MİKRORAYON

[mikro… və rus. район]
1. Rayonun bölündüyü ən kiçik vahid.
2. Şəhər və iri qəsəbələrin ətrafında salınmış yaşayış məntəqəsi.
MİKROÓRQANİZM
MİKROSKÓP

Digər lüğətlərdə