RƏZM FARS

Döyüş, vuruş, müharibə, hərb, cəng.

Mənə qürbət verib xaliqi-sübhan,

Müxənnət kimsəni kor eyləsin nan.

Sam da rəzmidə cəhl edən zaman

Heybətindən şəmşir abidar olar.

                                   (“ Sam şahzadə”)

RƏNC FARS
RİKAB ƏRƏB