ƏFQAN ƏRƏB

Fəryad, nalə, fəqan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İllər ilən arzumanın çəkərəm,

Əfqanımdan zara gəldi el, sonam!

Aşiq oldum, mən günahkar olmadım,

Gözüm yaşı ümman oldu, sel, sonam!

                             (Gürcü əlifbası ilə yazılmış əlyazması)

ƏFƏNDİ
ƏFZƏL ƏRƏB