İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • NT

  not ədatının qısa forması; had not = hadn’t, do not = don’t, did not = didn’t, is not = isn’t, etc

  Tam oxu »
 • NUANCE

  n fr. nüans, incə fərq, fərq incəliyi, çalar; ~s of taste which are hard to describe təsviri çətin olan zövq çaları

  Tam oxu »
 • NUB

  n 1. topa, yığın; qaya, quyma (iri daş/buz və s. parçası); a ~ of coal kömür topası / yığını; a ~ of ice iri buz parçası; 2

  Tam oxu »
 • NUBILE

  adj 1. yetişmiş, ərlik yaşına çatmış (qız haq.); 2. şəhvani cəhətdən cazibədar; a photograph of a ~ young woman şəhvani cəhətdən cazibədar gənc qadın

  Tam oxu »
 • NUBILITY

  n yetkinlik yaşı, ərə getməli dövr, yaşa dolmuş, ərlik çağı / yaşı

  Tam oxu »
 • NUCLEAR

  adj nüvə; ~ energy nüvə enerjisi; ~ reactor nüvə reaktoru; a ~ power-station nüvə elektrik stansiyası

  Tam oxu »
 • NUCLEAR-FREE

  adj nüvəsiz; nüvə silahı olmayan; campaign for a ~ world nüvə silahı olmayan dünya uğrunda kompaniya

  Tam oxu »
 • NUCLEUS

  n (pl nuclei) 1. biol. nüvə (hüceyrədə); 2. özək, mərkəz, mahiyyət; ~ of an organization təşkilatın özəyi; the ~ of a community yaşayış məntəqələrinin

  Tam oxu »
 • NUDE

  nude1 n 1. çılpaq / lüt qadın fiquru (xüs. rəssamlıqda və heykəltəraşlıqda); 2. the ~ çılpaq bədən; in the ~ çılpaq halda / vəziyyətdə; to bathe in th

  Tam oxu »
 • NUDGE

  nudge1 n dirsəklə vurulan yüngül dürtmə (xüs. diqqəti cəlb etmək üçün); dümsük; to give a ~ dirsəklə dürtmə vurmaq, dürtmələmək; dümsükləmək nudge2 v

  Tam oxu »
 • NUDIE

  n jarq. 1. çılpaq / lüt oynayan rəqqasə; 2. çılpaq / lüt rəqqasələrin göstərdiyi tamaşa

  Tam oxu »
 • NUDISM

  n 1. nudizm (çılpaq badənə itaət /sitayiş); to practice ~ həmişə çılpaq / lüt / üryan gəzmək; 2. çılpaqlıq həyatı keçirmək

  Tam oxu »
 • NUDIST

  nudist1 n 1. nudizm tərəfdarı; 2. çılpaq, üryan; a private beach for the ~s çılpaqlar üçün xüsusi çimərlik nudist2 adj çılpaq, lüt, üryan; a ~ camp çı

  Tam oxu »
 • NUDITY

  n 1. çılpaq / lüt olma, çılpaqlıq, üryanlıq; 2. çılpaq bədən (xüs. qadın bədəni: rəssamlıqda və heykəltəraşlıqda)

  Tam oxu »
 • NUGGET

  n 1. külçə, təbii halda tapılan mədən; a gold ~ qızıl külçə; 2. kəsək, parça, tikə

  Tam oxu »
 • NUISANCE

  n 1. zəhlətökən adam; He’s a perfect nuisance O, lap zəhlətökən adamdır: to make a ~ of oneself, to make oneself a ~ (to) təngə / cana gətirmək, bezdi

  Tam oxu »
 • NULL

  null1 n riyaz. sıfır null2 adj 1. hüq. etibarsız, qanuni qüvvəsi olmayan; The marriage was null Kəbinkəsmə mərasimi qanuni deyildi; to render ~ ləğv e

  Tam oxu »
 • NULLIFICATION

  n 1. ləğv etmə, etibarsız hesab etmə (kağız pulu); 2. heçə endirmə, heç etmə

  Tam oxu »
 • NULLIFY

  v (pt, pp -fıed) ləğv etmək; rədd / məhv / yox etmək, aradan qaldırmaq; sıfıra / heçə endirmək; to ~ a claim iddianı / vəsadəti rədd etmək; The court

  Tam oxu »
 • NULLITY

  n 1. heçlik, cüzilik; ləğv etmə; a decree of ~ ləğv etmə haqqında qərar (xüs. kəbini); heç bir şey / nə; 2

  Tam oxu »
 • NUMB

  numb1 adj 1. keyləşmiş, keyimiş; donmuş; fingers ~ with cold soyuqdan keyləşmiş / donmuş barmaqlar; My fingers were / went numb with cold Barmaqlarım

  Tam oxu »
 • NUMBED

  adj keyləşmiş, donmuş; ~ fingers / feet keyləşmiş barmaqlar / ayaqlar

  Tam oxu »
 • NUMBER

  number1 n 1. rəqəm, say, miqdar; in ~ miqdarca, sayca; a large / a great ~ çox, çoxlu; A limited number of cars is available Satışa az miqdarda maşın

