ƏRZ ƏRƏB

Söylənilən, nəzərdə tutulan fikir, söz, mətləb. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Telli xanım ərzin sənə eyləsin,

Dili tutmur beş kəlməni söyləsin,

Bircə igid min qoşuna neyləsin?

Var get, əcəm oğlu, durma bu yerdə!

                    (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

ƏRZ ELƏMƏK
ƏRZAN