TƏBİƏT

Yerdə təbii şəraitin (Yerin səthi, bitki aləmi, iqlim və s.) məcmusu; üzvi və qeyri üzvi aləm, Yerdə insan fəaliyyəti ilə yaradılmamış hər şey.
TƏBƏSSÜM
TƏCRİDƏ

Digər lüğətlərdə