İSKİTLƏR

bax skiflər.
[Çopo:] …Sərkərdəsiz iskitlər qoyun sürüsü kimidir. Çəmənzəminli.

İSKƏNƏLƏNMƏK
İSLADILMA

Digər lüğətlərdə