  Tam oxu »
 • NUMBERING

  n nömrələmə, numerasiya

  Tam oxu »
 • NUMBERLESS

  adj 1. hədsiz, qədərsiz, saysız-hesabsız, son dərəcə çox; ~ possibilities saysız-hesabsız / son dərəcə çox imkanlar; 2

  Tam oxu »
 • NUMBING

  adj yeknəsəq, keyləşdirici, kütləşdirici; the ~ monotony of the factory routine fabrikin yeknəsəq gündəlik iş rejimi

  Tam oxu »
 • NUMBLY

  adv keyləşmiş tərzdə / halda; "I can’t believe he’s dead”, she said numbly “Mən onun ölümünə inana bilmirəm”, keyləşmiş halda o, dedi

  Tam oxu »
 • NUMERABLE

  adj sayıla / hesablana bilən, sayılması mümkün olan

  Tam oxu »
 • NUMERAL

  numeral1 n 1. rəqəm; Arabic / Roman ~s ərəb / Roma rəqəmləri; 2. qram. say; cardinal ~s miqdar sayları; ordinal ~s sıra sayları numeral2 adj say, miqd

  Tam oxu »
 • NUMERATION

  n 1. sayma, hesablama, hesab; decimal ~ riyaz. onluq kəsr sistemilə hesablama; 2. nömrələmə, nömrə qoyma

  Tam oxu »
 • NUMERATOR

  n 1. riyaz. surət (kəsrdə bölünən ədəd); 2. tex. numerator, hesablayıcı, sayğac

  Tam oxu »
 • NUMERICAL

  adj say, miqdar; rəqəm; rəqəmlə göstərilmiş / ifadə olunmuş; ~ data rəqəmlə ifadə edilmiş məlumatlar; ~ symbols rəqəmlər; ~ superiority hərb

  Tam oxu »
 • NUMERICALLY

  adv sayca, miqdarca; ~ greater sayca / miqdarca çox; to be ~ superior sayca üstün olmaq; The enemy were numerically superior Düşmən sayca üstün idi

  Tam oxu »
 • NUMEROUS

  adj 1. çoxsaylı; çoxmiqdarlı; ~ books / letters / mistakes çoxsaylı kitab / məktub / səhv; 2. böyük; ~ family / army / class böyük ailə / ordu / sinif

  Tam oxu »
 • NUMEROUSLY

  adv çoxlu / külli miqdarda

  Tam oxu »
 • NUMEROUSNESS

  n çoxluq, sayca / miqdarca çoxluq

  Tam oxu »
 • NUN

  n rahibə; She became a Catholic nun O, katolik rahibə oldu

  Tam oxu »
 • NUPTIAL

  adj kəbin, toy; the ~ ceremony toy mərasimi; ~ feast toy ziyafəti; ~ bliss kəbin xoşbəxtliyi

  Tam oxu »
 • NUPTIALS

  n toy; to celebrate ~ toyu qeyd etmək; to solemnize ~ kəbin kəsdirmək

  Tam oxu »
 • NURSE

  nurse1 n 1. dayə; lələ; 2. süd anası; 3. xəstə baxıcısı (qadın); tibb bacısı; male ~ sanitar (xəstəxanada kiçik tibb işçisi); a qualified ~ ixtisaslı

  Tam oxu »
 • NURSERY

  n (həm də day nursery) 1. uşaq otağı; uşaq yataq otağı; 2. körpələr evi, uşaq bağçası; Charlie goes to a day nursery Çarli uşaq bağçasına gedir; 3

  Tam oxu »
 • NURSERY RHYME

  n layla, beşik mahnısı; uşaq nağılı / şeri

  Tam oxu »
 • NURSERY-SCHOOL

  n uşaq bağçası (2-5 yaşında olan uşaqlar üçün)

  Tam oxu »
 • NURSERYMAN

  n (pl -men) şitilliyə baxan adam (xüs. kişi)

  Tam oxu »
 • NURSING

  nursing1 n 1. qulluq, qulluq etmə, baxma; pərvəriş; orta tibb işçilərinin peşəsi; to go in for ~ tibb bacısı olmaq; 2

  Tam oxu »
 • NURSING HOME

  n 1. qocalar üçün ev, qocalar evi; 2. özəl kiçik xəstəxana

  Tam oxu »
 • NURTURE

  nurture1 n 1. qayğı; tərbiyə; inkişaf; təhsil; ~ of the mind əqli qabiliyyətin inkişafı; 2. k.t. becərmə; hasil etmə, yetişdirmə (yeni növ / cins); 3

  Tam oxu »
 • NUT

  nut1 n 1. qoz, fındıq; shelled ~s qabığı çıxarılmış / ləpələnmiş qoz / fındıq; 2. məc. çətin / müşkül iş; a hard ~ to crack müşkül məsələ; çətin iş; 3

  Tam oxu »
 • NUT-BROWN

  adj şabalıdı, şabalıdı rəngdə; ~ hair şabalıdı / şabalıd rəngli saç

  Tam oxu »
 • NUT-CRACKER

  n (adətən cəmdə, lakin tək mənada işlənir) fındıqsındıran, qozsındıran; Have you got a nutcracker / a pair of nutcrackers in the house? Evində / Evini

  Tam oxu »