İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • NO

  no1 adj 1. heç bir; ~ man heç bir adam; No man can stand this pain Heç bir adam bu ağrıya dözə bilməz; 2

  Tam oxu »
 • NO-NO

  n qadağan / yasaq olunan şey; Smoking in this house is a no-no Bu evdə papiros çəkmək qadağandır / yasaqdır

  Tam oxu »
 • NOBBLE

  v jarq. 1. dərman və s. verməklə atı korlamaq (cıdır yarışından əvvəl); 2. ələ almaq / gətirmək (rüşvət verməklə); There’s no chance in trying to nobb

  Tam oxu »
 • NOBILITY

  n 1. alicənablıq, nəciblik, mərdlik, fədakarlıq, comərdlik; böyüklük, əzəmət, calal; ~ of soul qəlbin böyüklüyü / nəcibliyi; ~ of features xarici görk

  Tam oxu »
 • NOBLE

  noble1 n 1. = nobleman; 2. nobl (qədim qızıl ingilis pulu); 3. amer. jarq. ştreykbrexerlərin (tətilə xəyanət edənlərin) başçısı, ştreykbrexerlərin kam

  Tam oxu »
 • NOBLE-MINDED

  adj alicənab, mərd, comərd, nəcib; əsil, əsilzadə; a ~ person alicənab / comərd / nəcib şəxs

  Tam oxu »
 • NOBLE-MINDEDNESS

  n mərdlik, alicənablıq, comərdlik, nəciblik, fədakarlıq

  Tam oxu »
 • NOBLEMAN

  n (pl -men) 1. aristokrat, zadəgan; əyan, ağa, kübar; 2. titulu olan şəxs; per (İngiltərədə, Fransada, Yaponiyada yüksək zadəgan titulu)

  Tam oxu »
 • NOBLENESS

  n mərdlik, alicənablıq, comərdlik, nəciblik

  Tam oxu »
 • NOBLEWOMAN

  n (pl -women) 1. aristokrat / kübar / zadəgan qadm / qız; 2. perm arvadı / zövcəsi

  Tam oxu »
 • NOBLY

  adv 1. alicənabcasına, mərdliklə, mərdcəsinə, comərdcəsinə, comərdliklə, alicənablıqla; 2. qəhrəmancasına, fədakarcasına, fədakarlıqla; 3

  Tam oxu »
 • NOBODY

  nobody1 n cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam; heç kimə tanış olmayan / heç kəsin tanımadığı adam; heç bir əhəmiyyəti olmayan adam; She married a n

  Tam oxu »
 • NOD

  nod1 n 1. baş hərəkəti; başla işarə, təbrik, razılıq və s. mənasında baş əymə; to give a ~ başını tərpətmək (razılıq, təbrik və s

  Tam oxu »
 • NODE

  n 1. bot. bənd, buğum (bitkilərdə); 2. kəsişmə nöqtəsi; 3. tib. şiş, fır, törəmə

  Tam oxu »
 • NODULE

  n 1. düyün; bağlama; 2. fır, şiş (ağacda)

  Tam oxu »
 • NOISE

  noise1 n 1. səs, gurultu, hay-küy, səs-küy, qalmaqal; qışqırtı; Don’t make such a noise! Səs-küy salma! / salmayın!; 2

  Tam oxu »
 • NOISEFUL

  adj səsli-küylü, gurultulu

  Tam oxu »
 • NOISELESS

  adj səssiz, səssiz-səmirsiz, sakit; ~ typewriter səssiz yazı makinası

  Tam oxu »
 • NOISELESSLY

  adv səssizcə, sakitcə, səssiz-səmirsiz; to chatter ~ sakitcə laqqırtı vurmaq

  Tam oxu »
 • NOISILY

  adv 1. bərkdən, ucadan, səs-küylə; to eat ~ ağzını marçıldada-marçıldada yemək; 2. səs-küylə, hay-harayla; səs sala-sala; gurultu ilə; to walk downsta

  Tam oxu »
 • NOISINESS

  n səs; səsli-küylülük, gurultu, gurultuluq; ucalıq

  Tam oxu »
 • NOISOME

  adj iyrənc, çox pis; ~ smell iyrənc iy, üfunət

  Tam oxu »
 • NOISY

  adj səsli, səs-küylü, gurultulu; ~ games səs-küylü oyunlar; They say Charles Dickens didn’t like noisy games in his childhood Deyirlər ki, uşaqlıqda Ç

  Tam oxu »
 • NOMAD

  n 1. köçəri; 2. səfil, sərsəri; səyyah, yolçu; tez-tez yerini dəyişdirməyi sevən adam

  Tam oxu »
 • NOMADIC

  adj 1. köçəri; ~ tribes köçəri qəbilələr / tayfalar, to live / to lead a ~ life köçəri həyat sürmək; 2

