NARCOTIC

narcotic1

n 1. narkotik maddə; ~s narkotik maddələr / dərmanlar; 2. = narcomaniac

narcotic2

adj 1. narkotik; ~ drugs narkotik dərmanlar; 2. məc. yuxugətirən, yuxutörədən; sakitləşdirici; a ~ effect narkotik təsir; a ~ drink narkotik içkilər; ~ plants narkotik bitkilər

NARCOTHERAPY
NARCOTICAL