çeynəmə, yemə, dişləmə, dişləyib qoparma; 2. bir azca, bir damcı; to take a ~ bir azca dişləyib qopartmaq; 3

  Tam oxu »
 • NICE

  adj 1. yaxşı, xoşagələn, gözoxşayan, gözəl, qəşəng, sevimli; ~ weather yaxşı / gözəl hava; a ~ child qəşəng / gözəl uşaq; a ~ boy / giri sevimli / xoş

  Tam oxu »
 • NICE-LOOKING

  adj cazibədar, cazibəli, cəlbedən, məlahətli; xoşsifət, qanışirin; a ~ woman cazibədar / məlahətli / xoşsifət qadın

  Tam oxu »
 • NICELY

  adv 1. yaxşı, gözəl, qəşəng, xoş; 2. d.d. tamamilə, əla; That will suit me nicely Bu mənə əla yaraşar, to do ~ 1) işləri əla getmək; 2) sağalmaq, yaxş

  Tam oxu »
 • NICETY

  n 1. dəqiqlik, dürüstlük, düzgünlük, doğruluq; sərrastlıq; ~ of judgement mühakimənin / hökmün dəqiqliyi; to a ~ tam dəqiqliyilə, müfəssəl, ətraflı su

  Tam oxu »
 • NICHE

  niche1 n 1. taxça, divar oyuğu; Two small candles and some flowers were placed in a niche Taxçaya iki balaca şam və bir neçə çiçək qoyulmuşdu; 2

  Tam oxu »
 • NICK

  nick1 n 1. kərtik, nişan (ağacda və s.); çapıq; to make a ~ on the tree with the knife ağac üzərində bıçaqla kərtik açmaq; 2

  Tam oxu »
 • NICK-NACK

  knick-knack (həm də nick-nack) n ucuz bəzək-düzək

  Tam oxu »
 • NICK-NAME

  nick-name1 n ayama, ləqəb; His nickname was "Rabbit” because of his big front teeth Qabaq dişləri böyük olduğundan ona "Dovşan ” ləqəbi vermişdilər ni

  Tam oxu »
 • NICKEL

  nickel1 n 1. kim. nikel (gümüşü-ağ rəngli çətin əriyən metal / kimyəvi element); 2. amer. beş sent dəyərində sikkə / nikeldən kəsilmiş pul nickel2 v n

  Tam oxu »
 • NICOTINE

  n kim. nikotin; teeth / fingers stained with ~ nikotindən saralmış dişlər / barmaqlar

  Tam oxu »
 • NIECE

  n qardaş / bacı qızı, baldız / qayın qızı

  Tam oxu »
 • NIFTY

  adj amer. d.d. zərif, gözəl, qəşəng, incə; əla; dəbdə olan, modalı; ~ suit modalı / son dəbdə tikilmiş kostyum; ~ legs zərif / qəşəng qıçlar; He’s a n

  Tam oxu »
 • NIGGARD

  n 1. xəsis / simic / dargöz adam; 2. cüzilik, azlıq

  Tam oxu »
 • NIGGARDLY

  niggardly1 adj 1. xəsis, simic, dargöz, tamahkar; ~ rich man dövlətli xəsis / simic adam; a ~ attitude dargöz münasibət; 2

  Tam oxu »
 • NIGGER

  n amer. kin. zənci; ◊ to work like a ~ ≅ öküz kimi işləmək

  Tam oxu »
 • NIGGLE

  v 1. boş / mənasız işlə məşğul olmaq; 2. arx. xırdaçılıq etmək; Don’t niggle! Xırdaçılıq etmə! / etməyin!; 3

  Tam oxu »
 • NIGGLING

  adj 1. xırda, boş, mənasız, əhəmiyyətsiz; Don’t waste time on niggling details Xırda / Əhəmiyyətsiz təfərrüata vaxt sərf etmə / etməyiniz; 2

  Tam oxu »
 • NIGHT

  night1 n 1. gecə; Night feli Gecə düşdü; all ~ long bütün gecə; We sat up all night long talking Biz bütün gecəni oturub söhbət etdik; ~ after ~ hər g

  Tam oxu »
 • NIGHT-BELL

  n gecə zəngi (Xəstəxanada və s. növbətçilər üçün çalınan)

  Tam oxu »
 • NIGHT-BIRD

  n 1. gecəquşu (yəni gecələr görünən quş); 2. gecəquşu (fahişələr haq.)