  Tam oxu »
 • NOMADIZE

  v 1. köçmək, köçərilik etmək; köçəri həyat sürmək; tez-tez yerini dəyişmək; 2. məc. səyahət etmək, gəzmək, gəzib dolanmaq

  Tam oxu »
 • NOMENCLATURE

  n 1. terminologiya, terminlər, istilahlar; 2. nomenklatura (hər-hansı ixtisas sahəsində işləyən adamların ümumi siyahısı)

  Tam oxu »
 • NOMINAL

  adj 1. adı olub özü olmayan, ancaq kağız üzərində olan, yalnız / ancaq adı olan; ~ king ancaq adı olan / formal kral; The peace was nominal, for borde

  Tam oxu »
 • NOMINALIST

  n fəls. nominalist (nominalizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • NOMINALIZM

  n fəh. nominalizm (yalnız ayrı-ayrı şeylərin mövcud olduğunu, ümumi məfhumların isə onlardan başqa bir şey olmadığını iddia edən fəlsəfi cərəyan)

  Tam oxu »
 • NOMINATE

  v 1. namizəd göstərmək, namizədliyini irəli sürmək (vəzifəyə, seçkidə və s.); to ~ smb. for the Presidency bir kəsi prezidentliyə namizəd irəli sürmək

  Tam oxu »
 • NOMINATION

  n 1. göstərilmə, namizədliyini irəli sürmə (seçkilərdə, vəzifəyə qoymaq üçün); to put in ~ namizədliyi irəli sürmək; 2

  Tam oxu »
 • NOMINATIVE

  nominative1 n qram. adlıq hal; Use this noun in the nominative Bu ismi adlıq halda işlət / işlədin nominative2 adj 1

  Tam oxu »
 • NOMINATOR

  n namizədi irəli sürən və ya vəzifəyə təyin edən şəxs

  Tam oxu »
 • NOMINEE

  n 1. namizəd (seçkidə müəyyən vəzifəyə irəli sürülən); Our nominee has been elected Bizim namizədimiz seçilib; 2

  Tam oxu »
 • NON-

  pref isimlərin, sifətlərin və zərflərin düzəldilməsində iştirak edir: nonsense mənasızlıq; non-alcoholic alkoqolsuz; non-profitmaking qazanc gətirməyə

  Tam oxu »
 • NON-ABILITY

  n qabiliyyətsizlik, bacarıqsızlıq; acizlik

  Tam oxu »
 • NON-ABSORBABLE

  adj canına çəkməyən, hopdurulmayan

  Tam oxu »
 • NON-AGRESSION

  non-agression1 n siya. hücum etməmə non-agression2 adj : ~ pact hücum etməmə haqqında müqavilə; a ~ policy hücum etməmə siyasəti

  Tam oxu »
 • NON-ALCOHOLIC

  adj alkoqolsuz, spirtsiz; ~ drinks alkoqolsuz içkilər

  Tam oxu »
 • NON-ALIGNED

  adj siya. daxil olmayan, qoşulmayan (bloklara); bitərəf; ~ nations bloklara daxil olmayan / bitərəf ölkələr

  Tam oxu »
 • NON-ALIGNMENT

  n siya. bloklara qoşulmama siyasəti, bloka qoşulmama; bitərəflik; a policy of ~ bitərəflik siyasəti, bloklara qoşulmama siyasəti

  Tam oxu »
 • NON-APPEARANCE

  n gəlməmə (məhkəməyə, yarışa və s.)

  Tam oxu »
 • NON-ARABLE

  adj əkinə yararsız (torpaq haq.)

  Tam oxu »
 • NON-ARRIVAL

  n gəlməmə; daxil olmama

  Tam oxu »
 • NON-ATTENDANCE

  n gəlməmə (dərsə və s.); The chairman received three apologies for non-attendance at the meeting İclasa gəlmədiyinə görə üç nəfər sədrdən üzr istədi

  Tam oxu »
 • NON-BELIEVER

  n 1. dinsiz, ateist; dinə / Allaha inanmayan; 2. skeptik (hər şeydən şübhələnən adam)

  Tam oxu »
 • NON-COHERENT

  adj 1. əlaqəsiz, qırıq-qırıq, rabitəsiz, dolaşıq, qarışıq, bir-birinə uyuşmayan (fikir, nitq haq.); 2

  Tam oxu »
 • NON-COMBATANT

  n hərb. qeyri-sıravi əsgər / çavuş / zabit / cəbhədə bilavasitə iştirak etməyən hərbi qulluqçu (məs. hərbi həkim və s

  Tam oxu »
 • NON-COMPLIANCE

  n 1. tabe olmama, itaətsizlik, boyun əyməmə; ~ with orders hərb. əmri yerinə yetirməmə; əmrə tabe olmama; 2

  Tam oxu »