SALQUM-SALQUM

Sərin-sərin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SALINMAQ
SANCAQ