İTAƏTKARCASINA

zərf [ ər. itaət və fars. karanə] İtaətlə, müticəsinə.
İTAƏTKAR
İTAƏTKARLIQ

Digər lüğətlərdə