ƏSBAB ƏRƏB

1. Paltarlar.

2. Yaraq, silah; hacət, avadanlıq, ləvazimat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Kafir ərəb məni candan eylədi,

Yaxdı kabab bağrım büryan eylədi,

Əsbabımı soydu, üryan eylədi,

Tez ol dedi, ədiblərin ört, gidi!

                     (Madenadaran əlyazması)

ƏRZƏN FARS
ƏSBABUL-ƏSBHƏ-ƏSLƏHƏ