  Tam oxu »
 • NIGHT-CAP

  n gecəpapağı

  Tam oxu »
 • NIGHT-CLOTHES

  n 1. (cəm fellə işlənir) gecə paltarı; 2. yüngül ev paltarı

  Tam oxu »
 • NIGHT-CLUB

  n gecə klubu; gecə restoranı

  Tam oxu »
 • NIGHT-DRESS

  n gecə qadın köynəyi

  Tam oxu »
 • NIGHT-LIGHT

  n gecə lampası

  Tam oxu »
 • NIGHT-LONG

  adj gecə boyu / bütün gecə davam edən, bütün gecə

  Tam oxu »
 • NIGHT-ROBBER

  n gecə oğrusu / qulduru

  Tam oxu »
 • NIGHT-SCHOOL

  n axşam məktəbi / kursları

  Tam oxu »
 • NIGHT-SHIFT

  n gecə növbəsi

  Tam oxu »
 • NIGHT-SHIRT

  n gecə köynəyi (kişilər üçün)

  Tam oxu »
 • NIGHT-SUIT

  n pijama

  Tam oxu »
 • NIGHT-TIME

  n gecə, gecə vaxtı; in the by ~ gecə

  Tam oxu »
 • NIGHT-WALKER

  n 1. lunatik, somnambul (yuxuda durub gəzən adam); 2. gecə fəal olan heyvan

  Tam oxu »
 • NIGHT-WATCHMAN

  n (pl -men) gecə gözətçisi / keşikçisi / qarovulçusu

  Tam oxu »
 • NIGHT-WORK

  n axşam / gecə işi

  Tam oxu »
 • NIGHTFALL

  n gecənin düşməsi; toran, qaş qaralan vaxt

  Tam oxu »
 • NIGHTINGALE

  n zool. bülbül; to sing like a ~ bülbül kimi oxumaq / cəh-cəh vurmaq

  Tam oxu »
 • NIGHTJAR

  n zool. çobanaldadan (quş)

  Tam oxu »
 • NIGHTLY

  nightly1 adj hər gecə olan / baş verən; ~ performance hər gecə göstərilən tamaşa; the ~ bombardment hər gecə edilən bombardman nightly2 adv 1

  Tam oxu »
 • NIGHTMARE

  n 1. qarabasma, vahimə, qorxulu / pis yuxu; He had a nightmare O qorxulu yuxu gördü; 2. məc. dəhşət; the ~ of war müharibənin dəhşəti

  Tam oxu »
 • NIGHTS

  adv amer. d.d. gecələr; to work ~ gecələr işləmək, gecə növbəsində işləmək

  Tam oxu »
 • NIGHTWEAR

  n top. i. gecə dəyişəyi; gecə köynəkləri, pijamalar və s

  Tam oxu »
 • NIGHTY

  n gecə köynəyi (qadın / uşaq üçün)

  Tam oxu »
 • NIHILISM

  n nihilizm (nihilistin dünyagörüşü (bax: nihilist)

  Tam oxu »
 • NIHILIST

  n nihilist (hər şeyi danan adam)

  Tam oxu »
 • NIHILISTIC

  adj nihilist

  Tam oxu »
 • NIL

  n heç bir, heç nə, sıfır (xüs. oyun hesabında); The result of the game was 2-0 (two-nil) Oyunun nəticəsi 2-0 (iki-sıfır) oldu

  Tam oxu »
 • NIMBLE

  adj 1. çevik, zirək, diribaş, cəld; qıvraq, yüngül (hərəkət haq.); ~ lingers çevik / cəld barmaqlar; 2

  Tam oxu »
 • NIMBLE-FINGERED

  adj çevik / zirək barmaqlı (cibgir haq.)

  Tam oxu »