ALDƏMİR

qırmızı dəmir, qızmar dəmir, yandıran.
ALDƏDƏ
ALƏM