MONİ́ZM

[ yun. monos – bir] Bütün varlığın əsasını yalnız bir şey – ya materiya və yaxud da ruh təşkil etdiyini qəbul edən fəlsəfi nəzəriyyə (dualizm ziddi).
MONİTORİNQ
MONQOLCA

Digər lüğətlərdə