Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «AV» – 14
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AVAND

Bu söz tarixən onand kimi olub, on isə “sağ” deməkdir, “səmt” mənasında işlədilir (tərs- onand deyir
подробнее

AVANQARD

Fransız sözüdür, “qabaqcıl dəstə” deməkdir. Qaraqalpaq dilində buna “aldıncı” deyirlər (al “ön, qaba
подробнее

AVANTÜRİN

fr. aventurine

AVARA

Camışın 1-2 yaşlı balasını bəzi rayonlarda bu sözlə adlandırırlar, Həmid Abbasov adlı bir müəllim bu
подробнее

AVATAR

sans. avatar – göydən enmə

AVAZAT

Avaz (farsca “səs”) və at (ərəbcə cəm şəkilçisi) hissəsindən əmələ gəlib. Hərfi mənası “səslər”dir.
подробнее

AVAZIMAQ

Sözün əsli ağ kəlməsi ilə bağlıdır, ağ rəng bildirən sifətdir, az sözü isə miqdar bildirir: ağaz (yə
подробнее

AVQUST1

İmperator Avqustun adı ilə bağlıdır, iyul və avqust bir-birinin ardınca gəlsə də, hər biri 31 gündən
подробнее

AVLAQ

Qərb dialektlərində rəngi bir qədər ağ olan şirin gilasa “ablaq gilas” deyirlər. Sözün əsli avlaq yo
подробнее

AVSTRİYA

Latın sözüdür, mənası “şərq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AVTOMOBİL

Avto yunanca “öz”, mobil isə “hərəkət edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AVTONİM

yun. autos – öz + yun. onyma – ad

AVTORİTAR

Avtoritet sözü ilə qohumdur. Latın mənşəlidir. “Hər şeyin nüfuz, güc zəminində icrası” deməkdir. (Bə
подробнее

AVTORİZASİYA

ing. authorization – icazə, səlahiyyət verilməsi