STEREOSKÓP

[ yun. stereos – məkan və skopeo – baxıram] Hər iki gözlə baxdıqda iki eyni şəkli bir şəkil kimi göstərən cihaz.
STEREOMÉTRİYA
STEREOTİ́P

Digər lüğətlərdə