ALİK

"Əli" və tərkibində "Əli" adı olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə və qısaltma forması. (Rus dilinin təsiri ilə yaranmışdır).
ALİDƏDƏ
ALİM