ARTURMAQ

Artırmaq; geriyə buraxmaq, sağ buraxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARTUQ
ARU