ASUMAN FARS

Asiman, səma, göy. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ASTAN
ASUMANLU